Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 11.42 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme pokračovat v projednávání vládního návrhu zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň. Je to sněmovní tisk 959, třetí čtení. Jak Karel Kühnl, tak poslanec zpravodaj Mikuta jsou připraveni. Připomínám, že pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 959/3.

Otevírám rozpravu. Přihlášky písemné nemám. Hlásí se někdo z místa? Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zdali hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Slovo má zpravodaj pan poslanec Mikuta, případně pan poslanec Bílý. (Nesnesitelný hluk v sále.)

Dámy a pánové, věřím, že vaše vzrušená diskuse k problematice, kterou právě projednáváme, je na místě, ale to, co jste chtěli říci, tak jste mohli učinit v řádně otevřené rozpravě. Prosím vás, abyste se posadili a věnovali pozornost tomu, co vám řekne pan zpravodaj Mikuta.

 

Poslanec Josef Mikuta: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, sněmovní tisk 959/3 obsahuje pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň, tisk 959. Pod písmenem A máme komplexní pozměňovací návrh poslance Jiřího Bílého. Pokud by tento návrh prošel, jsou nehlasovatelné pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru pana poslance Miloše Titze obsažené pod písmenem B. Jiné pozměňovací návrhy nebyly k tomuto tisku podány.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám. Chci se zeptat pana zpravodaje Bílého, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Myslím si, že na proceduře není nic tak podivuhodného, abychom o ní museli dávat hlasovat. Přistoupíme k hlasování v pořadí tak, jak naznačil pan poslanec zpravodaj Mikuta, to znamená, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Bílého. Podle výsledku tohoto hlasování budeme nebo nebudeme hlasovat o návrzích pana poslance Titze, posléze o závěrečném usnesení. Je tomu tak.

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu pod písmenem A. Prosím o stanoviska? (Zpravodaj má stanovisko negativní, ministr stanovisko neutrální.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 368. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 162 poslanců, 44 bylo pro, 93 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Mikuta: Tímto můžeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem B. Jsou dva - B1 a B2. Domnívám se, že je lze vřadit pod jedno souhrnné hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou-li námitky. Pokud nejsou námitky, tak dám na vás.

 

Zahájím hlasování pořadové číslo 369. Kdo souhlasí s návrhy B1 a B2, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 163 poslanců, 137 pro, 6 proti. Tyto návrhy byly přijaty.

 

Nyní, nemýlím-li se, mohu přečíst návrh závěrečného usnesení. Předtím vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

Přečtu návrh: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň, podle sněmovního tisku 959, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 370. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 158 poslanců, 113 bylo pro, 42 proti. Návrh byl přijat.

 

Gratuluji panu ministru Karlu Kühnlovi. Děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Pustíme se do prvních čtení, protože to, co jsme mohli ve třetích čteních dneska zvládnout, už jsme zvládli. Budeme se věnovat bodu 64. Přečtu čísla dalších bodů, abyste se na to nachystali. Dalším bodem je 65, 68, 70, 71, 48, 72, 73 a 69.

 

V tuto chvíli se budeme věnovat bodu

 

64.
Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
/sněmovní tisk 964/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády máme k dispozici pod číslem 964/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla paní poslankyně Anna Čurdová. (Stále velký hluk a ruch v sále.)

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám jménem skupiny sociálně demokratických poslanců v krátkosti představila návrh na náhradní, respektive zálohované výživné, který vychází z potřeby samoživitelů a samoživitelek.

Návrh zákona o náhradním výživném, respektive o zálohování výživného nezaopatřenému dítěti, kterému povinný rodič neplní pravomocným rozsudkem soudu stanovené výživné, vychází ze závazků, které vyplývají z námi ratifikované úmluvy o právech dítěte. Předním hlediskem při veškerých postupech, které se týkají dětí, ať konaných veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními orgány nebo zákonodárnými sbory, je zájem dítěte.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím, abyste nezbytná jednání, která vedete, vedli v kuloárech, a to napříč všemi poslaneckými kluby, nehledě na to, zda se jedná o ministry nebo poslance, koaliční nebo opoziční, z Čech nebo Moravy nebo ze Slezska.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Bartoš mě tady upozorňuje, jak tento zákon je jedna velká hrůza. Pevně doufám, že jednou jeho děti nezůstanou v takové situaci, s jakou se setkává celá řada našich spoluobčanů a spoluobčanek.

Stát má dítěti zabezpečit ochranu a péči nezbytnou pro jeho blaho s ohledem na právo jeho rodičů. V článku 4 úmluvy se ukládá povinnost státu, aby zajistil dítěti výkon práv daných úpravou, a dále v článku 27 se říká: Smluvní strany uznávají právo každého dítěte na životní úroveň odpovídající stupni fyzického, rozumového, duchovního, morálního a společenského rozvoje dítěte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP