Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu, kterým je

 

56.
Zpráva o cenové kontrole za 1. pololetí 2004
pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky
/sněmovní tisk 890/

 

Z pověření vlády tento materiál uvede ministr Urban. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych za ministra financí odůvodnil zprávu, která se týká cenové kontroly za 1. pololetí roku 2004.

Předložený materiál o výsledcích cenové kontroly za 1. pololetí 2004 je plněním úkolu uloženého vládě novelou zákona o cenách č. 484 z minulého roku. Termín pro předložení zprávy 31. 1. následujícího roku neumožňuje shromáždit a zpracovat údaje z mnoha orgánů, které se zabývají cenovou kontrolou za celý rok. Proto tato zpráva obsahuje údaje pouze za 1. pololetí 2004. Zpráva byla zpracována přes určitý odpor zejména obcí, z nichž absolutní většina na výzvu vůbec nereagovala, a ze strany krajů nereagoval přes urgence středočeský krajský úřad.

Zpráva potvrzuje průběžně zjišťované skutečnosti, to je, že rozhodující cenové kontrolní akce vykonávají finanční ředitelství, Státní energetická inspekce a Český telekomunikační úřad. V loňském roce se k nim nově přiřadily celní orgány prozatím bez zjištění. Ze strany místních orgánů, tedy krajů a obcí, se věnuje cenové kontrole výrazněji a dlouhodobě pouze Magistrát hlavního města Prahy. Výsledky kontrol ostatních orgánů jsou prakticky zanedbatelné.

Znění zákona ukládá, že zpráva má obsahovat přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení porušování ustanovení tohoto zákona. Zákon o cenách připouští pouze jediné opatření, a to uložení sankce. Výše pokuty se stanoví v rozsahu neoprávněně získaného majetkového prospěchu, tedy bezdůvodného obohacení, a to pokud jeho výše přesáhne 1 milion korun. Nedosáhne-li bezdůvodné obohacení této výše, je možno v rámci citelnějšího postihu, zejména při opakovaném porušování cenových předpisů, uložit pokutu až do výše 1 milion korun. Podle mého názoru však do zákona o cenách žádné jiné sankce nepatří. To řeší jiné zákony, například živnostenský zákon odejmutím živnostenského oprávnění a podobně.

Je nutno připomenout, že zpráva se týká kontrolní činnosti vykonávané podle zákona o cenách. Nezahrnuje navazující správní řízení o opravných prostředcích, respektive soudní řízení o žalobách proti uloženým pokutám. Zde se jedná mnohdy o dlouhodobá řízení, která přesahují i horizont několika let.

Z dosavadních zkušeností vyplývá, že by bylo vhodné posoudit možnost opětného zvážení změny zákona o cenách ve smyslu vypuštění nově zavedené povinnosti, popřípadě ve smyslu změny termínu na 30. dubna toho roku, aby informace mohla shrnovat informace za celý předchozí rok, tak jak je tomu již dnes v případě kontrol finančních ředitelství, které jsou každoročně součástí státního závěrečného účtu předkládaného rovněž Parlamentu České republiky.

Zpráva byla projednána v rozpočtovém výboru, který k ní přijal usnesení, se kterým souhlasím. Pouze k požadavku v bodě III. písm. a) dávám Poslanecké sněmovně ke zvážení, zda je nutné předkládat ještě zprávu za celý rok 2004, a to z těchto důvodů. Za prvé. Zpráva o výsledcích cenových kontrol za rok 2004 v působnosti Ministerstva financí je součástí státního závěrečného účtu za rok 2004, který Poslanecká sněmovna projednává, a další regulátor, Energetický regulační úřad, předkládá Parlamentu zprávu o své činnosti samostatně. Za druhé. Zpracování zprávy je administrativně náročné, a znovu opakovaně vyzývat všechny obce, krajské úřady a další zainteresované orgány v tak krátké době by se určitě setkalo s oprávněnou kritikou.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Libor Ježek a informoval nás o jednání výboru. Rozpočtový výbor tento materiál projednal a přijal usnesení, které máme ve sněmovním tisku 890/1.

Místo Libora Ježka se iniciativně této role ujme pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dovolte, abych vás v zastoupení kolegy Ježka seznámil s usnesením rozpočtového výboru na téma Zprávy vlády o cenové kontrole za 1. pololetí 2004, kterou máme v tisku 890.

Rozpočtový výbor se touto zprávou zabýval na své 40. schůze dne 2. března 2005. Přijal usnesení č. 497, ve kterém:

1. vzal na vědomí Zprávu vlády o cenové kontrole za 1. pololetí 2004, které máme v tisku 890;

2. konstatoval, že se záměr zákonodárce podle § 14 odst. 3 zákona č. 484/2004 minul účinkem, neboť vláda není schopna v termínu definovaném v zákoně, to je do 31. ledna následujícího roku, předložit Poslanecké sněmovně kompletní zprávu za uplynulý rok;

3. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna

I. bere na vědomí Zprávu vlády o cenové kontrole za 1. pololetí 2004 podle sněmovního tisku 890,

II. konstatuje, že se záměr zákonodárce podle § 14 odst. 3 zákona č. 484/2004 minul účinkem, neboť vláda není schopna v termínu definovaném v zákoně, to je do 31. ledna následujícího roku, předložit Poslanecké sněmovně kompletní zprávu za uplynulý rok,

III. žádá vládu, aby

a) předložila Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole za rok 2004 v nejkratším termínu nutném ke zpracování výkazů,

b) připravila návrh novely zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, kterým bude zohledněna faktická lhůta nutná k vypracování zprávy za uplynulý rok,

c) předkládala do doby nabytí účinnosti takto novelizovaného zákona Poslanecké sněmovně i kompletní zprávu o cenové kontrole za uplynulý rok v nejkratším možném termínu.

Z tohoto obsáhlého usnesení myslím také vyplývá, čeho se týkala debata na toto téma v rozpočtovém výboru a s jakým výsledkem dopadla. Tolik tedy má zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Otevírám všeobecnou rozpravu. Přihlášky do všeobecné rozpravy nejsou, takže ji končím.

Otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné se hlásí pan poslanec Václav Exner, takže mu dávám slovo.

Chci se zeptat pana ministra Urbana, zdali připomínka, kterou zmiňoval, která se týkala prvního odstavce v čísle III, to znamená zpochybnění, zdali je nezbytné, aby Sněmovna uložila úplnou kompletní zprávu za rok 2004, zdali chce, aby se o tom hlasovalo zvlášť, nebo ne. Nechce, byla to jenom připomínka.

Takže hovořit bude pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, já se domnívám, že kromě toho, co je obsaženo v návrhu usnesení podle rozpočtového výboru, je potřeba věnovat pozornost také věcnému obsahu předložené Zprávy vlády o cenové kontrole za 1. pololetí 2004.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP