Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám, paní poslankyně, také děkuji za to, že jste využila dobrodiní jednacího řádu. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou k dispozici. Podrobnou končím. Končím také druhé čtení této vládní předlohy. Děkuji panu ministru Petru Zgarbovi, panu zpravodaji Řihákovi.

 

Přistoupíme k projednávání bodu

 

21.
Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 265/ - druhé čtení

 

Návrh zákona jsme projednávali ve druhém čtení na 44. schůzi, kdy jsme po obecné rozpravě návrh vrátili výboru pro sociální politiku a zdravotnictví k novému projednání. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví návrh zákona znovu projednal. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 265/8.

Ptám se paní ministryně Milady Emmerové, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Je tomu tak. Takže má slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení přítomní, pan místopředseda zopakoval anabázi ohledně probírání a schvalování vládního návrhu zákona. Já jen chci připomenout, že zhoršující se situace narůstající spotřeby tabákových výrobků, alkoholu a návykových látek, a to zejména dětmi a mladistvými, v České republice volá po tom, abychom tento zákon již přijali. Já vás tedy prosím o podporu při jeho dalším projednávání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně, za vaše vystoupení. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní Lucie Talmanová.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji vám za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dámy a pánové, vážení přátelé sněmovního tisku 265, moje slovo bohužel nebude tak stručné jako slovo paní ministryně. Jako zpravodaj mám za povinnost provést stručnou rekapitulaci dosavadního projednávání tohoto sněmovního tisku a seznámit vás s aktuálním stavem.

Sněmovní tisk 265, vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před tabákovými výrobky, starý 2,5 roku, prošel jedním prvním čtením, čtyřmi druhými čteními, dvěma třetími čteními a pětkrát byl projednáván ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jedenkrát ve výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Naposledy ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví s usnesením, které všichni máte k dispozici jako sněmovní tisk 265/8. Dnes se nacházíme ve čtvrtém druhém čtení tohoto sněmovního tisku.

Dámy a pánové, možná si někdo z vás vzpomene, že poslední přerušení - už si nedokáži spočítat, v řadě které projednávání tohoto vládního návrhu zákona o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákem a alkoholem - mělo jeden, a to velmi zásadní důvod. V průběhu dlouhé doby, kterou tato předloha strávila zde v Poslanecké sněmovně, byl dvakrát novelizován zákon o spotřebních daních. Na minulé schůzi Poslanecké sněmovny dokonce myslím v poslední verzi den předtím, než jsme se právě dostali ke třetímu čtení sněmovního tisku 265. Z důvodu zásadní kolize s přijatým zákonem o spotřebních daních jsme vrátili sněmovní tisk 265 již poněkolikáté do výboru. Pan kolega Janeček zde také upozornil na blížící se ratifikaci tabákové úmluvy a na možný střet takto koncipovaného zákona s našimi mezinárodními závazky vyplývajícími z event. ratifikace této úmluvy.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví obdržel ze strany Ministerstva zdravotnictví, které se na minulé schůzi Poslanecké sněmovny ztotožnilo s důvodem, proč vrátit sněmovní tisk 265 zpět do výboru, komplexní pozměňovací návrh, který byl prostřednictvím předsedy našeho výboru předložen a posléze i schválen. Bohužel jsem se jako zpravodaj v průběhu projednávání tohoto komplexního pozměňovacího návrhu zeptala na několik velmi zásadních věcí souvisejících právě s kolizí se zákonem o spotřebních daních. Nebylo mi bohužel kompetentními zástupci Ministerstva zdravotnictví odpovězeno. Proto si vám dovolím zde zrekapitulovat všechny sporné body sněmovního tisku 265 a platného zákona o spotřebních daních. Dovolím si požádat paní ministryni, aby nám zde sdělila, jakým způsobem dnes ve druhém čtení tyto problémy vyřešíme.

Poslaneckou sněmovnou byla schválena novela zákona o spotřebních daních - původně to byl tisk 801 - v senátní verzi, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2005 Sb. Tento zákon mj. novelizoval v části třetí problematiku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků a nově definoval pojmy v § 132, a to stánek, stánek s prodejem denního a periodického tisku, stánek s občerstvením, tržiště nebo tržnici a pojízdnou prodejnu. V § 133 pak stanovil zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin na místech zde uvedených, tedy na stáncích, tržištích, tržnicích nebo místech, které nesplňují technické požadavky na územně technické, účelové a stavebně technické řešení staveb, které nejsou zkolaudovány k prodeji zboží nebo poskytování hostinských služeb. Povoleno je prodávat tabákové výrobky jako doplňkový sortiment ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku a ve stáncích s občerstvením, dále lze prodávat tabákové výrobky a lihoviny v pojízdných prodejnách. Lihoviny včetně rozlévaných lze prodávat na veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podnicích včetně tanečních zábav a diskoték, pokud zvláštní právní předpis, např. zákon o obcích, nestanoví jinak. Zároveň se však v § 133 odstavec 6 uvádí, že zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin stanovený zvláštním právním předpisem - a tady s odkazem na ještě dosud platící zákon 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů, tento zůstává novelizovaným zákonem o spotřebních daních nedotčený.

Úprava obsažená v komplexním pozměňovacím návrhu v tisku 265, který máte všichni k dispozici jako sněmovní tisk 265/8, naproti tomu užívá pojmy prodejna, velkoplošná prodejna, specializované oddělení velkoplošných prodejen, smíšená prodejna a zařízení společného stravování.

Podle § 3 navrženého znění lze tabákové výrobky prodávat pouze v prodejnách podle zvláštního předpisu s odkazem na stavební zákon, a to na vyčleněném místě bez možnosti samoobsluhy, dále ve stáncích s prodejem denního a periodického tisku, v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti nebo v ubytovacích zařízeních, s výjimkou těch, která jsou určena k ubytování dětí a mládeže.

V § 4 je dále zákaz prodeje tabákových výrobků a tabákových potřeb pomocí prodejních automatů, pro alkoholické nápoje je obdobná úprava v § 12 odstavec 2.

Podle § 6 je zakázán prodej tabákových výrobků na kulturních, společenských a sportovních akcích určených pro osoby mladší 18 let. Alkoholické nápoje lze prodávat pouze ve specializovaných prodejnách, ve specializovaných odděleních velkoplošných prodejen, v prodejnách potravin a smíšených prodejnách nebo v zařízeních společného stravování. Zákaz se nevztahuje na příležitostný prodej rozlévaných alkoholických nápojů při slavnostech, tradičních akcích, výročních trzích a jim podobných akcích.

V § 3 a § 12 v odstavci 3 se závěrem uvádí, že další omezení a zákazy prodeje tabákových výrobků a tabákových potřeb či lihovin stanoví zvláštní právní předpis. Tímto je míněn zákon o spotřebních daních.

Komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 265 stanoví pokutu pro provozovatele, který je fyzickou osobou, za porušení zákazu podle tohoto zákona nebo obecně závazné vyhlášky ve výši 50 tisíc korun, pro provozovatele, který je právnickou osobou, pak do výše 500 tisíc korun. Pro oba provozovatele je možné alternativně uložit zákaz činnosti na dobu dvou let. Podle § 23 odstavec 7 pak pokutu nelze uložit, byla-li za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních předpisů. To je důležité.

Podle § 135 zákona o spotřebních daních se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší zákaz prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133, a za tento přestupek je možno uložit pokutu do jednoho milionu korun za totéž.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP