Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, tímto se přihlašuji k předložení pozměňovacího návrhu, který jsem uvedl při druhém čtení dne 5. května, který je označen ve sněmovním tisku 722/3 pod písmenem H. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi a jako poslední vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, navrhuji pozměňovací návrh k tisku 722.

V návrhu zákona se čl. I označuje jako část první. Za část první se vkládá část druhá, která zní: Část druhá. Článek II. Zákon č. 206/2002 Sb., článek II, ve znění zákona č. 150/2003 Sb., se mění takto: na konci bodu 3 se doplňuje věta "V případě pronájmu je organizace povinna nejpozději do pěti let od uzavření nájemní smlouvy podat žádost o povolení hornické činnosti na daném pozemku, jinak může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit." Článek II se označí jako článek III. Přijetí návrhu se promítne do změny názvu zákona.

Krátké zdůvodnění. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je odblokovat pozemky, které má těžební organizace v pronájmu, a je zřejmé, že v dohledné době na těchto pozemcích nehodlá zahájit těžbu. Ponechává se lhůta pěti let, do kdy může být požádáno povolení k hornické činnosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Myslím, že mohu podrobnou rozpravu ukončit.

Dámy a pánové, v rozpravě obecné zazněl návrh pana poslance Gongola, který nicméně je hlasovatelný až ve třetím čtení, takže já mohu druhé čtení v tuto chvíli ukončit, poděkovat panu místopředsedovi vlády a ministrovi financí Bohuslavu Sobotkovi za to, jak odpovědně zastoupil svého kolegu Milana Urbana, a panu zpravodaji.

 

Další bod, kterému se budeme věnovat, je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 916/ - druhé čtení

 

Ve druhém čtení návrh uvede ministr vnitra František Bublan. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak už jsem v úvodním slově v rámci prvého čtení řekl, cílem vládního návrhu zákona je zejména nově regulovat problematiku spojenou s umisťováním cizinců do zařízení pro zajištění cizinců a také, a to hlavně, transponovat nové cizinecké právo Evropských společenství do právního řádu České republiky.

Vítám doporučení výboru pro obranu a bezpečnost, kterému byl návrh zákona přidělen, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas. Musím ale předem avizovat, že s pozměňovacími návrhy, s kterými budu většinou souhlasit, udělám výjimku v pozměňovacím návrhu k § 124 odst. 3, kde vyslovuji nesouhlas.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za úvodní slovo. Návrh jsme přikázali v prvém čtení k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 916/1. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Tomáš Kladívko, který je zpravodajem výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, výbor pro obranu a bezpečnost na své 54. schůzi dne 20. dubna letošního roku přijal usnesení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk 916. Výbor pro obranu a bezpečnost doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s návrhem zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které jsou čtyři, a máte je v tisku 916/1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášku mám od paní poslankyně Táni Fischerové, takže jako první se ujme slova ona.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, novela zákona o pobytu cizinců podle důvodové zprávy přináší nová opatření za účelem omezení bezpečnostních rizik, mj. i v rámci boje proti mezinárodnímu terorismu. Proto se v bodě 65 § 52 odst. 1 písm. c) navrhuje oproti současnému stavu, kdy si cizinec může požádat o vízum na zastupitelském úřadě České republiky kteréhokoli státu, aby tak v některých blíže nespecifikovaných případech mohl učinit pouze ve státě, jehož je občanem nebo kde má povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt.

Je známo, že žádost o vízum podávají často osoby, které se z nejrůznějších důvodů nemohou vrátit do země původu. Podání žádosti o vízum na zastupitelském úřadě České republiky na území jiného státu než státu, jehož jsou občany, je tak pro ně jedinou možností. Dříve mohli cizinci žádat o pobyt přímo v České republice. Dnes cizinci, i ti, kteří jsou již na našem území, musejí o povolení k pobytu žádat na některém vyslanectví České republiky v zahraničí. Vyřízení žádosti přitom může trvat i půl roku. Už toto je nad finanční i jiné možnosti mnohých z nich a to se případným schválením tohoto ustanovení v navrhované novele ještě zhorší, nemluvě o nutnosti získání a zaplacení průjezdních víz apod.

Tím, že novela zavádí neurčitý termín - cituji - "v některých případech může být požadováno", navíc otevírá dveře možné korupci, protože takový občan si pro nemožnost vyřízení víza osobně bude muset pravděpodobně najmout zprostředkovatele a zaplatit mu nemalé peníze. Tato praxe podle mých informací již existuje a vládní návrh by ji mohl ještě rozšířit.

Je krokem vpřed v naší praxi, že podle vládní novely se policie bude muset nově při vydání rozhodnutí o správním vyhoštění vyjádřit k překážce vycestování. Nicméně tato navrhovaná úprava je stále nedostatečná. Problém je v tom, že pokud policie zjistí, že se na cizince vztahuje překážka vycestování, neměla by vůbec rozhodnutí o správním vyhoštění vydat. Takové rozhodnutí totiž potom postrádá svůj smysl.

V podrobné rozpravě tedy z těchto důvodů přednesu dva pozměňovací návrhy, které se zmíněnými problémy souvisejí, a prosím vás o jejich podporu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Táně Fischerové a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Svatopluk Karásek.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně a kolegové, Sněmovna projednává již několikátou novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Tato novela zavádí některá zpřísnění, která nepovažuji za vhodná, a to zejména proto, že jejich nezamýšlené důsledky povedou přesně k jiným účelům, než jak jejich autoři zamýšleli. Hodlám proto podpořit pozměňovací návrh své kolegyně Táni Fischerové, který k návrhu předloží.

První změnou je omezení země, kde je možné podat žádost o udělení pobytového víza. Zatímco dosud bylo možné podat takovou žádost na jakémkoli zastupitelském úřadu v zahraničí, novela usiluje o to, aby bylo možné podat tuto žádost pouze na zastupitelském úřadě země, ze které žadatel pochází.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP