Neautorizováno !


 

(15.30 hodin)

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno, důvodem pro přijetí tohoto zákona je sjednotit územní finanční orgány s územní organizací státu, tak jak je přístupná občanům, tedy především podle obcí. To platí pro statutární města, kde ve všech statutárních městech včetně Plzně, Ostravy, ale i hlavního města Prahy je působnost finančních úřadů určena podle městských částí nebo městských obvodů. Pouze ve městě Brně je územní působnost určena podle katastrálních území. Katastrální území je umělý útvar a lidé se spíše ztotožňují s příslušnou městskou částí, která má své zastupitelstvo, do kterého volí.

Proto navrhuji, a to jak v základním znění zákona, tak případně v usnesení výboru, podle toho, co bude podkladem hlasování, následující text.

V příloze číslo 1 text týkající se finančních úřadů Brno I až IV zní:

Finanční úřad Brno I se sídlem v Brně vykonává působnost pro území městské části Brno-střed.

Finanční úřad Brno II se sídlem v Brně vykonává působnost pro území městských částí Brno-jih, Černovice, Chrlice, Líšeň, Slatina, Tuřany, Vinohrady, Židenice.

Finanční úřad Brno III se sídlem v Brně vykonává působnost pro území městských částí Brno-sever, Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Maloměřice a Obřany, Medlánky, Ořešín, Řečkovice a Mokrá Hora, Útěchov.

Finanční úřad Brno IV se sídlem v Brně vykonává působnost pro území městské části Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Vlastimil Aubrecht. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovoluji si předložit velice krátký pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, tisk 823.

1. V § 6 odst. 1 se text písm. a), b), c), d), f), g), h), i) a m) vypouští.

2. V § 6 se odstavec 2 vypouští.

3. Příloha č. 2 se vypouští.

Smyslem této úpravy je, aby se sjednotil výkon činnosti finančních orgánů podle územních trojkových obcí, to znamená, aby finanční úřady kopírovaly základní územní členění státu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o další přihlášku. Pan kolega Vlček má slovo.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych i já přednesl pozměňovací návrh k tisku 823, tedy k zákonu č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech.

1. Část 58, článek L 9, změna zákona o spotřebních daních. V § 21A odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se písm. b) vypouští. Dosavadní písm. c) se označuje jako písmeno b).

2. Část 59, článek L 10, přechodná ustanovení.

Za prvé - řízení ve věci, u níž přešla působnost územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.

Za druhé - řízení zahájená územními finančními orgány příslušnými do dne nabytí účinnosti tohoto zákona končí tyto územní finanční orgány.

3. Část 60, článek L 11, účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006 s výjimkou ustanovení článku I, bodu 17, a s výjimkou ustanovení článku L 9, ustanovení článku I, bodu 17, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Ustanovení článku L 9 nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Ptám se, zda někdo další chce vznést svůj návrh v rámci podrobné rozpravy. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu a ptám se pana ministra a pana zpravodaje na případná závěrečná slova, pokud mají v tuto chvíli zájem.

Slovo má místopředseda vlády Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dovolte mi, abych se vyjádřil k argumentu, který zde zazněl v souvislosti s návrhem na zamítnutí této novely.

Já bych chtěl říci, že pokud tato novela bude zamítnuta, tak z pohledu daňové správy to bude asi jednodušší situace, protože daňová správa nebude muset organizovat přeřazení obcí mezi jednotlivými finančními úřady tak, aby to bylo v souladu s reformou veřejné správy a s obvody měst třetí kategorie. Určitě se tím Ministerstvu financí a daňové správě zjednoduší život pro nadcházející období. Obávám se ovšem, že to poškodí občany České republiky, protože nadále bude přetrvávat stav, kdy v řadě míst se obvody finančních úřadů nekryjí s obvody měst třetí kategorie, a to ani tam, kde ve městech třetí kategorie jsou dnes finanční úřady. Finanční úřady jsou ve většině měst třetí kategorie, někde ovšem dochází k tomu, že finanční úřady jsou mimo tato města, jednotlivé hranice se překrývají, nejsou v tuto chvíli v souladu, a pokud jde o region Vysočina a jižní Morava, tam dokonce nejsou v souladu i přes krajské hranice, čili tam může docházet k paradoxu, že občan, který je z jednoho kraje, spadá pod finanční úřad, který leží dokonce na území jiného kraje.

Cílem tohoto návrhu zákona je odstranit tyto disproporce, zjednodušit a zpřehlednit systém daňových finančních úřadů pro daňové subjekty, pro daňového poplatníka tak, aby jestliže poplatník je schopen většinu svých kontaktních záležitostí z pohledu výkonu veřejné a státní správy vyřídit na úrovni trojkového města, jestliže poplatník si zde je schopen vyřídit doklady, jestliže většinou zde je schopen řešit vztah k sociální podpoře, k úřadům práce, velmi často ke katastrálním úřadům, jestliže v těchto strukturách jsou i struktury policie, velmi často celní správy, tak aby tady došlo ke sladění obvodů a občan mohl v trojkovém městě řešit i záležitosti týkající se daňové správy. Toto je hlavním cílem uvedeného návrhu.

Pokud jde o návrh o územněsprávním členění státu, musím říci, že tento návrh je v tuto chvíli projednáván vládou České republiky a tento návrh nepočítá se zřízením dalších měst tzv. třetí kategorie, čili těch známých trojkových obcí. To znamená, že vazba na hlavní změny, které přináší tento návrh zákona, zde ve skutečnosti není. Chtěl bych také říci, že je velmi pravděpodobné, že tento návrh zákona o územněsprávním členění státu bude vycházet z počtu krajů, tak jak ho vláda připravuje, resp. z počtu správních obvodů, které budou kopírovat dnešní soudní kraje, čili ta logika je zde také zachována z pohledu toho návrhu, tak jak je zatím na úrovni vlády připravován.

Já tudíž nevidím důvod, proč zdržovat přizpůsobení obvodů finančních úřadů a proč v této oblasti ztrácet čas. Myslím si, že to občany poškodí, že to zdrží zlepšení, zjednodušení a zprůhlednění struktury. Proto bych si dovolil požádat Poslaneckou sněmovnu, aby přece jen přistoupila k projednávání tohoto návrhu zákona i vzhledem k tomu, že je poměrně malé množství pozměňovacích návrhů, i vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí souhlasí s pozměňovacími návrhy, které byly přijaty rozpočtovým výborem, po dohodě v rozpočtovém výboru, takže se domnívám, že zde existuje naděje na to, aby tato novela byla schválena a mohla začít příprava na sladění obvodů. Pokud jsou některé další otázky, tak přirozeně mohou být řešeny v návaznosti.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se pana zpravodaje, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce. Tím pádem jsme v závěru druhého čtení tohoto návrhu zákona. Končím druhé čtení. Děkuji jak panu místopředsedovi vlády, tak panu zpravodaji.

Můžeme zahájit další bod, ale o slovo se hlásí pan poslanec Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, já bych si vzal jménem klubu KDU-ČSL přestávku na 10 minut.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Budeme pokračovat v 15.50 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 15.39 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP