Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)
(pokračuje Ambrozek)

Závěrem je třeba zdůraznit, že zlepšování životního prostředí a jeho ochrana je dlouhodobým úkolem, a je proto pozitivní, že v dlouhodobém srovnání lze zaznamenat poměrně výrazné zlepšení stavu životního prostředí na území České republiky. Ze srovnání i s vyspělými ekonomikami, především státy bývalé Evropské unie, "patnáctky", vyplývá stále celá řada problémů a úkolů, které je potřeba řešit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Ambrozkovi. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, usnesení tohoto výboru máme jako sněmovní tisk 827/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru poslanec František Pelc a informoval nás o jednání tohoto výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás velmi stručně seznámil s usnesením číslo 258 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 44. schůze dne 2. března 2005 k bodu Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 44. schůzi po odůvodnění Ing. Pavlem Labounkem, náměstkem ministra životního prostředí, a po zpravodajské zprávě poslance Františka Pelce a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 827 vzít na vědomí. Z toho si dovoluji vyvodit a navrhnout Poslanecké sněmovně, aby Poslanecká sněmovna sněmovní tisk 827, Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2003, vzala na vědomí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Pelcovi. Otevírám rozpravu. Vidím, že se hlásí pan poslanec Tomíček, takže mu uděluji slovo.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já vás nechci nijakým zásadním způsobem rušit z dnešního odpoledne, nicméně se domnívám, že to, co zde budu říkat jako svůj příspěvek k hodnocení této zprávy o životním prostředí, přece jen má v určitém kontextu s některými zákony, které procházejí Sněmovnou, smysl.

Je pravda, že zpráva se týká roku 2003, nicméně statistiky a grafy, které jsou v této zprávě obsaženy, jsou mnohdy velice zajímavé. Já jsem se zajímal o oblast, která hovoří o odpadech, a věci, které jsou s odpady spojeny. Můžeme říci, že jsme v této oblasti spokojeni, protože ve zprávě se uvádí, že celková produkce odpadů vykazuje pokles, že materiálové využití odpadu je poměrně vysoké, uvádí se výše 55 %, a recyklace obalových odpadů je také poměrně vysoká - uvádí se 49 %. Ovšem u číselných údajů se nechci moc zdržovat, protože mnoho čísel je výsledkem spíše metodiky než skutečného stavu. Ale lze konstatovat, že námi přijaté zákony, ať už o obalových odpadech či zákon o odpadech, plní svůj účel.

Ovšem zajímavá jsou další konstatování. Energetické využití odpadů je nízké a 62 % komunálních odpadů je i nadále ukládáno na skládky. Tato sdělení nejsou vůbec pozitivní. Co se týče skládkování, je konstatováno, že výše komunálního odpadu se neustále zvyšuje. Je to logické. Změny v ukládání byly sice u nás v minulosti zaměřeny spíše na zajištění a zabezpečení skládek, aby něco neohrožovaly, a hlavně aby neohrožovaly skládky své okolí. Zdražilo se ukládání, ale jak je vidět, tento finanční trest je buď nízký, nebo nedůsledně řešen. A i přes zvýšení právě materiálového využití k zásadnímu posunu nedošlo. Chtěl bych jenom upozornit, že i v materiálovém využití i toto má své meze, materiálové využití jako samotné, protože nic se nedá regenerovat, recyklovat a opětovně využívat donekonečna. Mimo živé organismy mají svůj konec i věci neživé.

Jednou z nejdůležitějších cest likvidace odpadů se jeví spalování. Dochází k podstatnému snížení objemů ukládaných zbytků, resp. zůstatkových odpadů popelovin. Ovšem ouha! Zde je trochu problém. Ministerstvo životního prostředí vykazuje mírný růst spalování odpadů, ale na straně 137 je v tabulce IV.27 uvedeno, že sice roste podíl spalování, ale proti roku 1999 kleslo energetické využití zhruba o třetinu. Domnívám se, že cesta energetického využití odpadů je podstatně výhodnější než pouhé spalování.

Shodou okolností jsme v těchto dnech dostali do rukou materiál Ministerstva průmyslu a obchodu Energetická vize České republiky. Na straně 54 je v tabulce, která se nazývá Výše a struktura spotřeby druhotných a obnovitelných zdrojů energie, uvedeno, že se plánuje od roku 2005 navýšení spotřeby použití odpadu pro výrobu energie. Zde se domnívám, že je jednoznačně Ministerstvo průmyslu a obchodu nejméně jeden krok před Ministerstvem životního prostředí. Pouhé spalování odpadů není správnou cestou. Ministerstvo životního prostředí jako garant podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů by mělo tuto skutečnost vzít na vědomí a aktivně se zapojit do jeho řešení.

V tomto úhlu pohledu je pozitivní úprava zákona o odpadech ve smyslu dovozu odpadu k energetickému využití, ale měli bychom větší pozornost napřít k likvidaci odpadů vlastních. Mimochodem - např. použití pneumatik v cementárnách není jen využití energetického potenciálu pneumatiky, ale hraje důležitou roli i technologickou. Hlavně obsahem síry v pneu.

Ministerstvo životního prostředí by dále mělo podpořit iniciativy vedoucí v tomto směru, protože je nutno propracovat technologie a způsoby pyrolýzní likvidace odpadů za dodržení samozřejmě všech bezpečnostních a hygienických norem. Holandsko už skládkování zcela zakázalo, odpady na likvidaci vyváží, ale samozřejmě že toto nemohou ani v budoucnosti nebudou moci udělat všechny země. Musíme jejich likvidaci zajistit jiným způsobem. Věřím, že Ministerstvo životního prostředí toto upozornění vezme v potaz a v příštích zprávách o životním prostředí České republiky nastane pozitivní posun i v této oblasti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nejsou, takže obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Připomínám usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda hodlá přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Takže prosím pana zpravodaje Františka Pelce, aby poté, co vás odhlásím a poprosím o novou registraci, předložil návrh usnesení k hlasování.

 

Poslanec František Pelc: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, navrhuji, aby Poslanecká sněmovna sněmovní tisk 827, Zprávu o životním prostředí České republiky v roce 2003, vzala na vědomí.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Usnesení je zřejmé, rozhodneme v hlasování pořadové číslo 79. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 106 poslanců, pro 87, proti 4. Takže jsme vzali zprávu na vědomí.

 

Děkuji panu ministrovi Ambrozkovi, panu zpravodaji Pelcovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat bodu

 

54.
Programy podpory malého a středního podnikání 2005 - 2006
/sněmovní tisk 847/

 

Tento materiál uvede ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban, takže mu rád dávám slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP