Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)
(pokračuje Melčák)

Já se osobně domnívám, že písmeno i) je velmi důležité, protože jak známo, většina řidičů se domnívá, že když předjíždí cyklistu, nemění směr jízdy, a současný zákon je nenutí dávat znamení o změně směru jízdy. To může vést k řadě velmi nepříjemných situací na vozovce.

Dovolil bych si upozornit na stranu 5, kde se pokouším v několika variantách formulovat pojem chodec, protože se domnívám, že zejména u tzv. absolutní přednosti chodce je velice důležité, jakým způsobem definujeme chodce, pokud tam nedáme druhou pojistku, o které se zmíním. Navrhuji tři varianty, a to doplnit buď za kolečkové brusle nebo jiném nářadí neomezujícím nebo neohrožujícím ostatní chodce. To znamená, že měním svůj původní pozměňovací návrh, kde se mluvilo o sportovním zařízení. Ve variantách dvě a tři doporučuji zvážit vůbec vypustit jezdce na kolečkových bruslích a vymezit jim prostor v cyklistických stezkách. Pak by střední část zněla " způsobem, který je tam označen", nebo ve variantě tři vůbec nic nedoplňovat, ale kolečkové brusle vypustit.

Velmi užitečné je v § 2 doplnit pojem "chodník", protože řada policistů poukazuje na to, že řidiči jim jezdí po chodníku. Vzhledem k tomu, že není formulováno, co to je chodník, mají s nimi velké problémy. Nabízím to ve dvou variantách - buď použít stávající znění z vyhlášky 75 z roku 1975, nebo, což se zdá být lepší, vypustit slovo "především", takže by potom věta zněla: "Chodníkem se rozumí komunikace určená pro chodce oddělená od silnice výškově nebo jiným způsobem." Dávám na zvážení ministra a Ministerstva dopravy, jak se k tomu vyjádří.

Teď bych prosil, kdybyste přenesli pozornost na stranu 8, kde jsem uváděl celé znění § 47. Zejména legislativu bych prosil, aby tomu byla věnována pozornost. Bod 10 měním takto. Přečtu: V § 47 odst. 5 nově zní - nabízím opět dvě varianty.

První varianta je, že bude pouze formulován odst. 5, který bude znít: "Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na kterémkoliv ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo jiných věcech nižší než 50 tisíc korun, jsou účastníci dopravní nehody povinni neprodleně ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na míře účasti na způsobení vzniklé škody nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby." Upozorňuji na slovo "kterémkoliv", protože stávající formulace "na některém" dává možnost výkladu, že na některém z vozidel je škoda do 50 tisíc, na jiném vozidle může být

(pokračuje Melčák)

milion, a přesto nejsou povinni nahlásit tuto škodu. Je to záležitost toho, že se tady dostává do rozporu odst. 4 a 5.

Druhá varianta. Odst. 5 by zněl tak, jak jsem vám ho přečetl, až na to, že tečka na konci věty by se nahradila čárkou a odstavec by následoval: "nebo pokud si vzájemně neprokáží totožnost". A dále by se vložil nový odst. 6, který by zněl: Odst. 6 - Prokázáním totožnosti podle odst. 5 se rozumí vzájemné předložení dokladů podle § 6, to je dosavadní § 6, odst. 3 písm. a) až c) a umožnění opisu údajů z dokladů.

Velmi jsem se snažil formulovat tzv. druhou pojistku, kterou podle mého soudu je potřeba vložit do zákona díky tomu, že chodec na přechodu se někdy chová podle mediálně proklamované absolutní přednosti, zatímco zákon tak přesně v současné době už nehovoří, ale myslím si, že poskládání vět v § 54 odst. 3 je nešťastné a že by bylo lepší věty poskládat jinak a na začátek vložit větu: "Chodec se musí před vstupem na přechod pro chodce přesvědčit, zda neohrozí bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu nebo svou vlastní bezpečnost." Omlouvám se legislativě. V písemném vyhotovení není slovo "nebo", ale je tam slovo "a".

Doporučuji, abychom se výhledově věnovali i bezpečnosti chodců mimo obec, a to zařazením na straně 10 uvedeného bodu 12, to znamená, že se vkládá nový novelizační bod - odst. 4: Při snížené viditelnosti musí být chodec mimo obec při chůzi po vozovce osvětlen světlem červené nebo oranžové barvy nebo přerušovaným světlem červené nebo oranžové barvy. Světlo lze nahradit reflexní vestou schváleného typu.

Aby byl dostatek času na to, se s tímto problémem vypořádat, doporučuji účinnost tohoto ustanovení od 1. 1. 2007. Všiml jsem si, že některý z kolegů navrhl tzv. bezpečnostní vesty pro řidiče, které by povinně používali tak jako například řidiči v Itálii. Jestli si můžu v tuto chvíli dovolit navrhnout, aby i účinnost tohoto bodu - ochranné vesty pro řidiče - aby se řidiči s tímto problémem mohli vypořádat, byla od 1. 1. 2007. Nevšiml jsem si, že by to některý z kolegů navrhl.

Potom bych chtěl ještě upozornit na skutečnost, že na straně 11 je uvedena k § 79 odst. 8 definice, na které si myslím, že bychom se měli shodnout: k měření rychlosti vozidla pro účely postihování řidičů je oprávněna pouze policie. Myslím si, že tato formulace by si zasloužila, aby v zákoně byla uvedena tímto způsobem.

 

(pokračuje Melčák)

Omlouvám se, že jsem u byť rozsáhlých pozměňovacích návrhů zapomněl na jeden, o kterém jsme mluvili na hospodářském výboru a který jsem slíbil načíst ve druhém čtení, a tím skončím.

Pozměňovací návrh zní: V § 58 v odst. 3 na konci odstavce doplnit větu, která zní: "Cyklista je povinen zajistit, aby přepravovaná osoba měla za jízdy nasazenou a řádně připevněnou na hlavě ochranou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu." Odkaz na poznámku pod čarou č. 2.

Děkuji vám za pozornost, kterou jste mi věnovali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. Hovořit bude pan poslanec Kala, připraví se pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych nejdříve uvést první pozměňovací návrh, který se týká problematiky, na kterou upozornil pan poslanec Plachý. V hospodářském výboru se vedla velká debata o tom, jakým způsobem upravit možnost měřit rychlost vozidel i dalším osobám, ať už právnickým nebo fyzickým. Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy byla tato záležitost dopracována, takže bych chtěl, aby tuto záležitost ještě jednou Sněmovna posoudila.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP