Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, zdali je nějaký jiný návrh.

Pokud ne, rozhodneme hlasováním pořadové číslo 48. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 88 poslanců, 83 bylo pro, nikdo proti, takže jsme přikázali tuto předlohu k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Končím první čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru Škromachovi, panu poslanci Krajíčkovi.

 

Nyní se budeme věnovat bodu 39, což je

 

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb.,
o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
/sněmovní tisk 951/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr Petr Zgarba a ministr životního prostředí Libor Ambrozek, pokud nedošlo mezi pány ministry k nějaké další domluvě. Hovoří v tuto chvíli Petr Zgarba.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Zgarba Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Hlavním cílem předloženého návrhu novely zákona je vypustit ze zákona ustanovení, která již přímo regulují nařízení Evropských společenství, a ponechat pouze národní úpravu pro ta ustanovení, která z nařízení Rady č. 2092/1991 jsou v kompetenci jednotlivých členských států Evropské unie. Zejména se jedná o administrativní kontrolní systém ekologického zemědělství, osvědčování a označování produktů ekologického zemědělství. Proto byla z návrhu vypuštěna všechna hmotněprávní ustanovení, která jsou obsažena přímo v uvedeném nařízení, a byla ponechána pouze procesní ustanovení a ustanovení upravující ukládání sankcí. Nařízení platí po vstupu České republiky do EU přímo, a proto náš právní řád na rozdíl od přejímání směrnic Evropských společenství jednotlivá ustanovení nařízení nepřejímá.

Kromě vlastního návrhu novely zákona č. 42/2002 Sb. obsahuje předložený návrh také návrh novely zákona o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Navrhuje se změna související s navrhovanou právní úpravou novely zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Petru Zgarbovi. A pan ministr Ambrozek není. Předpokládám, že odůvodnění z úst pana ministra Petra Zgarby je dostatečné proto, abychom mohli požádat o zpravodajskou zprávu zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Miloslav Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera: Děkuji za slovo. Dámy a pánovy, z rozhodnutí organizačního výboru jsem se stal zpravodajem pro projednávání tohoto zákona. Po prostudování celé problematiky mi dovolte, abych předeslal závěr, ke kterému jsem dospěl, hned v úvodu svého vystoupení.

Projednáváme zákon prázdný, nepotřebný, zbytečně zaplevelující náš právní řád, který prakticky nic závažného neřeší, a proto se pokusím postupně vést Sněmovnu v projednávání toho zákona ke konečnému návrhu, aby byl navrhovateli vrácen zákon k dopracování s tím, že by došlo k jeho zrušení tak, že by pravděpodobně jedno sousloví bylo vhodné vložit do zákona o zemědělství a jednu nebo dvě věty do zákona o ochranných známkách.

Ekologické zemědělství je jakýsi zvláštní druh zemědělské činnosti a výroby, kdy se potraviny vyrábějí za přísných omezení používání pesticidů a také za přísných omezení používání postupů nešetrných ve vztahu k přírodě. Od té doby, co Evropa má dostatek potravin vyráběných na svém území, se stalo módou nebo i životním stylem některých lidí se tomuto věnovat. A také se to stalo podporovaným způsobem snižování nadprodukce zemědělské výroby na území evropských států.

Protože na poskytování dotací, používání ochranných známek a dodržování stanovených podmínek je nutné mít i určitá pravidla hry, byl před několika lety vytvořen zákon o ekologickém zemědělství. Všechny důležité podmínky těchto pravidel hry byly při tvorbě původního zákona o ekologickém zemědělství řešeny normami nižší právní síly a tento zákon byl nadbytečný již při svém vzniku. Bohužel to není vůbec jev náhodný či ojedinělý, stalo se to také jakousi módou, a mám-li to říct trochu jinak, stále se nacházíme v etapě řízení tohoto státu, kdy řada lobbistů si své podnikatelské zájmy zaštiťuje zákonem.

Tento zákon byl dnes již zcela vyprázdněn tím, že jsme vstoupili do Evropské unie a směrnice Evropské unie platí i na území České republiky. Vše ostatní je řešeno našimi vyhláškami. Vlastní zákon o ekologickém zemědělství je dnes naprosto prázdnou právní skořápkou, která obsahuje pouze odkazy na platné směrnice a vyhlášky. Pokud jej zrušíme úplně nebo jej nahradíme jedním či dvěma odkazy v zákonu o zemědělství, budou naši ekologičtí zemědělci dál moci pokračovat ve své činnosti, budou moci dál dostávat své dotace a budou moci dál prodávat své výrobky pod ochrannými známkami na trhu a pokoušet se o získání lepších realizačních cen. Proto si myslím, že je opravdu na místě tento nadbytečný zákon zrušit.

Pokud nemám zdržovat Sněmovnu a někdo z vás by si chtěl prověřit význam mých slov, prosím, přečtete si v tisku na straně 19 třicet řádků v kapitole Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy. Prakticky navrhovatel tam říká totéž, i když já říkám "je potřeba zrušit" a on tvrdí "je třeba vložit", vyprázdnění směrnic a odkazy vyhlášek do tohoto zákona, což je významově prakticky stejné.

Nehodlám poškozovat naše ekologické zemědělce. Sám jsem šest let hospodařil v těchto pravidlech, a až se vrátím na farmu a budu mít čas žít zase v souladu s přírodou, zase se vrátím k podmínkám ekologického hospodaření. Proto si myslím, že tento můj výstup by neměl být nijak chápán jako politický útok nebo faktický útok na ekologické zemědělce, a nepoložím proto ani v tomto prvním čtení sněmovně návrh na zamítnutí. Ale avizuji zde již dostatečně včas to, s čím budu vystupovat na zemědělském výboru. Chtěl bych, abychom na zemědělském výboru došli k tomuto konsensu, že skutečně zbytečný zákon je potřeba zrušit, ne jej dále opečovávat a opečovávat další změny, když se změní třeba zákon o zemědělství, tak zase to zakládat do tohoto prázdného zákona.

Proto dneska pouze ponechám Sněmovnu ve svém doporučení, aby postoupila zákon do projednávání ve druhém čtení, a k této dohodě bych byl velice rád, abychom dospěli napříč politickým spektrem v zemědělském výboru.

Zatím vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy v písemné podobě nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Připomínám, že organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Táži se, zdali má někdo jiný návrh.

 

Pokud ne, rozhodneme o tomto návrhu v hlasování pořadové číslo 49, které jsem zahájil. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 107 poslanců, 86 pro, nikdo proti. Návrh byl přikázán zemědělskému výboru.

 

Děkuji panu ministru Zgarbovi a panu zpravodaji Kučerovi. Končím první čtení tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP