Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

"Část čtvrtá. Čl. IV. Změna zákona o občanských průkazech. V § 24 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se na konci textu odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova: "s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.".

Alternativa 2 - v případě schválení pozměňovacího návrhu č. 1: V nově vložené části čtvrté se doplňuje nový bod, který zní: V § 24 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se na konci textu odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a vkládají se slova: "s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.".

Pozměňovací návrh č. 3. V dosavadní části čtvrté Účinnost se na konci bodu 1 vypouští tečka a doplňují se slova "a části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení zákona".

Krátké zdůvodnění. Tento pozměňovací návrh je předkládán z toho důvodu, aby občané starší 70 let nebyli nuceni vyměňovat občanské průkazy, pokud je nepotřebují za účelem vycestování do ciziny, aby jim až do konce života vystačily občanské průkazy, které mají, jak jsem již uvedl dříve.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: I já vám, pane poslanče, děkuji. Další přihlášky nejsou, takže končím i podrobnou rozpravu. Končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji hlavním protagonistům.

 

Pustíme se do bodu č. 18, kterým je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb.,
o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 783/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády návrh zákona uvede ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, podrobné zdůvodnění návrhu zákona bylo obsahem mého úvodního slova v rámci prvního čtení. Proto mi dovolte, abych jenom uvedl to, že tento zákon nově vymezuje právní podmínky a umožní Policii České republiky získávat při prověřování dodržování podmínek poskytování zvláštní ochrany poznatky utajovaným způsobem a v rámci mezinárodní spolupráce požádat orgán cizího státu o pomoc při poskytování zvláštní ochrany a pomoci a tuto pomoc poskytnout i na základě žádosti orgánu cizího státu, mezinárodního soudu nebo tribunálu ustanoveného na základě vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

Chtěl bych poděkovat ústavněprávnímu výboru za doporučení Poslanecké sněmovně Parlamentu k přijetí návrhu zákona, které formuloval ve svém usnesení. Předem vyslovuji souhlas s navrženými změnami a doplňky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali ústavněprávnímu výboru. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 783/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Zdeňka Koudelku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, vážený pane předsedající, ústavněprávní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit předložený návrh zákona s přijatými pozměňovacími návrhy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nic mi nebrání, abych otevřel obecnou rozpravu. Nemám-li přihlášky, což nemám, obecnou rozpravu končím.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna dnes odmítla další projednávání trestního zákona a vzhledem k tomu, že tam byla určitá věc, na které se velkou většinou dohodl ústavněprávní výbor, dovoluji si navrhnout tento pozměňovací návrh.

Za prvé. V nadpisu se za slovem "řízením" spojka "a" mění na čárku a na konci se doplňují slova "a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích".

Za druhé. Za článek I se vkládá nový článek II, který zní: Článek II - Změna zákona o soudech a soudcích. Zákon č. 6/2002Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 441/2003 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 110 odst. 3 se za slova "správního soudu" vkládají slova "asistenta Veřejného ochránce práv".

2. V § 129 odst. 1 se v první větě za slovem "akademie" vkládají slova "v Kroměříži".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Hlásí se pan poslanec Kala.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji za slovo. Mám rovněž pozměňovací návrh k zákonu o zvláštní ochraně svědka, tisk 783.

Za prvé. V nadpisu se za slovem "řízením" spojka "a" mění na čárku a na konci se doplňují slova "a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže".

Za druhé. Za článek I se vkládá nový článek II, který zní: Článek II - Změna zákona o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 187/1999 Sb., zákona č. 359/2004 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 9 se spojka "a" nahrazuje čárkou a za slovo "plnění" se vkládají slova "a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné".

2. V § 1 se vkládá nový odst. 10, který zní: (10) Předsedu zastupují dva místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

Ostatní články se přečíslují.

Návrh požaduji, aby byl hlasován jako celek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. O slovo se přihlásil pan poslanec Zdeněk Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Po upozornění legislativy doplňuji svůj pozměňovací návrh tak, že pod článkem I bude nadpis "Změna zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Také vám děkuji. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Končím také druhé čtení této vládní předlohy.

 

Pustíme se do bodu č. 19, kterým je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně
zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

 

Slovo má ministr vnitra František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji. Dámy a pánové, jenom připomenu, že smyslem vládního návrhu zákona je odstranění aplikačních problémů. Jde zejména o zpřesnění dikce některých ustanovení, která mohou vést k nejednoznačnému výkladu, zpřesnění postupu správního orgánu za účelem efektivnějšího a transparentnějšího provádění azylového řízení nebo odstranění aplikačních potíží doplněním potřebných institutů, které v azylovém řízení doposud nebyly upraveny. V neposlední řadě návrh zákona obsahuje novou koncepci systému správního soudnictví ve věcech azylu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP