Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)
(pokračuje Kala)

Pozměňovací návrh zní: Za § 9 se doplňuje nový § 9a, který zní: "§ 9a Ochrana provozu na pozemních komunikacích.

1. Policie v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích a obecní policie v rámci přispívání k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích provádí měření rychlosti vozidla.

2. Obecní policie postupuje při měření rychlosti v součinnosti s policií.

3. Obec je oprávněna na základě písemné dohody pověřit měřením rychlosti vozidel v obci nebo zjišťováním porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení právnickou nebo fyzickou osobu. Osoba, která má oprávnění provádět měření rychlosti podle zvláštního zákona (odkaz pod čarou) a zjišťovat porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení je povinna

a) postupovat při měření rychlosti a zjišťování porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení v součinnosti s obecní policií;

b) předat neprodleně obecní policii za účelem dalšího postupu výsledky měření rychlosti, výsledky zjištění porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení a dokumentaci o vozidle;

c) nakládat s výsledky měření rychlosti a zjištěním porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení a dokumentací o vozidle způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. (Druhý odkaz pod čarou.)

4. Policie může pověřit měřením rychlosti vozidel osobu, která musí splňovat povinnosti v odstavci 3.

5. Řidič, který byl na základě výsledku měření rychlosti nebo zjištění porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo trestného činu, je povinen uhradit s tím spojené náklady.

6. Prováděcí právní předpis stanoví podmínky pro výběr osoby oprávněné k měření rychlosti vozidla a zjišťování porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení, technické podmínky měření rychlosti vozidla a zjišťování porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení a způsob dokumentace vozidla pro potřeby policie a obce pro účely dalšího postupu."

První odkaz pod čarou: zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

Druhý odkaz: zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Za druhé. V § 79 se odstavec 8 zrušuje.

Za třetí. V § 125 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností uloží pokutu ve výši 100 000 Kč osobě, která při měření rychlosti nebo zjištění porušení světelného signálu s červeným světlem "Stůj" světelného signalizačního zařízení podle § 9a nedodržela povinnosti stanovené v § 9a odst. 3 písm. a) a b)."

Za čtvrté.V § 128a se doplňuje věta, která zní: "Výkonem přenesené působnosti je i výkon oprávnění podle § 9a odst. 1."

Tolik k této záležitosti. K té druhé záležitosti zde již padlo několik pozměňovacích návrhů, které upravují provoz kamionů v období pátek, sobota, neděle. Obrátila se na mě samozřejmě spousta občanů, proto aby ten obrázek byl komplexní a Sněmovna mohla rozhodnout, dám ještě následující pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh k § 43 odst. 1 písm. a): údaj 0.00 se nahrazuje údajem 13.00.

Druhý pozměňovací návrh je k písm. b), kde údaj 20.00 se nahrazuje údajem 13.00.

Třetí pozměňovací návrh je zařazení nového písm. c), které zní: "v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin".

A poslední pozměňovací návrh je ke stejnému § 143 odst. 1 - nově zařadit písm. d): "omezení dle odst. a) až c) se netýká vozidel, která dojíždějí nejkratší trasou do místa sídla společnosti, která je vlastníkem nebo držitelem vozidla".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalovi. Jako poslední z písemně přihlášených vystoupí pan poslanec Gongol, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Dámy a pánové, dovolte mi, abych předložil dva pozměňovací návrhy.

Za prvé, novelizační bod 99 v příloze k zákonu č. 361/2000 Sb., druhá skutková podstata hodnocená počtem bodů 7 zní takto: "řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši nad 0,3 % nebo užitím jiné návykové látky - 7 bodů."

Za druhé, novelizační bod 99 v příloze k zákonu č. 361/2000 Sb., do skutkových podstat hodnocených počtem bodů 3 se doplňuje nová skutková podstata, která zní: "Řízení vozidel ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič přivodil užitím alkoholického nápoje, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3 promile - 3 body."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Vystoupí pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené dány, vážení pánové, dovoluji si jenom krátký pozměňovací návrh, a sice navrhuji nové znění bodu 6 návrhu. V § 6 odst. 1 písm. c) bod 2 nově zní: "Na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy."

Jenom krátké zdůvodnění. Jedná se o lepší formulaci textu tohoto ustanovení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Vystoupí pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych vám přednesl dva pozměňovací návrhy.

Ten první zní: V bodě č. 6 vládního návrhu v § 6 odst. 1 vypustit písm. a) včetně nutných legislativně technických úprav v příloze k zákonu č. 361/2000 Sb.

Druhý pozměňovací návrh zní: V bodě č. 6 vládního návrhu v § 6 odst. 1 vypustit písm. h) včetně legislativně technických úprav v příloze k zákonu č. 361/2000 Sb.

V tom prvním bodě odstraňuji povinnost řidiče být za jízdy připoután bezpečnostním pásem na sedadle a v tom druhém pozměňovacím návrhu odstraňuji povinnost řidiče mít za jízdy na motocyklu nebo na mopedu na hlavě připevněnou přílbu a chránit si zrak brýlemi nebo štítem.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že člověk si má chránit svůj život a pečovat o své zdraví. Pokud tak nečiní, je to jeho rozhodnutí, za které by neměl být pokutován nebo by mu mělo být odebíráno jakékoli oprávnění, v tomto případě řidičské. Pokud chceme zlepšit bezpečnost na našich silnicích, musíme se soustředit na ta podstatná nebezpečná chování, kdy někdo svou nezodpovědností omezuje nebo ohrožuje ty zodpovědné, a to je úkol pro nás zákonodárce a je to také poslání orgánů Policie České republiky. Nebo se někdo z vás cítí být ohrožován někým, kdo řídí vozidlo bez bezpečnostních pásů anebo řídí motocykl bez přílby? Myslím zcela určitě, že ne.V takovém případě, dámy a pánové, prosím, podpořte můj pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. A pokud nechce někdo z protagonistů vystoupit, končím také druhé čtení tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP