Neautorizováno !


 

(17.10 hodin)
(pokračuje Vrbík)

Odůvodnění. Ze strany orgánů činných v trestním řízení podle mého názoru nelze úplně vyloučit snahu určitého jednání, kdy obviněnému může být zpočátku přislíbeno poskytnutí výhod korunního svědka, nicméně po učiněném doznání a poskytnutých informacích nebude tento příslib dodržen. Ve snaze zajistit transparentnost vzájemného vyjednávání si myslím, že je vhodné, aby byla zajištěna obligatorní přítomnost obhájce obviněného a aby tam byly posíleny záruky obviněnému, poskytnuté ve snaze jej motivovat a zvýšit tak efektivitu navržené úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vrbíkovi. Hlásí se paní poslankyně Parkanová.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Já si dovolím přednést ještě jeden návrh, a to s ohledem na usnesení ústavněprávního výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně návrh neschválit. Já ještě podávám návrh na zamítnutí tohoto tisku.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. To je vše, co v rámci podrobné rozpravy druhého čtení zaznělo. Děkuji panu poslanci Turkovi, paní poslankyni Parkanové a druhé čtení končím.

 

Nyní budeme projednávat bod 32, což je

 

32.
Návrh poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 808/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele návrh uvedl pan poslance Karel Černý.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, novela zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 808, kterou předkládají všichni poslanci stálé komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky, byla dostatečně odůvodněna během prvního čtení. Věřím, že nic nebrání tomu, aby návrh poslanců zastupující všechny poslanecké kluby ve Sněmovně byl propuštěn do třetího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Černému. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 808/2. Zpravodajem výboru je pan poslanec Pavel Severa, což v tuto chvíli znamená, že musím požádat předsedu klubu Pavla Severy, pokud mě slyší, aby přišel a splnil svůj úkol. (Poslanec Severa stále není přítomen.) Poprosil bych předsedu nebo místopředsedu branného a bezpečnostního výboru, je-li přítomen… Nebudu moci pokračovat.

Dámy a pánové, zdá se, že mi nezbývá nic jiného, než započatý bod přerušit a přenechat na vaší vůli, případně vůli předsedajícího v dalších půldnech, jak s tímto tiskem naloží. Zdá se, že se žádný dobrovolník nehlásí.

Pan poslanec Seďa se statečně ujme role zpravodaje, ale já se musím zeptat Sněmovny, zdali s tím bude souhlasit nebo zdali nemá námitky. Námitky nejsou. Pan poslanec Seďa, nejsou-li námitky, přednese stanovisko zpravodaje.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z 50. schůze, která se konala 2. 3. 2005 k návrhu poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 808.

Po odůvodnění poslance Jiřího Bílého, zpravodajské zprávě poslance Pavla Severy a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s návrhem poslanců Jiřího Bílého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 808, vyslovila souhlas s následující připomínkou, se kterou vás seznámím. V bodě 2 v § 53 a odstavci 2 první věta zní: "Kontrolu podle odstavce 1 provádí kontrolní orgán v příslušných útvarech policie po předchozím vyrozumění ministra."

2. Výbor pro obranu a bezpečnost pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu zpravodaji Seďovi a otevírám obecnou rozpravu. Zatím se přihlásil pan ministr vnitra František Bublan.

Dámy a pánové, protože se mně množí otázky, jak budeme pokračovat, tak konstatuji, že budeme pokračovat bodem 38, což je první čtení vládního návrhu zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele atd. Tak se na to nachystejte. Teď už ale bude hovořit pan ministr Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, mám k tomu dvě poznámky. Řeknu to velmi stručně. V podstatě novela tohoto zákona o Policii České republiky má za účel rozšířit pravomoc komise pro kontrolu policie ke sledování osob a věcí. To je jedna věc. Druhá věc, aby tato komise si mohla přizvat na svá jednání kromě ministra, má takové právo, případně jeho zástupce, i jiné osoby a požadovat od nich informace.

K první věci. Jde tam o to, že by se změnila poznámka pod čarou 19a). Já se domnívám, že touto úpravou nelze dosáhnout požadovaného cíle, protože text, který je uveden v poznámce pod čarou, nemá normativní povahu. Mám tady nález Ústavního soudu, kde je jasně vysvětleno, že poznámky pod čarou jsou pouze pro zlepšení přehlednosti a orientace, ale v podstatě jsou legislativní pomůckou, ale nikoliv normativním aktem. Domnívám se, že bychom tímto nic nezměnili. To je ale jenom polovina tohoto bodu.

V druhé polovině bych chtěl sdělit, že si myslím, že výklad současného zákona umožňuje kontrolní komisi, aby si vyžadovala informace o sledování osob a věcí. Není v tom rozpor. Zatím praxe taková nebyla, ale pokud komise o to požádá, bude dostávat stejné informace, jako dostává o telefonických odposleších.

Druhá změna se týká letitého sporu mezi Ministerstvem vnitra a touto komisí, to je, zda komise může požadovat informace i od jiných osob a může si je zvát na jednání. Zde se domnívám, že by došlo k porušení zákona o jednacím řádu Parlamentu, který to neumožňuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP