Neautorizováno !


 

(14.20 hodin)

Poslanec Miroslav Opálka: Omlouvám se. I tak, 400 milionů se do deseti miliard vejde mnohokrát. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsou to všechny příspěvky do obecné rozpravy? Zdá se, že ano. Takže jestli mi to umožníte, tak já obecnou rozpravu končím. Může přijít závěrečné slovo? Ale už ne.

Tady zazněl návrh na zamítnutí. Návrh ale na vrácení zákona k novému projednání do výboru nezazněl, takže nemáme co hlasovat a můžeme přikročit k podrobné rozpravě.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Prosím. Hlásí se pan poslanec Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, k tisku 894, tj. zákon o důchodovém pojištění, navrhuji v novelizačním bodě jedna v novém odstavci čtvrtého paragrafu 69, v odstavci 4 § 69, nahradit tento text "k 31. prosinci 1995" novým textem, který zní: V období od 1. ledna 1991 do 31. prosince 1995.

Stručné zdůvodnění: Účelem je vymezit dobu, na kterou se návrh vztahuje, pouze na období, které se již v § 69 řeší výjimečným způsobem. Tímto návrhem se také upřesňuje počet takto postižených dob a jistě se zmenší i uváděný údaj panem zpravodajem.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci Zralému a ptám se, kdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě. Nikdo? Takže podrobnou rozpravu končím také. A už není, co bychom v tomto druhém čtení podnikli? Zdá se že ne, takže děkuji předkladateli i zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu číslo 34.

 

Konečně přijde řada na bod číslo 31 a to je

 

31.
Vládní návrh zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
/sněmovní tisk 880/ - druhé čtení

 

Samozřejmě tento zákon by uvedl místo premiéra pan ministr vnitra pan Bublan. Takže já prosím pana ministra, aby uvedl druhé čtení.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, cílem této novely je odstranit základní nedostatky současné právní úpravy ochrany utajovaných skutečností a dále upravit některé právní instituty, které se dotýkají členství České republiky v OSN a členství v Evropské unii. - Pardon, v NATO a členství v Evropské unii.

Návrh především obsahuje jednu zásadní změnu, která se liší od toho současného stavu, který byl kritizován především Ústavním soudem, a to je to, že rozhodnutí ředitele úřadu o rozkladu bude přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví.

Současně bych vám chtěl připomenout, že platnost současného zákona 148/1998 obsahuje ustanovení § 89 odst. 2, kde omezuje jeho platnost do konce roku 2005.

Návrh zákona byl projednán na dvou zasedáních výboru pro obranu a bezpečnost. Vítám doporučení tohoto výboru, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s vládním návrhem zákona souhlas. Chci zdůraznit, že po kvalitní a věcné debatě byly navrženy pozměňovací návrhy, které v drtivé většině přispějí ke zkvalitnění předkládaného právního předpisu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo úvodní slovo. Návrh jsme přikázali výboru pro obranu a bezpečnost. Prosím pana poslance Jana Klase.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro obranu a bezpečnost, a chtěl bych vás požádat, abyste pracovali s opraveným tiskem, který vám byl včera rozdán ve 13 hodin. Byl rozdán pod tiskem 880/2.

Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 221 z 56. schůze dne 26. května 2005 k vládnímu návrhu zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, sněmovní tisk 880. Po odůvodnění ředitele Národního bezpečnostního úřadu magistra Jana Mareše, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, sněmovní tisk 880, s následujícími připomínkami, které jsou uvedeny v textu. Těch připomínek je celkem 35;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem provedl potřebné legislativně technické úpravy; a konečně

III. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Navážu na pana ministra vnitra. Výbor se skutečně zaobíral touto problematikou ve dvou sezeních. První sezení se uskutečnilo 13. dubna 2005, kde po obecné rozpravě jsme přerušili projednávání tohoto tisku do 25. května tohoto roku. Zároveň bych chtěl upozornit, že jsme již loni 23. září 2004 na 40. schůzi výboru pro obranu a bezpečnost pod usnesením číslo 155 požádali předsedu vlády České republiky, aby v připravované novele zákona o utajovaných skutečnostech byl zakotven princip veřejnostní kontroly činnosti NBÚ.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které tady je řada písemných přihlášek. Je tady přihláška pana poslance Václava Franka a také pan poslanec Macháček - až do podrobné. Takže jich vlastně zase tolik není.

Já prosím pana poslance Franka, který tady má přihlášku do obecné rozpravy. I do podrobné. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, děkuji za udělení slova. Členové vlády, kolegyně a kolegové, pouze chci připomenout, že při projednávání návrhu tohoto zákona v prvém čtení já jsem upozornil na několik vážných nedostatků a nejasností, které se v předloze návrhu zákona vyskytují. Já jsem navrhl i vrácení návrhu zákona k dopracování, což nebylo Poslaneckou sněmovnou akceptováno, a zřejmě není vůle tak učinit, a návrh zákona je projednáván tedy ve čtení druhém. Nicméně vnímám jaksi snahu předkladatelů normy, která do této problematiky možná vnese trošku jasnějšího pohledu. V řadě oblastí jde skutečně o potřebná zpřesnění a zjednodušení, a to i z pohledu právního.

Nicméně chci oznámit, že můj názor na celkový návrh zákona se nemění. Vyčkám si na škálu pozměňujících návrhů, abych k této novele mohl zaujmout konečné stanovisko. Stále v návrhu setrvává řada nejasných formulací a dle mého názoru nepůjdou vylepšit ani případnými pozměňovacími návrhy. Jen jako příklad mohu uvést to, že zda něco je nebo není utajovanou informací, je nutno podle navrhovaného textu zkoumat, a to tak, zda jsou naplněny oba - já zdůrazňuji to slovo oba - charakteristické znaky, protože v textu jsou uvedeny kumulativně, tedy jednak jestli je informace uvedena na seznamu a jednak jestli vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP