Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem jednání. Považuji si za čest, že mezi námi mohu přivítat místopředsedu vlády a ministra financí pana Bohuslava Sobotku, a to proto, aby odůvodnil bod číslo

 

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi Českou republikou
a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 14. října 2004
/sněmovní tisk 813/ - druhé čtení

 

Hovoří ministr financí Bohuslav Sobotka. Dámy a pánové, prosím o klid. Věnujte této významné smlouvě patřičnou pozornost.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, první z bodů bloku, který se týká oblasti mezinárodního zdaňování, je Protokol k platné Smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Moldavskou republikou. Tato smlouva byla podepsána již v roce 1999 v Praze a v České republice je publikována ve Sbírce mezinárodních smluv číslo 88/2000.

Vzhledem k tomu, že se v České republice v průběhu času ukázala potřeba rozšířit článek této smlouvy pojednávající o výměně daňových informací na daně všeho druhu a o pojmenování, bylo Českou republikou Moldávii navrženo příslušné ustanovení ve smlouvě upravit tak, aby se vztahovalo i na oblast DPH, spotřebních daní a podobně, a to prostřednictvím sjednání doplňujícího protokolu k existující daňové smlouvě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 813/1, případně 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zahraničního výboru pan poslanec Vladimír Reiber.

 

Poslanec Vladimír Reiber: Dámy a pánové, zahraniční výbor na své 42. schůzi projednal sněmovní tisk číslo 813 a zmocnil mě k přednesení následujícího usnesení. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 14. října 2004.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní prosím pana poslance Svatomíra Recmana, aby splnil svou zpravodajskou povinnost.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor se uvedenou problematikou zabýval již v prosinci, a konkrétně na 38. schůzi dne 1. prosince 2004, a přijal k tomu usnesení pod číslem 481, které jste obdrželi jako tisk 813/1. Rozpočtový výbor se seznámil s uvedenou problematikou protokolu ke smlouvě a jednomyslně přijal usnesení, které je obsahem již zmíněného tisku. V tomto usnesení rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 14. října 2004, sněmovní tisk 813. Rovněž zmocnil zpravodaje, aby s návrhem tohoto usnesení seznámil Poslaneckou sněmovnu.

Tolik má zpravodajská zpráva. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. A protože jsou návrhy shodné, máme to usnadněno.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 202. Kdo souhlasí s návrhy usnesení, tak jak zazněly a jak je máme k dispozici v písemné podobě, ať zvedne ruku, stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 130 poslanců, 95 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, to je bod

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
která byla podepsána v Praze dne 19. října 2004
/sněmovní tisk 814/ - druhé čtení

 

Hovoří ministr financí Bohuslav Sobotka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP