Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)
(pokračuje Vícha)

3. Za paragraf 3 se vkládá nový paragraf 3a, který zní:

"1) V případě zjevného porušení povinnosti podle paragrafu 12 odst. 1 písm. e) orgán obce kontroluje přímo v objektu, kde je malý zdroj znečištění ovzduší umístěn, zda právnická nebo fyzická osoba provozuje malý zdroj znečištění ovzduší v souladu s požadavky zákona a prováděcích předpisů. Za tímto účelem je orgán obce oprávněn vstupovat v nezbytném rozsahu na dotčenou nemovitost.

2) Vlastníci, případně uživatelé nebo správci nemovitosti jsou na základě písemné výzvy povinni umožnit orgánu obce vstup na pozemek a do objektu k zajištění kontroly.

3) Vlastníci, případně uživatelé nebo správci nemovitosti jsou povinni umožnit orgánu obce kontrolu podle odstavce 1 i bez předchozí písemné výzvy, pokud je to nezbytné pro realizaci opatření akčního plánu. (Podle § 3 odst. 11.)"

Krátké zdůvodnění. Výše uvedené ustanovení vyplývá z častých stížností obyvatel na provozovatele malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a umožňuje orgánům ochrany ovzduší provádět přímou kontrolu provozu malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, zda například je zdroj provozován v souladu s podmínkami pro jeho provoz nebo se nespalují věci, které nejsou palivy. Pokud bude orgánem obce například shledáno, že jsou paliva či jiné materiály spalovány v malých spalovacích zdrojích, které nejsou k tomuto účelu určeny, bude takovýto přestupek hodnocen v řízení podle přestupkového zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Prosím nyní pana poslance Pavla Hrnčíře, který se také hlásil do podrobné rozpravy, pokud jsem zaregistrovala správně tu přihlášku - do podrobné rozpravy? (Ano.) Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych přednesl soubor legislativně technických pozměňovacích návrhů, které byly vypracovány spolu s naším parlamentním legislativním oddělením, které se týkají jak sněmovního tisku 862/1, to znamená pozměňovací návrhy k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tak i legislativně technické návrhy, které předložím vůči vládnímu návrhu.

Nejprve legislativně technické úpravy k pozměňovacímu návrhu v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tedy ke sněmovnímu tisku 862/1.

1. K bodu 13. V bodě 13 se za slovo "zrušují" doplňuje text "a slovo "odstavců" se nahrazuje slovem "odstavce".".

2. K bodu 24. V bodě 24 se slova "V § 15 odst. 11 se za větu druhou vkládá věta" nahrazují slovy "V § 15 se na konci odstavce 12 doplňuje věta".

3. K bodu 44. V bodě 44 se slova "V § 54 odst. 4 zní" nahrazují slovy "V čl. II přechodné ustanovení bod 2 zní". Dosavadní text článku II se označuje jako bod 1.

Nyní, dámy a pánové, pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru k vládnímu návrhu.

K bodu 2. V § 2 odst. 4 písm. b) se slova "Evropských společenstvích" nahrazují slovy "Evropských společenství".

K bodu 3. Za slova "V § 3 odst. 5" se vkládají slova "větě druhé".

K bodu 7. za slova "V § 6 odst. 6" se vkládají slova "větě první".

K bodu 8. Za slova "V § 7 odst. 6" se vkládají slova "větě první".

K bodu 9. Za slova "V § 7 odst. 7" se vkládají slova "větě první".

K bodu 10. Za slova "V § 8 odst. 5" se vkládají slova "větě první".

K bodu 11. Slovo "nedohodne" se nahrazuje slovem "nedohodnou".

K bodu 14. Slovo "Země" se nahrazuje slovem "Země" s odkazem na poznámku číslo 13a).

K bodu 18. "V § 50 odst. 2 písm. a) se slova "§ 12," nahrazují slovy "§ 3 odst. 11, § 12 a § 19 odst. 16,".

K bodu 19 vládního návrhu. V § 50 odst. 3 písm. a) se slova "se přihlíží" nahrazují slovy "obec přihlíží".

K bodu 20. "V nadpisu přílohy č. 11 se slova "obecní úřad svým nařízením" nahrazují slovy "obec obecně závaznou vyhláškou".

A poslední legislativně technická úprava k čl. II vládního návrhu. Slova "do 1 roka" se nahrazují slovy "do 1 roku".

Dámy a pánové, omlouvám se vám, že jsem vám přednášel tyto legislativně technické návrhy zde přímo od mikrofonu a že jsem tak neučinil, jak je tady naším zvykem, formou rozeslaných, na lavici rozdaných pozměňovacích návrhů psaných na počítači. Učinil jsem tak záměrně, neboť jsem vás, dámy a pánové, jak se dívám na naši tabuli, zdržel o pouhých pět minut. Tyto legislativně technické návrhy jsou na celkem třech stránkách. Kdyby vám byly rozdány všem, bylo by to 3 krát 200 listů, tedy 600 listů tohoto pozměňovacího návrhu, což znamená asi takovýto balík (ukazuje) našich listů, čímž jsem ušetřil jednak naše lesy a jednak peníze daňových poplatníků. Takovýchto pozměňovacích návrhů bylo jenom dnes rozesláno celkem několik a byly asi na 30 listech, to znamená celkem 6 tisíc listů formátu A4. Na nikoho netlačím. Dovoluji si vás jen nabádat, abyste i v rámci úspor peněz daňových poplatníků, v rámci úspor našich lesů při předkládání svých pozměňovacích návrhů brali na zřetel i toto hledisko.

Děkuji vám za vyhovění.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Do podrobné rozpravy se přihlásila ještě paní kolegyně Marta Bayerová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Vážená paní předsedající, vážení kolegové, dovolte mi předložit pozměňující návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 862.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP