Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)
(pokračuje Novotný)

Výroční zpráva. Ve výroční zprávě se ukládá uvést nově také počet stížností a informace o udělených výhradních licencích, včetně jejich odůvodnění.

Použití správního řádu. Upřesňuje se využití správního řádu. Ten se má rozsáhleji používat pro vyřizování žádosti.

Uplatnění obecných pasáží správního řádu. Skutečně dobrou novinkou je uplatnění obecných pasáží správního řádu na přístup k informacím, které popisují obecná pravidla tzv. dobré správy v jakémkoli styku úřadu a občanů. Například se ukládá povinným subjektům dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. Dále je povinen v souvislosti se svým úkolem poskytnout žadateli přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a žadatelovým osobním poměrům potřebné. Významný dopad z těchto obecných pasáží bude mít povinnost úřadu žadatele co možná nejméně zatěžovat. Lze-li potřebné údaje pro vyřízení žádosti získat z úřední evidence, kterou úřad sám vede, a pokud o to žadatel požádá, je povinen jejich obstarání zajistit. To znamená, že upřesnění žádosti bude často ležet na úřadu, např. určit, z jakých spisů informaci získat apod. Vyjasnění odvolacích instancí. Správní řád se také více využije k vyjasnění toho, kdo v kterém případě je odvolacím, resp. stížnostním orgánem. Dále chybí ochrana proti nečinnosti v některých případech. Chybou návrhu se stává, že nevyužívá ustanovení správního řádu o ochraně proti nečinnosti. Tak se může dle návrhu stát, že podaná stížnost vůbec nebude postoupena k vyřízení a žadatel nebude mít žádnou možnost obrany.

Vlastní a přenesená působnost při poskytování informací územními samosprávnými celky. Dámy a pánové, průlomovým návrhem, i když spíše právně teoretickým, je úprava, že informace, které se netýkají přenesené působnosti územního správního celku, poskytují orgány územně samosprávního celku v přenesené působnosti. Tím se odstraňují složité výklady o příslušnosti odvolacích orgánů.

Prováděcí předpisy, nařízení vlády o úhradě nákladů. Nově se navrhuje, aby vláda stanovila nařízením zásady stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací.

Vyhláška ministerstva. Ministerstvo informatiky má pak vyhláškou zpřesnit strukturu povinně zveřejňovaných informací.

Další částí je autorský zákon. V autorském zákoně se reaguje na úpravy nevýhradních licenčních a podlicenčních smluv. Domnívám se, že zde je nevhodně navržena úprava ponechávající v okruhu úředních děl databáze, které jsou součástí právního předpisu. Formulace součást právního předpisu vyvolává nekonečné spory a neúměrně omezuje okruh databází, u nichž zjevně převažuje veřejný zájem na tom, aby byly veřejnosti přístupné. Správné znění tohoto by bylo, aby šlo o všechny databáze, jejichž vytvoření je upraveno právním předpisem.

Nyní si dovolím krátké srovnání se zahraničím. Celosvětové zkušenosti ukazují, že utajování či znepřístupňování informací není cestou, kterou je možné se vydat v demokratické společnosti. Právo na informace má každý občan, ať už s ohledem na platnou legislativu národní i mezinárodní nebo s ohledem na logiku věci. Historie této záležitosti v zahraničí ukazuje na řadu případů, kdy se právě utajování či znepřístupňování informací ukázalo jako větší problém než informace samotné. (Potlesk.)

Dovolím si nyní takovou perličku na závěr, co se týče zahraničí. Ocituji ze slovenského zákona, který hovoří o této problematice. (Slovensky.) Žádost možno podat písemně, ústně, faxem, elektronickou poštou nebo jiným technicky vykonatelným způsobem. Pokud se, dámy a pánové, rozhodnete na Slovensku vytesat svoji žádost do kamene a přinést ji na úřad, jedná se o technicky vykonatelný způsob, a tento je povinen vám odpovědět. Samozřejmě ne ve stejné formě.

Nyní už úplný závěr. Zhodnocení navrhované novely jako celku. Vážení kolegové, jsem přesvědčen o tom, že tento rozbor návrhu novelizace byl dostatečně vyčerpávající - alespoň já se dostatečně vyčerpán cítím. Některé mé výhrady se ve druhém čtení objeví jako pozměňovací návrhy.

Na závěr ještě připomenu, že mé výhrady neznamenají, že se proti návrhu postavím v hlasování, ale vnímám je jako příspěvek na jejich zkvalitnění. Pakliže někomu z vás se zdá, že tento návrh je příliš bezpřehledný a složitý, tak jsem vám ho nakreslil. Obrázek, schéma, je u mě k dispozici.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme panu poslanci Zbyňku Novotnému. Opravdu právo na informace vzal velmi svérázným způsobem do vlastních rukou. Poskytl nám informace vyčerpávajícím způsobem, jak sám pravil.

Hovoří pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím, a myslím to doopravdy zcela upřímně, poděkovat za tak detailní a hluboký rozbor, který jsme k tomuto zákonu právě dostali. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení, že s podobnou zodpovědností budeme my všichni ke všem zákonům takto přistupovat. Přinejmenším bych podobný přístup očekával u zákona o státním rozpočtu včetně všech jeho příloh. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pokud zítra organizační výbor bude projednávat úpravu zasedání Poslanecké sněmovny v dalších šesti měsících, na návrh pana poslance Kováčika zcela nepochybně bude pamatovat tím, že vyhlásí permanentní zasedání Poslanecké sněmovny od poloviny srpna do Vánoc. Děkuji.

Chce někdo ještě vystoupit v rámci obecné rozpravy? Nechce. Obecnou rozpravu končím.

Protože nezazněl návrh na vrácení nebo zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání. Odhlásím vás a prosím o novou registraci. Sdělím vám zajímavou zprávu, že totiž organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Pokud to někdo chce zpochybnit nebo navrhnout jiný výbor, teď je ta správná chvíle.

Přihlaste se, určitě nejste všichni přihlášeni.

 

Dámy a pánové, kdo souhlasí, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ať v hlasování pořadové číslo 95 zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 84 poslanců, 80 pro, 1 proti. Tento návrh jsme přikázali tomuto výboru k projednání.

 

Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu, kterým je bod

 

40.
Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti
se sjednocováním dozoru nad finančním trhem
/sněmovní tisk 997/ - prvé čtení

 

Návrh z pověření vlády uvede její místopředseda a ministr financí Bohuslav Sobotka. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním účelem návrhu zákona předloženého jako tisk 997 je realizace první etapy integrace dozoru nad finančním trhem. Návrh plyne z usnesení vlády číslo 452 ze dne 12. 5., ve kterém vláda schválila záměr postupně integrovat státní dozor nad finančním trhem do jediné instituce, a to ve dvou etapách.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Michal Doktor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP