Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 15.50 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dámy a pánové, uplynula přestávka, kterou si vyžádal klub KDU-ČSL, a proto se domnívám, že můžeme pokračovat v našem schváleném programu schůze, a to pokračovat bodem č. 14. Tímto bodem je

 

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 862/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh zákona uvede ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Prosím vás, pane ministře, abyste tak učinil.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovoluji si uvést druhé čtení vládního návrhu zákona o ochraně ovzduší a některých dalších zákonů.

Cílem návrhu je upřesnění některých základních pojmů, upřesnění transpozice směrnice Evropských společenství a další legislativně technické úpravy. K návrhu zákona bylo v rámci jeho projednávání v podvýboru pro ochranu životního prostředí a krajiny a ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučeno ke schválení 48 pozměňovacích návrhů, které upravují zejména problematiku pachových látek a záležitostí spojených s opatřením na úseku zlepšení kvality ovzduší. Současně s tím dochází také ke zpřesnění transpozice některých směrnic například v oblasti těkavých organických látek nebo v oblasti kvality ovzduší a ke zpřesnění ustanovení souvisejících s problematikou regulovaných látek, kterou přímo upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 2037/2000.

Soubor pozměňovacích návrhů byl dodatečně odeslán k připomínkám vybraným resortům, institucím a Svazu průmyslu a dopravy. Z jejich vyjádření vyplývá, že k navrhovaným změnám dotčené subjekty nemají připomínky. Řada z nich dodatečně navrhované změny vítá.

Závěrem bych chtěl za předkladatele poděkovat podvýboru i výboru za jejich práci na projednávání tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení tohoto výboru máme jako sněmovní tisk 862/1. Prosím nyní zpravodaje výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pana poslanec Pavla Hrnčíře, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se tímto sněmovním tiskem zabýval, projednal a uplatnil pozměňovací návrhy, které byly sepsány ve sněmovním tisku, jak paní místopředsedkyně sdělila.

Dovolte, abych tento suchý výčet ještě doplnil o určitý názor na projednání ve výboru, a to v tom, že původní vládní návrh novely zákona o ovzduší projednal vcelku bezkonfliktní, spíše legislativně technické návrhy změn tohoto zákona. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jej doplnil, tento původní vládní návrh, který čítal asi 22 pozměňovacích návrhů, o dalších asi 50 pozměňovacích návrhů, které byly už ne legislativně technické, ale skutečně věcné, které se týkaly aplikace regulace v oboru těkavých látek, aplikace evropských směrnic a podobně, což je podle mého názoru vcelku dosti netradiční postoj a netradiční postup. Byl bych rád, abychom v budoucnu takovýmto způsobem neobcházeli regulérní legislativní postup tak, jak jej upravují legislativní pravidla vlády.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji obecnou rozpravu. Mám jednu písemnou přihlášku, a to od pana poslanec Stanislava Fischera, kterého prosím nyní o slovo.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v prvním čtení tohoto návrhu zákona jsem opět po několika letech obrátil pozornost Poslanecké sněmovny k problematice světelného znečištění ovzduší a jeho ochrany. Nebudu tedy dnes opakovat to, co bylo již tehdy řečeno.

Při schválení zákona č. 86/2002 Sb. v něm byla tato otázka řešena, byť ne zcela důsledně. Avšak i přesto při jeho novelizaci byly příslušné části zákona vypuštěny dříve, než došlo k realizaci navržených opatření. Domnívám se, že v souvislosti s touto novelou zákona bychom se měli tomuto problému znovu věnovat a předložený návrh novely zákona doplnit. To je předmětem mého pozměňovacího návrhu, který vám byl ráno rozdán.

V roce 2002 jsme byli prvním státem světa, který legislativně upravoval ochranu ovzduší před světelným znečištěním, a to tehdy vzbudilo v odborných kruzích v zahraničí nemalý ohlas. V současné době tyto otázky již mnohem důkladněji řeší některé regionální vlády, například v nejprůmyslovější oblasti Itálie s 10 miliony obyvatel v Lombardii nebo v některých státech americké unie, jejichž platná legislativa byla též vzorem pro přípravu našeho předloženého pozměňovacího návrhu.

Nebudu se zde zabývat detaily. Návrh máte k dispozici písemně. Chtěl bych jen zdůraznit, že přijetí tohoto návrhu znamená, že úpravy zdrojů světla a svítidel se mají vyžadovat až od 1. července příštího roku 2006, a to jen u nově zřizovaných osvětlovacích zařízení. Již existující zdroje osvětlení nejsou tímto opatřením dotčeny a podléhají úpravě až při jejich výměně nebo rekonstrukci. Přijetí této novely tak neznamená okamžitě či perspektivně žádné dodatečné výlohy a finanční náklady kromě přiměřených modernizačních nákladů v rámci přirozeného technologického pokroku při výměně zařízení.

Závěrem bych se chtěl ještě zmínit hlavně pro ty, kdo se s navrhovaným doplňkem zákona neseznámili, že jeho poslední paragraf je zaměřen také na ochranu noční tmy ve zvláště chráněných územích podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, to jsou například přírodní rezervace, kde nadměrné noční osvětlení narušuje životní cykly chráněných živočichů a negativně působí na biosféru jako celek. Doufám proto, že tento pozměňovací návrh podpoříte také s ohledem na to, že jeho realizace přinese i energetické úspory, když se nebude svítit pánubohu do oken, jak se lidově říká.

Děkuji vám za pozornost a doufám v příznivé přijetí doplňku novely. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Jsme v obecné rozpravě. Táži se, kdo se do ní hlásí jako další. Nevidím takovou přihlášku. Končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Zde mám přihlášky dvě. První opět od pana poslance Stanislava Fischera, druhá od pana kolegy Josefa Víchy. Prosím pana poslance Stanislava Fischera.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Děkuji, paní předsedající. Jenom potvrzuji v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který vám byl předložen písemně a máte jej k dispozici. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím nyní pana kolegu Josefa Víchu, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, dovolím si vás na chvilku zdržet a načíst pozměňovací návrh k tisku 862.

1. V § 7 se vkládá nový odst. 11, který zní: (11) Pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vypracují krajské úřady a obecní úřady obcí s počtem obyvatel nad 350 tisíc akční plány obsahující přehled krátkodobých opatření. K realizaci opatření uvedených v akčních plánech bude docházet při splnění podmínek uvedených v prováděcím právním předpisu.

2. V § 8 odst. 12 se (za?) slova "odst. 3" vkládají slova "podmínky vedoucí k vyhlášení akčních plánů, strukturu a obsah akčních plánů, zásady vypracování a realizace akčních plánů".

Krátké zdůvodnění. Výše uvedená dvě ustanovení vyplývají ze současné nedostatečné transpozice legislativy evropské směrnice, konkrétně směrnice Rady 96/62/ES o posuzování a řízení kvality ovzduší, která požaduje v článku 7 vytvoření a realizaci akčních plánů pro krátkodobý časový horizont pro jakoukoliv znečišťující látku, u které hrozí překročení imisního limitu. Institut akčního plánu v současném znění zákona o ochraně ovzduší chybí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP