Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)
(pokračuje Brynychová)

3. Za stávající bod 19 vložit nový bod 20: Bod 20. V § 38 se doplňuje písm. e), které zní: "e) formulář pro poskytnutí informací a rozsah ministerstvem zveřejněných informací (§ 23 odst. 3)".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Brynychové a prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Bayerová.

 

Poslankyně Marta Bayerová: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, pozměňovací návrh k bodu 3 návrhu zákona. V § 5 odst. 12 se za slovo "povolení" vloží slova "uvádění do životního prostředí". Odstavec 12 pak bude znít: "Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejímž hlavním cílem je podle stanov, popř. zakládací smlouvy nebo zakládací listiny ochrana životního prostředí anebo ochrana práv nebo zájmů spotřebitelů, jsou oprávněny účastnit se řízení o povolení k uvádění do životního prostředí nebo o zápis do seznamu pro uvádění do oběhu, pokud se k účasti na řízení přihlásí u ministerstva do osmi dnů od zveřejnění informace o zahájení řízení. V takovém případě občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost získává postavení účastníka řízení."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže pokud nechce pan ministr vystoupit nebo paní zpravodajka, není tomu tak, nechtějí vystoupit, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji všem aktérům.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Tím je bod

 

38.
Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Zgarby, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše
a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných
druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
/sněmovní tisk 888/ - druhé čtení

 

Informace o tom, že Petr Zgarba stáhl svůj podpis, už tuším dneska zazněla.

Prosím, aby se slova za navrhovatele ujal pan poslanec Jan Grůza.

 

Poslanec Jan Grůza: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl důvody pro předložení novely zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů, tzv. zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Předkládaný návrh novely zákona vychází především z potřeby odstranění zjištěného nesouladu zákona č. 149/2003 Sb. se směrnicí č. 105/1999/ES a dále z potřeby odstranění zjištěných několika faktických a formálních nedostatků, majících dopad na možnost aplikace tohoto zákona do praxe, jako například:

Za prvé. Aplikace stávajícího ustanovení paragrafu 6, tj. systém vystavování potvrzení o původu a následné dělení oddílů s nutností vystavovat nová potvrzení o původu, bude znamenat z provozního hlediska kolaps v dodávkách sadebního materiálu pro obnovu lesa, tedy také velmi vážné problémy pro vlastníky lesa a jejich zalesňovací povinnost dle zákona o lesích.

Dále. Aplikací stávajících přechodných ustanovení v § 40 se část pěstovaného sadebního materiálu, jedná se o materiál z neuznaných zdrojů získaný před účinností zákona, dostane od 1. ledna 2006 tzv. mimo zákon. To bude znamenat, že uvedený reprodukční materiál nebude možno použít pro obnovu lesa a zalesňování a dle odhadu Sdružení lesních školkařů ČR se jedná o finanční ztrátu školkařských subjektů na rostlinném materiálu ve výši zhruba 150 mil. korun. Závažným dopadem je též skutečnost, že z dotčených druhů dřevin se jedná především o listnaté dřeviny a jedli, což znamená, že velmi reálně nastane po určité období vážný nedostatek v zásobování trhu sadebním materiálem melioračních a zpevňujících dřevin. Přicházejí rovněž znepokojivé signály ze zahraničí, např. z Rakouska či Německa, které nasvědčují tomu, že dovoz tzv. starého reprodukčního materiálu do výše zmíněných členských zemí Evropské unie by mohl být zakázán, čímž by došlo k podstatnému omezení podnikatelské aktivity v oblasti obchodování s reprodukčním materiálem. Nově navrhovaná úprava tento evidenční nedostatek řeší.

Dalším vážným podnětem k předložení novely zákona je zpřesnění a vyjasnění způsobu provádění nutné kontroly. Jako efektivní se jeví umožnit pověřené osobě i samostatný výkon kontrolní činnosti, tedy nevázat ji na podmínku přizvání orgánem veřejné správy na úseku reprodukčního materiálu lesních dřevin. Návrh novely zákona 149/2003 Sb. umožňuje pověřené osobě vykonávat kontrolu samostatně v součinnosti s orgány veřejné správy. Česká republika obdobný kontrolní systém pro reprodukční materiál lesních dřevin neměla dokonce roku 2003 vůbec, s účinností zákona č. 149/2003 Sb. byly zavedeny požadavky na úřední kontrolu. Skutečná realita je však taková, že ačkoliv byla provedena řada kroků k vybudování tohoto systému, uvedený kontrolní systém dobudován není a rozhodně jej není možno považovat za funkční. Efektivní kontrola je jedním je základních požadavků směrnice. Při její neexistenci je zde riziko uvádění na trh reprodukčního materiálu nesplňujícího požadavky směrnice, a tím se Česká republika jakožto garant kvality reprodukčního materiálu vystavuje nebezpečí sankcí ze strany EU.

Zjednodušeně řečeno, přetrvávání stávajícího znění zákona do roku 2006 přivede české lesní školkařství do velmi vážného existenčního stavu se vznikem mnohamilionových škod na nemožnosti zobchodování vyprodukovaného sadebního materiálu ze zdrojů osiva legislativně akceptovaných do 31. 12. 2003. Existuje i možnost podání řady žalob podnikatelských subjektů v lesním školkařství na stát za znemožnění obchodování se sadebním materiálem lesních dřevin při dodržení pravidel zákona a v neposlední řadě vznik nedostatku obchodovatelného sadebního materiálu pro zalesňování, zejména v roce 2006 a u některých dřevin i v letech následných. Navržená novelizace zákona, která odstraňuje nesoulad s právem EU, též vyloučí nebo alespoň podstatně sníží pravděpodobnost, že bude České republice uložena sankce za to, že její právní řád na úseku nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin neodpovídá právu EU.

Vážení kolegové, prosím o postoupení tohoto návrhu zákona do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme panu poslanci Janu Grůzovi za to, že uvedl ve jménu navrhovatelů druhé čtení tohoto poslaneckého návrhu, a připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 888/2 a já prosím, aby se slova ujala zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Ludmila Brynychová.

 

Poslankyně Ludmila Brynychová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor se tímto tiskem zabýval a na své 50. schůzi 1. června 2005 přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně Návrh poslanců Jana Grůzy, Petra Zgarby, Pavla Kováčika, Jiřího Hanuše a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), sněmovní tisk 888, schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které máte ve sněmovním tisku 888/2.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně, a otevírám v tuto chvíli obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Tady už přihlášku mám - hlásí se pan poslanec Václav Votava, takže mu dávám slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP