Neautorizováno !


 

(15.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Další, kdo se přihlásil o slovo, je pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dovoluji si předložit drobný pozměňující návrh k sněmovnímu tisku 722 tohoto znění: Zařadit nový bod, který bude znít: V § 14b v odstavci 2 doplnit na konec první věty slova "nebo zastupitelstvo místně příslušného kraje nebo obce".

Krátké odůvodnění tohoto drobného pozměňovacího návrhu. Co doposud řeší § 14b? Řeší, že návrh na odpis zásob výhradního ložiska nerostů může zatím podávat pouze organizace, u níž bylo provedeno vyhledávání ložiska nerostů, nebo příslušný orgán státní správy na úseku ochrany životního prostředí. Nechám teď stranou otázku toho, proč zrovna orgán ochrany životního prostředí. Nebudu to tedy omezovat, ale jen k těmto iniciačním orgánům přidávám příslušný volený orgán samosprávy, který je určitým reprezentantem občanů v daném území. Připomínám, že se jedná jenom o podání návrhů. Samozřejmě dál zůstává nedotčeno to, že o tomto návrhu rozhoduje stejně Ministerstvo průmyslu a obchodu. Cítím jakousi potřebu dát místně příslušným voleným orgánům právo o těchto věcech nechat rozhodnout. Už se určité problémy v tomto oboru objevily a myslím si, že by se tímto splnila i určitá poptávka po rozšíření možnosti demokracie občanů prostřednictvím svých volených zástupců iniciovat i tuto citlivou oblast státního rozhodování.

Děkuji vám všem za podporu tohoto pozměňujícího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, proto se vás ještě zeptám, zda někdo chce přednést své pozměňovací návrhy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se na závěrečné slovo nejprve pana ministra. Pana zpravodaje pouze poprosím o shrnutí, protože jsem nebyla u první části, tedy u obecné rozpravy, zda padly nějaké návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, i když ty by se musely stejně objevit i v podrobné rozpravě. Pravděpodobně je před námi pouze hlasování o přikázání výborům.

Ne, nepadly žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, tedy návrh na vrácení zákona výborům k novému projednání či návrh na zkrácení lhůty, a proto končí druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji vám. Tím jsme se vyrovnali s bodem číslo 24.

 

Před námi je bod

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb.,
o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 825/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Prosím pana ministra o slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a opatřeních s tím souvisejících.

Potřeba vypracování předkládaného zákona vyplynula ze změn uvedených v zákoně o spotřebních daních číslo 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s nímž zákon číslo 136/1994 Sb. úzce souvisí, a také z nových skutečností vyplývajících ze vstupu České republiky do Evropské unie. Předkládaný návrh zákona je v souladu se závazky České republiky vůči Evropské unii.

A to je vše, co považuji za důležité sdělit v rámci projednávání druhého čtení tohoto zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 825/1. Prosím, aby se slova nyní ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Tomáš Teplík. Ale nevidím ho tady. Prosím tedy klub ODS nebo o někoho z hospodářského výboru, kdo by se v tuto chvíli ujal slova. Vidím pana poslance Karla Vymětala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte, abych místo pana zpravodaje jako místopředseda hospodářského výboru vám sdělil, že hospodářský výbor předložený návrh zákona projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby ho schválila beze změn. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám za toto pohotové stanovisko, pane poslanče.

Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do této rozpravy žádnou písemnou přihlášku. Zeptám se na přihlášky z místa. Nevidím takovou a končím obecnou rozpravu.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té nemám písemnou přihlášku. Táži se vás tedy, zda má někdo pozměňovací návrh, který chce v rámci podrobné rozpravy vznést. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Nepadly žádné návrhy, o nichž by bylo možno nyní hlasovat. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, tak zastupujícímu panu zpravodaji. Končím projednávání bodu číslo 25.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 229/1992 Sb.,
o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 878/ - druhé čtení

 

Opět požádám pana ministra průmyslu a obchodu, aby tento návrh zákona uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předstupuji dnes před vás potřetí, ale už naposledy, a to s jednoduchou normou, jíž je vládní návrh novely zákona o komoditních burzách. Tento návrh projednaly výbory hospodářský a zemědělský. Shodly se ve svých usneseních doporučit plénu Poslanecké sněmovny návrh, jak byl předložen, schválit.

Smyslem návrhu je odstranit formální překážky, které komoditním burzám ztěžují možnost reagovat na aktuální situaci na trhu. Vedle toho návrh obsahuje několik změn legislativně technického charakteru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a výboru zemědělskému. Usnesení těchto výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 878/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal nejprve zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Vymětal. Poté požádám zpravodaje výboru zemědělského pana poslance Oldřicha Němce. Nyní má slovo pan poslanec Karel Vymětal. Prosím.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, hospodářský výbor velmi podrobně projednával tuto materii a využil ji i k tomu, aby vedl diskusi nad činností komoditních burz, nad jejich funkcemi, cenotvorbou, transparentností obchodů, zajištěním platebního vyrovnání uskutečněných obchodů. Jsme přesvědčeni o tom, že komoditní burzy mají velmi významné místo v hospodářství České republiky.

Jednali jsme mimo předloženou novelu také o tom, že je třeba připravit nový zákon o komoditních burzách. Požádali jsme i ministerstvo, aby uspíšilo práce na této novelizaci vzhledem k tomu, že legislativní plán práce vlády předpokládá předložení ve vládě v prvním čtvrtletí příštího roku. Bylo nám přislíbeno, že práce budou uspíšeny tak, aby zákon mohl být předložen do konce tohoto roku, pokud možno co nejdříve, do Sněmovny, abychom mohli tento nový zákon přijmout, tak aby se vytvořily lepší podmínky pro činnost komoditních burz a i zapojení státu do jejich činnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP