Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje Sehoř)

To znamená, že ten člověk nebude muset znovu zaregistrovat vozidlo, přihlásit se na STK, a pak teprve prodat vozidlo, ale že ho bude moci prodat okamžitě. Myslím si, že tam došlo k nějaké mýlce, a chtěl bych to uvést na pravou míru.

Poslední věc je, že přece jenom navrhnu velmi drobnou úpravu do zákona č. 247/2000 Sb. Týká se to části třetí, novelizační bod č. 5, a to takto: V novém odst. 5 se ruší slova "výpisem z rejstříku trestů, který ke dni podání žádosti o řidičské oprávnění nesmí být starší 3 měsíců, výpisem z registru řidičů a".

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím nyní pana poslance Eduarda Vávru a připraví se pan poslanec Lubomír Suk.

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, předložím sedm pozměňovacích návrhů ke sněmovnímu tisku 833.

První návrh. § 79 odst. 2 zní: "jestliže řidič vozidla nebo přepravovaná osoba spáchala přestupek týkající se bezpečnosti silničního provozu".

Druhý návrh. § 79 odst. 8 zní: "K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie. K této činnosti může využít součinnosti obecní policie."

Třetí návrh. K bodu 46 usnesení hospodářského výboru č. 298, tisk č. 833/1, konec věty zní: "odst. 2, řidičský průkaz mu bude vydán do pěti dnů po úhradě správního poplatku ve výši 500 Kč".

Čtvrtý návrh. V § 8a odst. 2 písm. b) zní: "podrobit se na výzvu policisty odbornému lékařskému vyšetření, není-li ovlivněn návykovou látkou podle zvláštního předpisu, odrážka 7".

Pátý pozměňovací návrh. § 118a odst. 1 písm. a) vypustit slova "je podezřelý, že".

Šestý návrh. § 118 nový odst. 8: "Při nesprávném postupu policisty může poškozený postupovat dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem".

Poslední pozměňovací návrh. Bod 97 usnesení hospodářského výboru č. 298, tisk č. 833/1, vložení části šesté, to je změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, se zrušuje.

K poslednímu bodu jenom malé zdůvodnění. Tímto návrhem, který prošel usnesením hospodářského výboru, se vlastně již novelizuje trestní zákon více než šedesátkrát. Pokud jsem dobře pochopil, tak se zde říkalo, že tento trestní zákon se bude komplexně novelizovat. Za druhé se stalo zlozvykem, že k nějakému zákonu, v tomto případě zákonu o pozemních komunikacích, byla přilepena novela dalšího zákona, a to je ten zákon, který jsem citoval - trestní zákon.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Lubomíra Suka. Další bude Martin Říman.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za udělené slovo, pane předsedající. Moje pozměňovací návrhy k zákonu č. 361 a 247/2000 Sb. vám byly rozdány na lavice, takže nebudu číst přesné znění tak, jak jsou navrženy. Pouze si dovolím malý komentář k tomu, proč právě uplatňuji tyto pozměňovací návrhy.

Celé ty návrhy upravují oblast získávání řidičského oprávnění skupiny D a podskupiny D1 a upravují maximální rychlosti autobusů. Je tomu dva roky, co skupina poslanců navrhla takovou novelu zákona 361 jako reakci na tragickou nehodu u Nažidel. Protože se nám nepodařilo novelu zákona dovést do úspěšného konce, uplatňuji tedy pozměňovací návrhy dnes k vládnímu návrhu zákona. Takže jenom dodávám - návrhy byly podány na lavice již minulý týden a měli jste možnost se s nimi seznámit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Dalším je pan poslanec Martin Říman a pak pan poslanec Karel Černý.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedo. Chci jenom upozornit, že mé pozměňovací návrhy byly v minulém týdnu rozdány všem na lavici a mají je k dispozici. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Římanovi. Prosím pana poslance Černého, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Kužvart.

 

Poslanec Karel Černý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych v návaznosti na rozpravu v prvém čtení novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přednesl dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. Za novelizační bod 35 se vkládá nový novelizační bod 36, který zní: "V § 63 odst. 2 zní: Prováděcí právní předpis stanoví

a) případy, kdy se svislá dopravní značka vždy umístí na retroreflexní žlutozelený fluorescenční podklad,

b) podrobnosti dělení informativních značek."

Za druhé. V čl. II Přechodné ustanovení nového znění § 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích se v odst. 3, který zní: "Přestupku se dopustí učitel autoškoly, který", vkládá nové písm. g), jehož text zní: "používá k výcviku vozidlo, které nesplňuje podmínky zákona č. 56/2000 Sb.".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému. Hovořit bude pan poslanec Kužvart a připraví se pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji.Vážený pane předsedající, milé kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že mé dva pozměňovací návrhy byly rozdány na vaše stolky, pouze stručně k tomu prvnímu. Jeho cílem je zvýšit konkurenci mezi jednotlivými autoškolami. Cílem druhého pozměňovacího návrhu je, aby byla odstraněna přílišná tvrdost zákona, to znamená, aby byla pouhá šestiměsíční lhůta na konání opravných zkoušek. Já navrhuji, aby tato lhůta byla dvojnásobná - 12 měsíců.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kužvartovi. Hovořit bude pan poslanec Třešňák, připraví se pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si v rámci druhého čtení dát malý pozměňovací návrh k právě projednávanému zákonu, který máme pod tiskem 833. Jedná se o § 37 odst. 5 písm. c) - doplnit o ustanovení, že se též nevztahuje na řidiče vozidla jedoucího jako doprovod vozidel, která přepravují nadrozměrný náklad, nebo zvláštních vozidel a řidiče těchto doprovázených vozidel, pokud hovorové zařízení pro vzájemnou koordinaci sloužící k zajištění bezpečnosti a plynulosti takového přepravy.

Zdůvodnění je, že hovorové zařízení využívají pro vzájemnou komunikaci, jako je upozornění na překážku nebo nedisciplinovaného protijedoucího řidiče, nebo řidič posledního vozidla upozorňuje doprovod na tvořící se kolonu za ním, a koordinují tak umožnění předjetí. Zákaz užívání hovorových zařízení by zde byl kontraproduktivní a naopak by vedl ke snížení bezpečnosti provozu.

To je vše. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP