Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)

Poslanec Jan Škopík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ten poslanecký návrh zákona o Vojenském zpravodajství působí na první dojem jako užitečná a technická novela, která se snaží vnést racionalitu do poněkud iracionální organizace vojenských zpravodajských služeb. Svědčí o tom fakt, že i v důvodové zprávě není vzniku Vojenského zpravodajství věnována řádka. Autoři by totiž museli konstatovat, že jak institut Vojenského zpravodajství, tak funkce ředitele Vojenského zpravodajství vznikly účelově politickým rozhodnutím, politickým rozhodnutím za vlády premiéra Václava Klause, které však respektovalo logiku dělby zpravodajské činnosti vně a uvnitř státu s ohledem na dodržování zákonů a dalších norem platných v České republice. Proto zůstalo samostatné Vojenské obranné zpravodajství Ministerstva obrany a samostatná Vojenská zpravodajská služba generálního štábu Armády České republiky.

Stručně řečeno, předložená novela tento rámec likviduje vytvořením jednotné zpravodajské organizace podřízené jednotnému velení a jednotným normám. Vytváří prostor pro působení nedefinovaně velkého Vojenského zpravodajství, o jehož rozpočtu, organizaci a zacílení ve vymezeném společenském prostoru v oblasti obrany rozhoduje resortní ministr. Pokud by bylo úmyslem navrhovatelů vytvořit paralelní a konkurenční zpravodajskou strukturu civilním zpravodajským službám, to znamená Bezpečnostní informační službě a Úřadu pro zahraniční styky a informace Ministerstva vnitra, je to jistě vykročení správným směrem. Je to však naším přáním a zájmem občanů? O tom si dovoluji pochybovat.

Nechci rozmělňovat svůj příspěvek výčtem technických a legislativních opatření, jimiž se liší rozvědné a bezpečnostní zpravodajské služby a jejich aplikace do novely zákona, což zřejmě vyvolá jisté potíže.

Chci zdůraznit, že vláda je Poslanecké sněmovně dlouhodobě dlužna koncepční řešení zpravodajství jako součásti bezpečnostního systému státu. Sám fakt, že ve vojenských zpravodajských službách již proběhly organizační změny a vedení resortu nás staví před hotovou věc, svědčí o jisté nedočkavosti, nechci-li říci o pohrdání zákony a těmi, kdo je tvoří. Jsem přesvědčen, že teprve poté, co bude předložen a schválen koncepční materiál pojednávající o zpravodajství České republiky včetně zákona o kontrole zpravodajských služeb, a to bych si dovolil podtrhnout, bude možné přikročit k strukturálním a organizačním změnám. Do té doby považuji všechny návrhy změn za nevyvážené, neproporcionální a k cíli nevedoucí.

Navrhuji proto buď tento návrh zamítnout, a pokud tento návrh neprojde, vrácení k dopracování v souladu s uvedeným posledním odstavcem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já vás, pane poslanče, musím upozornit, že ve druhém čtení není možné podat návrh na vrácení k dopracování, ale na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, takže platí váš první návrh. A ještě se zeptám, zda platí pro oba dva tisky. Zřejmě ano. Děkuji.

Ptám se, kdo se další hlásí do sloučené obecné rozpravy. Pan ministr Karel Kühnl.

 

Ministr obrany ČR Karel Kühnl Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje vystoupení bude vlastně jenom faktickou poznámkou.

Kolega Škopík uvedl některé údaje, se kterými se nemohu úplně smířit. Uvedl, že o rozpočtu a dalších věcech ve Vojenském zpravodajství rozhoduje resortní ministr. To není pravda. To není skutečnost. O rozpočtu nerozhoduje resortní ministr. Rozpočet projednává a schvaluje Bezpečnostní rada státu a vláda, rovněž ministerstvo. A zdůrazňuji tady, že nejednáme ani o vládním návrhu; ani ministerstvo, ani vláda nestaví Sněmovnu před hotovou věc. Sloučení obou těchto složek, Vojenského obranného zpravodajství a Vojenské zpravodajské služby, do jednoho celku jako součást Ministerstva obrany stanovil již zákon 153/1994 Sb.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do sloučené obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak sloučenou obecnou rozpravu končím a vrátíme se k projednávání obou dvou tisků zvlášť.

 

Nejdříve tedy tisk 661 (bod 19). Padl zde návrh v obecné rozpravě na zamítnutí. O tomto návrhu po obecné rozpravě musíme hlasovat. (Nesouhlas v sále.) Já se omlouvám. Máte pravdu. Až v třetím čtení.

Takže nyní tedy přistupujeme k podrobné rozpravě. A nejdříve k tisku 661. Do podrobné rozpravy pan zpravodaj? Pan poslanec Antonín Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážené poslankyně, vážení poslanci, já si dovoluji na základě připomínek z legislativního odboru načíst dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. V usnesení výboru pro obranu a bezpečnost se v bodě 2 v navrhovaném znění § 9 odst. 5 slova "zřízení a zabezpečení v určených bodech své sítě rozhraní připojení" nahrazují slovy "aby v určených bodech své sítě zřídili a zabezpečili rozhraní pro připojení".

Stručné odůvodnění. Touto úpravou nedochází ke změně věcného obsahu návrhu. Jedná se pouze o jazykové zpřesnění formulace užité v usnesení výboru.

A druhý pozměňovací návrh. V § 26 návrhu zákona se slova "dřívějšího právního předpisu" nahrazují slovy "dosavadního právního předpisu".

Opět stručné zdůvodnění. V případě této úpravy se jedná pouze o to, aby byla v odkazu na dosavadní právní úpravu užita standardní legislativní formulace. Standardně se v přechodných ustanoveních hovoří o dosavadních právních předpisech.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu k bodu 20, tisk 662. Opět se hlásí pan zpravodaj.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět na základě požadavku legislativního odboru si dovoluji navrhnout tři pozměňovací návrhy.

Za prvé. V usnesení výboru pro obranu a bezpečnost se v části druhé, změna zákona o Bezpečnostní informační službě, v novelizačním bodě 3 v navrhovaném znění § 8a slova "zařízení a zabezpečení v určených bodech své sítě rozhraní připojení" nahrazují slovy "aby v určených bodech své sítě zřídili a zabezpečili rozhraní pro připojení".

Stručné odůvodnění. Opět touto úpravou nedochází ke změně věcného obsahu návrhu. Jedná se pouze o jazykové zpřesnění formulace užité v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost.

Druhý pozměňovací návrh. V usnesení výboru pro obranu a bezpečnost v části druhé, Změna zákona o Bezpečnostní informační službě, novelizační bod 6 zní:

V § 10 odst. 1 písm. a). A písm. a) zní: druh zpravodajské techniky, která má být použita, dobu trvání jejího použití, základní identifikační údaje o osobě, vůči které má být zpravodajská technika použita, pokud jsou tyto údaje známy, číslo telefonní nebo jiné obdobné stanice, pokud z ní má být prováděn odposlech, popřípadě záznam, a je-li známo, i místo použití zpravodajské techniky; má-li být zpravodajská technika použita vůči ústavnímu činiteli nebo jejím použitím má být zasahováno do práva nedotknutelnosti obydlí, musí být tato informace součástí žádosti.

Stručné odůvodnění. Navržené znění je obsahově zcela totožné s návrhem výboru pro obranu a bezpečnost, pouze se pro přehlednost uvádí nové znění celého písmene a).

***
Přihlásit/registrovat se do ISP