Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod

 

123.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 559/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 559/5. Vítám mezi námi pana senátora Schovánka a pana náměstka primátora hlavního města Prahy Rudolfa Blažka.

Prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu vyjádřil náměstek primátora hlavního města Prahy pan Rudolf Blažek.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem absolvoval v Senátu poté, co Poslanecká sněmovna podpořila náš návrh zákona, řadu jednání jak ve výborech, tak i na vlastním jednání Senátu, a mohu říci, že návrh, který předkládá Senát zpět Poslanecké sněmovně, z našeho pohledu, co se týká zákona o silniční dopravě, je v pořádku, a kromě legislativně technických úprav dochází zhruba ke třem změnám. Všechny tyto tři změny, které jsou uvedeny v předkládaném návrhu, jsou podle našeho názoru prospěšné a pomáhají našemu zákonu k tomu, aby byl dokonalejší a naše následné snažení mohlo být účinnější.

Co se týká přiloženého návrhu novely změny zákona, která přináší posunutí příslušných termínů ohledně vydávání řidičských průkazů, byť to nebylo naším návrhem a nemám mandát od zastupitelstva hlavního města Prahy se k tomu vyjádřit, tak za sebe mohu říci, že zhruba 400 tisíc řidičských průkazů, které by měly být jenom v Praze vyměněny, způsobuje skutečně obrovské problémy, a můj osobní názor je, že bych doporučoval, byť se jedná o nesystémový krok, Poslanecké sněmovně tento návrh přijmout.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu náměstkovi. Ptám se pana poslance Hojdy, který je zpravodajem hospodářského výboru, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže má příležitost ke svému vystoupení.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom bych snad doplnil k vystoupení pana náměstka Blažka, že otázka pozměňovacích návrhů, které byly přijaty Senátem, víceméně nemění podstatu návrhu. V některých případech dochází ke zpřísnění požadavků, zejména rozšíření na obce s více než 20 tisíci obyvateli, což si myslím, že tak úplně potřeba není, ale není to na škodu. Domnívám se, že je možné takto pojaté pozměňovací návrhy včetně návrhu, který se týká řidičských průkazů, podpořit i ve Sněmovně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hojdovi. Otevírám rozpravu a jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Schovánek.

 

Senátor Vladimír Schovánek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych začal trošku netradičně, a sice poděkováním. Poté co vláda přijala celou řadu výhrad a připomínek v původní předloze návrhu zákona zastupitelstva hlavního města Prahy, Poslanecká sněmovna zvážila potřebnost přijetí této normy a dala si práci s přepracováním podle vládních připomínek a nesvrhla tento návrh pod stůl. Tudíž velké poděkování, protože všichni chápeme potřebnost přijetí této normy.

Senát se zabýval předloženým návrhem zákona na své 5. schůzi dne 4. května a přijal usnesení vrátit návrh zákona s přijatými pozměňovacími návrhy. Pozměňovací návrhy jsou převážně legislativně technického charakteru, pouze o třech věcných změnách bych si dovolil krátce pohovořit.

Senát navrhuje vypuštění povinnosti vylepování přepravních podmínek uvnitř taxíku. Neumíme si představit technické provedení, jak by se toto vyvěšování na viditelném místě v taxíku mělo odehrávat.

Dále, tak jak již pan garanční zpravodaj zde hovořil, Senát doporučuje doplnit možnost, nikoliv povinnost, městům nad 20 tisíc obyvatel svou obecně závaznou vyhláškou upravit provoz taxislužby na svém území, to znamená, aby města měla možnost si vyhradit parkovací místa, aby měla možnost si stanovit zkoušky z místopisu pro řidiče taxislužby a další.

Nejzávažnější změna se týká zákona o provozu na pozemních komunikacích a jsou to ony řidičské průkazy. Senát navrhuje prodloužení lhůty z 31. 12. letošního roku do 31. 12. 2007, 2010, resp. 2013, a to podle toho, kdy konkrétně řidičské průkazy byly vydány.

Ještě jednou děkuji Poslanecké sněmovně a věřím, že Poslanecká sněmovna přijme senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny připomínám, že k přijetí usnesení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 559/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 559/5."

Já vás odhlásím a poprosím o novou registraci. Vzápětí přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 315. Kdo souhlasí s usnesením, jak jsem je přečetl, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 173 poslanců pro 166, proti nikdo. Jednoznačný úspěch Senátu.

 

Děkuji, pane senátore. Děkuji panu náměstkovi Blažkovi, který se cítí v Poslanecké sněmovně už jako doma. Loučím se s nimi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu, kterým je

 

124.
Návrh zákona o kontrole obc
hodu s výrobky, jejichž držení se v České republice
omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 766/3/ - vrácený Senátem

 

Senát návrh vrátil s pozměňovacími návrhy, usnesení Senátu máme k dispozici jako sněmovní tisk 766/4. Vítám mezi námi paní senátorku Soňu Paukrtovou.

A já prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyslovil ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, chce-li. Chce, takže má slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban: Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych velice krátce se vyjádřil k návrhu, k verzi Senátu, který je dnes v Poslanecké sněmovně předkládán.

Musím říci, že dávám přednost návrhu ve znění Poslanecké sněmovny, a řeknu proč. Doporučuji zachovat navrhovaných 90 dnů pro mezní vydání povolení, neboť, zjednodušeně řečeno, prověřování konečných uživatelů, zejména v afrických zemích, ze strany Ministerstva zahraničních věcí může trvat i déle než 60 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP