Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych odůvodnil programy podpory malého a středního podnikání, které vláda schválila na období let 2005 a 2006 a také projednal hospodářský výbor Poslanecké sněmovny.

Předkládaný program obsahuje sedm programů podpory malého a středního podnikání na období let 2005 a 2006. Jsou to programy Záruka, Trh, Progres, Poradenství, Design, Aliance a Zastoupení. Tyto programy reagují na aktuální potřeby rozvoje malých a středních podniků v České republice. Jsou zaměřeny na podporu podnikatelů formou záruky za bankovní úvěry, podporu poradenství, podporu podnikání fyzických osob, podporu služeb zaměřených na vývoz a podporu podnikatelů na území hl. m. Prahy. Na tyto programy je vyčleněno z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na rok 2005 celkem 550 mil. Kč.

Realizace programů byla zahájena již v lednu letošního roku, kromě programu Zastoupení, který je zaměřen na podporu zřizování zahraničních obchodních zastoupení. Tento program byl předložen ke schválení Evropské komisi, schvalovací proces dosud nebyl ukončen, neboť Evropská komise si v současné době vyžádala doplňující informace, jejichž předání resort Ministerstva průmyslu a obchodu zabezpečil.

Fungování malého a středního podnikání je důležité pro rozvoj, pro dynamický růst českého hospodářství, je důležité pro konkurenceschopnost hospodářství, je důležité i pro stabilitu, tedy i pro zaměstnanost. Poměr malého a středního podnikání na výkonu české ekonomiky se neustále zvyšuje. Zatím nedosahujeme standardní úrovně zemí Evropské unie, ale můžeme myslím s radostí konstatovat, že více než polovinu výkonu české ekonomiky zajišťují právě malé a střední podniky.

Národní programy podpory nejsou jediným způsobem podpory malého a středního podnikání. Též Operační program průmysl a podnikání, tedy čerpání strukturálních fondů, se významným způsobem podílí na podpoře malého a středního podnikání a rovněž privátní finanční prostředky, které na podporu jednotlivých rozvojových programů této podnikatelské skupiny výrazným způsobem posilují zdroje, které umožňují, aby tento sektor se mohl rozvíjet.

Je třeba také říci, že tyto programy nejsou samospasitelné, ale přispívají k tomu, aby rozvoj mohl být rychlejší v České republice. Je dobře, že fungují velké podniky, že fungují střední na základě toho, že se stávají subdodavateli těch velkých, ale také malé a střední podniky a služby, které jsou do tohoto celého systému navázány. Tedy společně s programy Operační program průmysl a podnikání, společný regionální operační program a operační program Rozvoj lidských zdrojů vytvářejí tyto programy podpory malého a středního podnikání komplexní systém podpory malých a středních podniků v České republice.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor. Usnesení hospodářského výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 847/1. Prosím, aby se pan poslanec Jaroslav Plachý jako zpravodaj tohoto výboru ujal slova a informoval nás o jednání výboru a posléze aby přednesl návrh usnesení.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal programy podpory malého a středního podnikání na léta 2005 a 2006 na svém jednání dne 2. března 2005. Výsledkem jednání je, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít tisk 847 na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Plachému. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, přiznám se, že je pro mne krajně obtížné hovořit o vládní podpoře malého a středního podnikání v prostředí vyloženě nepřátelském vůči malému a střednímu podnikání, v prostředí systematicky likvidujícím živnostníky jako třídu, aniž by moje řeč nevyzněla jako smutná ironie. Skutečnost nám bohužel dokazuje, že podpora malého a středního podnikání prostřednictvím programů podpory malého a středního podnikání se po létech jejich aplikace jeví jako málo účinná a v podstatě okrajová. Na tuto podporu dosáhne pravidelně rok co rok méně než 1 % ekonomicky činných subjektů sektoru malého a středního podnikání.

Nedostatečnost podpory malého a středního podnikání je nejlépe patrná ze Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v České republice za rok 2003, ze které je zřejmé, že poprvé v novodobé historii České republiky meziročně klesl podíl sektoru malého a středního podnikání na výkonech naší ekonomiky. Není tedy pravda, co zde řekl pan ministr, že podíl se zvětšuje. Ze zprávy, kterou jsme projednávali loni na podzim, je zřejmý pravý opak. Nůžky mezi dovozem, který rychle roste, a dlouhodobě stagnujícím a v poslední době dokonce klesajícím vývozem v sektoru malého a středního podnikání se i nadále rozevírají, což nejlépe vypovídá o klesající konkurenceschopnosti malého a středního podnikání.

Z důvodové zprávy jsme se také dozvěděli, že jedním z hlavních přínosů malého a středního podnikání je zvýšení zaměstnanosti v letech 2001 až 2003, to je za tři roky, o 9 tisíc nových zaměstnaneckých míst. Toto číslo podle mého názoru asi nejlépe vypovídá o okrajovém významu programu podpory malého a středního podnikání, a to významu daném poměrem 9 tisíc nových míst za tři roky k půlmilionové armádě nezaměstnaných.

Na místě by tedy logicky mělo být zahájení diskuse o nových formách podpory malého a středního podnikání, protože ty stávající se ukazují být nedostatečné. Bohužel, politické klima je pro tuto diskusi nepříznivé. Jediné, co bylo odstartováno, je diskuse o tzv. zlepšení podnikatelského prostředí, ze které rozhodnutím vlády byla vyseparována podpora malého a středního podnikání v oblasti daňové. Přitom právě tato podpora je díky svému plošnému rozsahu velmi účinná a pomáhá především těm, kteří si to skutečně zaslouží. Bohužel, namísto daňové podpory zdravých a ekonomicky úspěšných malých a středních podniků vláda raději resuscituje ekonomické mrtvoly, přeživší několikanásobně svoji klinickou smrt.

Dámy a pánové, za uplynulých sedm let levicových vlád byla podpora malého a středního podnikání jednou z hlavních programových priorit všech těchto vlád. Bohužel po dlouhých letech této podpory nepodpory se ukazuje, že malé a střední podnikání za velkokapitálem zaostává, a to prakticky ve všech parametrech. Naděje, že v historicky posledním roce vlády naší levice se změní její postoj k malému a střednímu podnikání, je naprosto mizivá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP