Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)
(pokračuje Páralová)

K tomu přináleží následující přechodné ustanovení. Správní řízení ve věcech týkajících se plnění povinnosti podle § 13 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zahájená a pravomocně neskončená přede dnem účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

To je jeden komplexní návrh.

Druhý komplexní návrh bude sestávat ze čtyř částí, bodů 7 až 10:

7. V § 25 se odst. 3 a 4 zrušují.

8. V § 29 písm. a) se vypouští výraz "3 a".

9. V § 41 odst. 2 písm. a) se vypouštějí slova "a § 25 odst. 3".

10. V § 56 odst. 2, písm. a) se vypouští výraz "3 a".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji. Probíhá podrobná rozprava. Hlásí se pan poslanec Říha.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolím si několik drobných pozměňovacích návrhů.

Za prvé je to pozměňovací návrh k § 78 odst. 1, který předkládám ve dvou variantách.

První varianta: V § 78 odst. 1 věta první - za slovo "zaměstnanců" se vkládá čárka a následuje nový text "zaměstnavateli, který je provozovatelem chráněné pracovní dílny podle § 76 odst. 1 tohoto zákona".

Druhá varianta k témuž paragrafu. V § 78 odst. 1 za slovo slovo "zaměstnanců" se vkládá čárka a následuje nový text tohoto znění: "zaměstnavateli, který je provozovatelem chráněné pracovní dílny podle § 76 odst. 1 tohoto zákona, a zaměstnavateli, který je zřizovatelem a provozovatelem chráněného pracovního místa (chráněných pracovních míst) v souladu s ustanovením § 75 odst. 1 tohoto zákona".

Krátké zdůvodnění. Chráněné pracovní dílny a chráněná pracovní místa jsou služby zaměstnanosti, jejichž prioritou je zařadit osoby se zdravotním postižením na volný trh práce, a tím podpořit a posílit jejich samostatnost a soběstačnost. Navrhovaná změna výrazně zjednoduší, zefektivní a zlevní v současné době poměrně komplikovanou administrativu úřadů práce. Vzhledem k tomu, že filozofie výpočtu poskytování příspěvku na zřízení i provoz se v této úpravě vztahuje k výši průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství, není třeba ke stanovování konkrétní výše příspěvků v příslušném kalendářním roce změna zákona nebo navazujících předpisů. Navrhovaná změna dále otevírá větší možnosti pro vznik chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst i u komerčních subjektů, což může mít významný vliv na vznik nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Provozovatelé chráněných pracovních dílen a chráněných pracovních míst získají větší jistotu ve financování, což dává větší jistotu také zaměstnancům.

Navrhovaný systém je jednoduchý, transparentní, flexibilní, motivační a dlouhodobý. Změna nezpůsobí zvýšení mandatorních výdajů ve státním rozpočtu. Dojde pouze k přesunu v rámci rozpočtových kapitol v resortu práce a sociálních věcí.

Dále si dovoluji drobnou změnu v § 81. V § 81 odst. 2 písm. b) se za slovo "chráněných" vkládá slovo "pracovních".

Dále si dovolím ještě jeden návrh, a to § 104 odst. 2 - za písm. c) vložit nové písmeno d) následujícího znění: "d) příležitostná registrovaná práce".

Za § 112 doplnit nový § 113 následujícího znění: "§ 113 Příležitostná registrovaná práce.

Odstavec 1. Příležitostnou registrovanou prací se rozumí krátkodobé pracovní příležitosti, které vytváří zaměstnavatel k pracovnímu umístění uchazečů o zaměstnání. Krátkodobé pracovní činnosti jsou vykonávány na základě dohod o provedení práce.

Odstavec 2. Subjektem zajišťujícím v rámci příležitostné registrované práce kontrolu dodržování povoleného rozsahu hodin a výše měsíčního výdělku, zpracování administrativy spojené s vykonáváním krátkodobé pracovní činnosti je provozovatel (operátor), který spolupracuje s úřady práce.

Odstavec 3. Na krátkodobé pracovní činnosti dle odstavce 1 může být poskytnut příspěvek.

Odstavec 4. Podmínky příležitostné registrované práce, způsob a výše poskytování příspěvku stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Krátké zdůvodnění. Na základě úkolů ministra práce a sociálních věcí Správa služeb zaměstnanosti ministerstva koordinuje přípravu projektu s názvem "Příležitostná registrovaná práce" jako nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. Na základě doporučení výběrové komise MPSV bylo rozhodnuto o financování projektu "Příležitostná registrovaná práce" z prostředků Phare 2003 k posílení aktivní politiky zaměstnanosti financované Evropským společenstvím a Českou republikou do výše téměř 125 tisíc eur. Projekt podporuje novou formu zaměstnávání, která přispěje v boji proti sociálnímu vyloučení a nezaměstnanosti. Jeho podstatou je tvorba, odzkoušení a následná implementace nového nástroje, který nezaměstnaným osobám umožní nepřerušit kontakt s trhem práce a neztratit pracovní návyky.

Pilotáž probíhá v rámci pilotního projektu realizovaného v jednom NUTS II, ve třech okresech. Předkladatelem projektu je společnost SODEXHO PASS Česká republika, a. s., partnery jsou úřady práce v Hodoníně, ve Vyškově a ve Znojmě, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a firma OK SYSTÉM, s. r. o. V rámci partnerství se budou úřady práce podílet na spolufinancování projektu financováním motivačních příspěvků ke mzdě hrazených z aktivní politiky zaměstnanosti.

V současné době umožňují realizaci projektu ustanovení dle zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti od 1. 10. 2004, to je ustanovení § 25 odst. 3 o zaměstnávání evidovaných uchazečů o zaměstnání a ustanovení § 106 o možnosti ověřovat nové nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Pro budoucí pokračování projektu, to je následnou implementaci nového nástroje po ukončení jeho ověřování, bude nezbytné doplnit zákon o definici příležitostné registrované práce jako nového nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a odpovědnosti subjektů.

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2006 již upravuje odpovědnosti provozovatele (operátora) jako "plátce daně" alternujícího subjekt, u kterého je činnost vykonávána. Zákon o zaměstnanosti však nezná příležitostnou registrovanou práci jako jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, a proto je nezbytné v tomto smyslu zákon o zaměstnanosti doplnit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Také děkuji, pane poslanče, za návrh přednesený v rámci naší podrobné rozpravy.

Ptám se, kdo další se hlásí a má ještě něco, co by teď chtěl přednést. Pokud už nikdo nemá zájem vystoupit v podrobné rozpravě, tak podrobnou rozpravu končím.

Neslyšel jsem, že by zazněl návrh, o kterém bychom měli v této chvíli hlasovat, myslím návrh na vrácení nebo na zkrácení lhůty. Děkuji vám za vaši roli a končím druhé čtení tohoto návrhu.

Pan poslanec Šeich má náhradní kartu číslo 31.

Ukončili jsme projednávání bodu číslo 36.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP