Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Třešňákovi. Hovořit bude pan poslanec Koudelka, připraví se pan poslanec Plachý.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, využívám otevření zákona k podání pozměňovacího návrhu, který se tohoto zákona příliš netýká, ale který řeší problematiku související s notifikací podpor vinařského fondu, především u Evropské unie.

A. Za část 4 se vkládá nová část 5., která zní: "Část pátá - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství

Čl. VI. Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých dalších zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 179/2005 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 8 se slovo "ministerstvo" nahrazuje slovy "inspektorát Inspekce v Brně" a na konci se vkládá nová věta: "O odvolání rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.".

2. V § 26 odst. 5 se za slovo "stránkách" vkládá slovo "Inspekce".

3. V § 26 odst. 10 se ve druhé větě za slovo "Ministerstvo" vkládají slova "a Inspekce".

4. V § 31 se doplňuje odstavec 10, který zní:

(10) Prováděcí právní předpis může stanovit předpoklady a způsob podpory marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství a podrobnosti o poskytování informací veřejnosti Fondem.

5. V § 35 odst. 1 písm. c) ve druhé větě se slovo "Podpora" nahrazuje slovem "Podporu" a slova "se převede" se nahrazují slovy "ministerstvo převede".

6. V § 42 odst. 2 se na konci doplňují slova "a § 31 odst. 10".

Ostatní části a články se přečíslují.

B. V dosavadním článku VI. Účinnost se za slova "čl. III bodů 2, 3, 4, 5, 6" vkládají slova "a čl. VI".

(Poslanec Koudelka četl svůj pozměňovací návrh závratnou rychlostí na úkor srozumitelnosti.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak nevím, pane poslanče, zdali vám mám poděkovat. Myslím, že ze slušnosti možná ano, ale komentář si nechám na jindy.

Vystoupí pan poslanec Jaroslav Plachý, připraví se pan poslanec Patera.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych také přispěl ve druhém čtení třemi pozměňovacími návrhy k tisku 833.

První se váže k § 12 odst. 4, novelizační bod 13.

V § 12 odstavec 4 nově zní: (4) Na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy nesmí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 metrů, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km za hodinu užít k jízdě jízdního pruhu nejbližšího k levému okraji vozovky, pokud to není nutné k objíždění, otáčení a odbočování.

Druhý pozměňovací návrh se váže k § 79 odst. 8 a je to novelizační bod 41.

V § 79 odstavec 8 nově zní: (8) K měření rychlosti vozidla je oprávněna policie a obecní policie. Obecní policie přitom postupuje v součinnosti s policií. V územních obvodech obcí jsou na základě dohody s příslušnými obcemi oprávněny měřit rychlost a dokumentovat porušení světelného signálu s červeným světlem "stůj", světelného signalizačního zařízení, i osoby, které jsou podle zvláštního právního předpisu (odkaz na poznámku pod čarou 13A) autorizovány k výkonu úředního měření v oboru měření rychlosti silničních vozidel. (Poznámka pod čarou 13A: Zákon 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.)

Dámy a pánové, dovolte mi krátké odůvodnění. První pozměňovací návrh se týká takzvaného zákazu předjíždění kamionů na komunikacích se dvěma jízdními pruhy v jednom směru jízdy. Tam, kde jsou tři pruhy nebo kde je více pruhů v jednom směru jízdy, předjíždění těžkým a vesměs velmi pomalým nákladním vozidlům povoleno je. Věřím, že většina z vás se osobně setkala s bezohledným a velmi pomalým vzájemným předjížděním těžkých nákladních vozidel, a to především na dálnici. Proto doufám, že můj pozměňovací návrh, dámy a pánové, v zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu podpoříte, a to bez ohledu na různé lobbistické tlaky.

Druhý pozměňovací návrh se týká měření rychlosti vozidel. Zde doufám, že potěším pana zpravodaje, protože to je ten návrh, který neprošel při hlasování v hospodářském výboru. Stávající znění legislativy umožňuje měřit rychlost vozidel uvnitř obcí i třetím osobám na základě smluvního vztahu mezi obcí a touto osobou. Jako předseda podvýboru pro podporu malého a středního podnikání upozorňuji vládu a Sněmovnu na skutečnost, že zmíněné osoby již investovaly často značné finanční prostředky do pořízení potřebné měřicí techniky. Bude-li Sněmovnou schváleno vládou navrhované znění § 79 odst. 8, dojde tím jednoznačně ze strany státu ke zhoršení dosažené úrovně liberalizace v daném oboru podnikání a v důsledku toho ke zmaření investic těchto osob. Nelze pochybovat o tom, že přístup vlády není podporou malého a středního podnikání. Navíc se nabízí otázka odpovědnosti státu za škody způsobené dotčeným investorům. Dámy a pánové, žádám vás proto o podporu mého pozměňovacího návrhu, který jen v podstatě legalizuje stávající stav.

Ještě třetí pozměňovací návrh. Ten se týká legislativně technické opravy k usnesení hospodářského výboru v tisku 833/1. Jedná se o bod 21 odstavec 2, který by se měl doplnit. Za slova "obrysová a potkávací" doplnit slovo "světla". Jedná se zřejmě o chybu, která vznikla při přepisu.

Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Hovořit bude pan poslanec Patera, připraví se pan poslanec Schling.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte i mně, abych nepředčítal. Přesto upozorňuji, že i já předkládám šest pozměňovacích návrhů, které vám byly rozdány na stůl v písemné podobě.

Musím se pouze pozastavit nad tím, že ačkoliv vláda deklaruje směrem k médiím, že bude hledat širší politickou podporu pro prosazení tohoto zákona, všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy Občanskou demokratickou stranou v hospodářském výboru, byly dány pod stůl. Z toho důvodu to předkládám Sněmovně opakovaně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paterovi. Hovořit bude Jaromír Schling a připraví se pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane předsedající, dámy a pánové, mám několik drobných pozměňovacích návrhů k § 43, k původnímu textu zákona.

1. V § 43 odstavec 1 zní: Na dálnici a na silnici 1. třídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům (poznámka pod čarou 2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům (poznámka pod čarou 2) o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg, s připojeným přípojným vozidlem

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního předpisu (poznámka pod čarou 19) /dále jen "v den pracovního klidu"/ v době od 13 do 20 hodin,

b) v pátek v období od 1. 7. do 31. 8. v době od 17 do 21 hodin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP