Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

Poslanec Milan Bičík: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k druhé části vystoupení paní ministryně, ve které hovořila o dokumentu Evropské komise a stanovisku Ministerstva školství k němu, se také omezím jenom na stručné konstatování, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednal 20. dubna příslušný sněmovní tisk 818 a přijal toto následující doporučující usnesení.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po dohodě s náměstkyní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Alenou Štěrbovou a zpravodajské zprávě poslance Bičíka doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku.

Tolik moje zpráva. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Bičíkovi. Otvírám rozpravu. Nemám do ní žádné písemné přihlášky. Prosím vás o přihlášky z místa. Nevidím takovou přihlášku, a proto rozpravu končím.

Budeme moci tedy přistoupit k hlasování o navrženém usnesení. Mezitím povolám gongem naše kolegy do jednacího sálu.

Ráda vás budu informovat o tom, že máme navržena dvě usnesení, jak výboru zahraničního, tak výboru školského. Zkráceně řečeno, obě tato usnesení jsou téměř totožná. Liší se v jednom jediném slově, kdy výbor školský užívá slova ratifikace, výbor zahraniční užívá slov dává souhlas k přístupu. Dle legislativy parlamentní je přesnější znění v usnesení výboru zahraničního. Pokud nebude námitka - samozřejmě nejprve požádám o stanovisko pana zpravodaje a paní ministryni, a potom bych nechala hlasovat o tomto usnesení zahraničního výboru.

Zeptám se na případná závěrečná slova: paní ministryně nemá zájem, pan zpravodaj Šeich také nechce vystoupit. Proto tedy navrhuji, abychom hlasovali o usnesení zahraničního výboru. Jak jsem uvedla, je přesnější.

Pokud není námitka proti tomuto postupu, a já se na ni ptám a nevidím ji, budeme tedy hlasovat o navrženém usnesení zahraničního výboru, které máme předloženo jako sněmovní tisk 818/1. Toto usnesení zní, že Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol, podepsané dne 21. června 1994 v Lucemburku.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 166 a ptám se, kdo je pro tento návrh na schválení usnesení. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 166. Z přítomných 121 se pro vyslovilo 109, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že se návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni a děkuji také panu zpravodaji. Tím jsme se vyrovnali s bodem 64, sněmovní tisk 818 a můžeme pokračovat v našem schváleném pořadu schůze.

 

Můžeme tedy pokračovat dalším bodem a tímto bodem je bod č. 47, jsme zpátky v prvních čteních.

 

47.
Návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 904/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 904/1. Prosím nyní, aby za navrhovatele tento návrh uvedl pan poslanec Lubomír Suk. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za udělené slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, formou poslanecké iniciativy je vám předkládána novela zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která si klade za cíl změnit jednu jedinou část zákona o důchodovém pojištění, a to je ta část, která upravuje souběh příjmů s částečným invalidním důchodem.

Máme za to, že současný stav, kdy je stanovena výše částečného invalidního důchodu a k tomu se správami sociálního zabezpečení dopočítává možný výdělek v souběhu s tímto důchodem, má dva nežádoucí efekty. Jedním nežádoucím efektem je to, že těm, kteří by v případě, že jsou poživateli částečného invalidního důchodu, měli možnost si vydělat více, než povoluje stanovený limit, hrozí krácení částečného invalidního důchodu, případně i jeho odebrání. Druhý nežádoucí efekt je to, že ti lidé, kterým by hrozilo to, že bude jejich částečný invalidní důchod krácen, přesouvají případné příjmy do takzvané šedé ekonomiky. Prostě je nepřiznávají, protože oni každoročně dostávají od příslušné okresní správy spočítáno, kolik si na ten příslušný rok mohou vydělat.

To jsou efekty, které jsme se rozhodli odstranit tím, že nebude stanoven žádný limit pro částečně invalidní důchodce, který by stanovil maximální hranici příjmu. Máme za to, že tím, že se tento limit zruší, je velmi pravděpodobné, že nedojde k odebírání nebo krácení částečných invalidních důchodů, což se na základě zprávy České správy sociálního zabezpečení děje v minimální míře, a dojde naopak pravděpodobně i ke zvýšení inkasa státu, neboť ty příjmy, které jsou v tuto chvíli uměle regulovány, takto nebudou regulovány a budou umožňovat vyšší odvody jak na daních z příjmu, tak na sociálním pojištění. Myslím si, že jsou to efekty, které za to stojí.

Ono to přinese ještě jednu věc, kterou bychom neměli zamlčet. Výrazně se sníží zátěž administrativy České správy sociálního zabezpečení, která v podstatě vždycky v prvních měsících roku nečiní nic jiného, než vypočítává částečně invalidním důchodcům právě tu příslušnou výši jejich příjmu v souběhu s důchodem.

Další efekt, který se tím odstraní, je situace, kdy se lidé, kterým je v průběhu roku pro příliš vysoký vedlejší příjem odebrán částečný invalidní důchod, dostávají do velmi problematické situace v okamžiku, kdy ztratí příležitost vydělávat, neboť to posuzovací období je kalendářní rok a oni se mohou počátkem roku, kdy jim byl odebrán částečný invalidní důchod pro vysoký příjem, dostat do problémů, protože výpočet nové výše částečného invalidního důchodu se může realizovat až po ukončení kalendářního roku, to znamená v následujícím roce. Ti lidé se dostávají do problémů a zatěžují tím vlastně i sociální síť.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP