Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Domnívám se, že návrhy, které byly přijaty v hospodářském výboru, prohlubují harmonizaci českého komunitárního soutěžního práva. Myslím, že mohu doporučit jejich přijetí v rámci následujícího třetího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 879/1. Nyní má slovo zpravodaj hospodářského výboru pan kolega Plachý.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal zákon o ochraně hospodářské soutěže, tisk 879, na své 42. schůzi dne 13. dubna. Přijal usnesení, které máme v tisku 879/1. Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 879 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Nikdo se také nehlásí. Paní ministryně Bérová. Prosím.

 

Ministryně informatiky ČR Dana Bérová: Vážený pane místopředsedo, vážení páni poslanci, vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych upozornila na to, že ve svém komplexním pozměňovacím návrhu, který přijal hospodářský výbor 22. dubna, vložil dva pozměňovací návrhy, které zasahují do nově přijatého zákona o elektronických komunikacích. Je to zákon č. 127/2005 Sb. Hospodářský výbor navrhuje vypustit ze zákona o ochraně hospodářské soutěže přesně ta ustanovení, která měla zakotvit speciální úpravu vztahů zvláštní a obecné regulace hospodářské soutěže. Tím by se ovšem znehodnotil význam podobných ustanovení zákona o elektronických komunikacích a opět by se vytvořil kompetenční spor mezi Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. To je problematika, kterou se zabývala na svém jednání i vláda, a vládní návrh zákona toto ustanovení neobsahoval. Kromě toho by se mohl objevit i prostor pro značnou právní nejistotu. Zároveň navrhované pozměňovací návrhy vzbuzují podezření, že by se návrh zákona na ochranu hospodářské soutěže mohl dostat do rozporu s evropskou legislativou.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní ministryně. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Pan zpravodaj Plachý. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, musím reagovat na slova paní ministryně. Chtěl bych ji uklidnit, že k ničemu zlému v usnesení hospodářského výboru nedochází, že je to prostě normální standardní způsob řešení hospodářské soutěže v oblasti telekomunikací.

Věřím a doufám, že výměnou na postu ministra informatiky z osoby pana Mlynáře na paní ministryni nedochází ke změně postojů Unie svobody v oblasti hospodářské soutěže a že Unie svobody nezačne budovat monopoly v oblasti telekomunikací. Připomínám, že jakýkoli monopol je v neprospěch jeho zákazníků. Proto apeluji na liberální cítění Unie svobody, aby si uvědomila, jaké politické principy hájila, a já věřím, že neustále ještě hájí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Pan kolega Sehoř. Prosím.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom krátkou poznámku k jednání hospodářského výboru. Tento návrh byl předložen hospodářskému výboru a předkladatelem, tedy zástupcem vlády, byl akceptován. Jinými slovy, byl bych velice rád, kdyby si vláda ujasnila, co vlastně a jakém způsobem to chce řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy nevidím, proto ji končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto bodu. Pan kolega Kořistka jako první.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, naváži na slova paní ministryně Bérové a předložím tento pozměňovací návrh. Bude ve variantách. Je to pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru.

Varianta 1: Vypustit bod 2 a bod 5 textu z usnesení hospodářského výboru.

Varianta 2: Vypustit bod 2. To je jedna část mého vystoupení.

Druhá část. Teď váhám, jak k tomu přistoupit, protože v tuto chvíli se začne rozdávat do Sněmovny velký pozměňovací návrh k textu, který se ovšem týká legislativně technických úprav zákona o elektronických komunikacích. Váhám, jestli ho mám tady načíst úplně celý, protože je to šest stran, nebo jestli mám ještě chvíli počkat, než se tento pozměňovací návrh rozdá. Už se rozdává.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Není třeba to načítat. Stačí odkázat.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Ve svém vystoupení odkazuji na materiál, který se rozdává. Je to pozměňovací návrh k tisku číslo 879, to znamená k zákonu o ochraně hospodářské soutěže. Je to můj pozměňovací návrh.

Abych ho zdůvodnil. Doopravdy se jedná o legislativně technické pozměňovací návrhy, protože tento zákon, když byl projednáván v Senátu, Senát zareagoval na některé připomínky i na projednávání tohoto zákona ve Sněmovně. Tyto návrhy uplatnil. Zároveň se ovšem v tomto senátním návrhu objevila problematika digitalizace a to celou záležitost zkomplikovalo. Tyto pozměňovací návrhy nebyly Sněmovnou přijaty, a proto si ještě jednou osvojuji pozměňovací návrh, který se v tuto chvíli rozdává.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším přihlášeným je pan kolega Vykydal, v pořadí třetí přihlášený pan poslanec Kala.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych načíst pozměňovací návrh, který zní takto: V bodě 49 se za slova "v neprospěch odvolatele", odkaz na poznámku 19b), vkládají slova "ustanovení o lhůtách pro vydání rozhodnutí" s odkazem na poznámku 18c).

Krátké odůvodnění: Na řízení před úřadem se subsidiárně užijí ustanovení správního řádu, což vyplývá z § 25a zákona. V souvislosti s přijetím nového správního řádu, což byl zákon č. 500/2004 Sb., má být do zákona o ochraně hospodářské soutěže doplněn výčet ustanovení tohoto nového správního řádu, která se v řízení před úřadem nemají použít, ať už proto, že zákon o ochraně hospodářské soutěže obsahuje úpravu zvláštní, nebo proto, že jsou taková ustanovení v důsledku specifičnosti řízení v soutěžních věcech fakticky nepoužitelná. To je ten bod 49 novely.

Předkládaný pozměňovací návrh doplňuje tato neaplikovatelná ustanovení správního řádu o vymezení lhůt pro vydání rozhodnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přednést pozměňovací návrh k tisku 879.

Za článek IV se vkládá nový článek V, který zní: Článek V. Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Změna zákona číslo 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona číslo 187/1999 Sb., zákona číslo 359/2004 Sb. a zákona číslo 626/2004 Sb.

1. V § 1 odstavec 9 se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovo "plnění" se vkládají slova "a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné".

2. V § 1 se vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) Předsedu zastupují dva místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP