Neautorizováno !


 

Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. května 2005 v 9.02 hodin

Přítomno: 181 poslanců

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, přeji hezké ráno Poslanecké sněmovně. Věřím, že dnešní jednací den bude posledním jednacím dnem 44. schůze.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo jakou má náhradní kartu.

Omluveni jsou poslanci Kořistka, Mencl, Kužvart, Nečas, Pavel Svoboda a Šenfeld, kteří jsou dílem nemocní, dílem na jednání meziparlamentních orgánů. Z členů vlády se pro dnešek omluvil ministr kultury Pavel Dostál.

Dnešní pořad zahájíme vyhlášením výsledků včerejších tajných voleb. Poté projednáme zbývající třetí čtení, tedy body 94 a 103, dále tři zákony vrácené Senátem, 122, 123 a 124, případně bude-li třeba - o tom nás bude informovat předseda volební komise - se uskuteční druhé kolo voleb.

Pan předseda volební komise Hojda má slovo. Vás prosím o klid.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky voleb, které se uskutečnily včera večer jako poslední bod.

 

Nejprve výsledky volby předsedy a členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu (bod 105).

Počet vydaných hlasovacích lístků 161, odevzdaných 159, neodevzdány byly dva hlasovací lístky. Pro paní Dagmar Mocovou bylo odevzdáno 101 hlasů, pro pana Jiřího Hanuše 67 hlasů, pro pana Miloslava Kučeru 47 hlasů, pro pana Jiřího Papeže 63 hlasů, pro pana Josefa Šenfelda odevzdáno 84 hlasů. V prvním kole byli zvoleni předsedkyní Dagmar Mocová a členem Josef Šenfeld. Do druhého kola postupují Jiří Hanuš, Miloslav Kučera a Jiří Papež.

 

Nyní k volbě člena prezidia Fondu národního majetku ČR (bod 106).

Počet vydaných hlasovacích lístků 161, odevzdaných 149, neodevzdáno 12. Pro pana Martina Pecinu hlasovalo 61 hlasů. Nebyl zvolen nikdo a do druhého kola postupuje Martin Pecina.

 

Nyní volba člena Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (bod 107).

Počet vydaných hlasovacích lístků 161, odevzdáno 150, neodevzdáno 11. Pro paní Janu Dudkovou hlasovalo 113 hlasů. V prvním kole byla zvolena členkou Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie Jana Dudková. Tímto je volba skončena.

 

Hlasování o návrhu Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (bod 108).

Vydáno 161 hlasovacích lístků, odevzdáno 159, neodevzdány 2. Pro paní Alenu Mackovou hlasovalo 59, pro pana Patrika Nachera 45 hlasů. Nebyl zvolen nikdo a volba je tímto skončena.

 

Protože dvě volby nejsou úplné, jedná se o volbu člena prezidia Fondu národního majetku ČR a volbu dvou členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, navrhuje volební komise druhé kolo voleb dnes. Navrhujeme, aby to bylo jako poslední bod s tím, že ještě dnes by byly vyhlášeny výsledky voleb. Tajná volba je připravena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Hojdovi. Volby budou pokračovat po projednání bodů, jak bylo stanoveno.

Přistoupíme k projednávání bodu

 

94.
Návrh poslance Jana Vidíma na vydání zákona o zvláštním příspěvku
některým účastníkům národního boje za osvobození,
/sněmovní tisk 740/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Jan Vidím a zpravodaj rozpočtového výboru Jiří Václavek. Pozměňovací návrhy máme uvedeny v tisku 740/4.

Otevírám rozpravu. Mám přihlášku od pana poslance Radima Turka. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Radim Turek: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych přednést pouze legislativně technickou poznámku v případě, že bude přijat můj návrh pod písmenem b) tisk 740/4.

Za prvé. V § 8 návrhu b) slovo "zákon" nahradit slovy "tato část zákona".

Za druhé. V § 11 odst. 1 návrhu b) na konci doplnit slova "a počtu měsíců účasti na národním boji za osvobození, která dosud nebyla zákony č. 39/2000 Sb., a 2612/2001 Sb., zhodnocena".

Za třetí. V § 13 odst. 4 návrhu b) nahradit slova "k vrchnímu" "ke krajskému".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Turkovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl bych také dvě poznámky k legislativně technickým úpravám.

Za prvé. V pozměňovacím návrhu uvedeném pod písm. e) v § 6 odst. 2 ve větě za středníkem se za slova "vyplácí se" vkládají slova "pouze jeden". Touto úpravou se upřesňuje, že i při souběhu nároku na příplatek k důchodu starobnímu, vdovskému nebo k důchodu sirotka se vyplácí pouze jeden příplatek, a to vyšší, případně nejvyšší.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP