Neautorizováno !


 

(14.50 hodin)
(pokračuje Martínek)

Na jejich základě bude možné provést stavbu pouze na stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Návrh zákona upravuje nově součinnost s dotčenými orgány, které hájí veřejný zájem, podle zvláštních předpisů, a to jak při pořizování územně plánovací dokumentace, tak při umisťování a realizaci staveb. Dotčené orgány nebudou jako podklad pro rozhodování o stavbách vydávat samostatná správní rozhodnutí, ale pouze závazná stanoviska. Tím se zabrání řetězení správních řízení a zbytečnému zdržování jak investorů, tak veřejné správy. Tato právní úprava umožněná novým správním řádem přitom zachovává požadavky na ochranu veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Návrh zjednodušuje administrativní postupy vedoucí k realizaci staveb a jejich uvedení do užívání. Pro některé stavby a zařízení vyžadující dosud územní rozhodnutí a stavební povolení postačí pouze územní rozhodnutí, nebo dokonce pouze územní souhlas. Územní rozhodnutí bude možné také nahradit veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi stavebním úřadem a žadatelem o vydání rozhodnutí.

Stavby pro bydlení odpovídající svými parametry rodinným domům bude možné provést na základě ohlášení stavebnímu úřadu, pokud budou umisťovány v zastavěném území a v souladu s příslušnými právními předpisy. V těchto případech postačí územně plánovací informace, která bude v předstihu poskytnuta. Územní rozhodnutí ani územní souhlas již nebude potřeba. Současně s tímto uvolněním regulace povolování staveb však vzroste odpovědnost projektantů, stavebníků i stavebních podnikatelů. U staveb vyžadujících stavební povolení bude moci stavebník využívat služeb autorizovaného inspektora jmenovaného Ministerstvem pro místní rozvoj a realizovat stavbu na základě jím vydaného certifikátu. Stavbu bude možné realizovat také na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené se stavebním úřadem, která nahradí stavební povolení. Zákon upouští od standardního kolaudačního řízení. Tím zjednoduší a zrychlí možnost užívat stavbu bezprostředně po dokončení.

Nedostatečně fungující stavební dohled se mění na pravidelné a systematické kontrolní prohlídky staveb stavebním úřadem s možností přijímat operativní opatření přímo na staveništi. Zákon svěřuje Ministerstvu pro místní rozvoj nové kompetence cílené na možnost ovlivňovat přímo výkon státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu. Zachovává členění stavebních úřadů na obecné, speciální a ostatní. V zájmu zvýšení úrovně činnosti stavebních úřadů umožňuje diferencovaně posuzovat potřebu počtu obecných stavebních úřadů v jednotlivých krajích a regulovat jej podle specifických podmínek území.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi závěrem vyjádřit přesvědčení, že předložený návrh stavebního zákona jednak bude vyplňovat očekávání veřejnosti jak odborné, tak laické, a zejména bych si přál, aby přispěl k úsilí zjednodušit stávající, poměrně složité projednávání této oblasti. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám děkuji, pane ministře. Teď bych poprosil o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Hrnčíře. Prosím, kdyby uvedl pouze tisk 998 v této chvíli.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, stavební zákon, tak jak o něm zde mluvil pan ministr, platí od roku 1976 a souhlasím s tím, že pokud byl 24krát novelizován, zcela určitě neodpovídá současným požadavkům na celý proces staveb, jejich provádění, projednávání a realizaci. Zřejmě proto už vláda Miloše Zemana v roce 2001 schválila věcný záměr nového stavebního zákona a uložila ministru pro místní rozvoj, aby do 30. 9. 2002 vypracoval nový stavební zákon. Po čtyřech letech, s tříletým zpožděním, zde máme tento návrh zákona vypracován. Podílejí se na něm celkem čtyři ministři: pánové Lachnit, Němec, Paroubek a ve finální fázi také pan kolega Martínek.

Hlavními prioritami, jak zde již bylo řečeno, bylo zjednodušit proces provádění staveb, odstranit nadbytečnou byrokracii a zejména prostor pro možnou korupci. Jak se podařilo tyto cíle naplnit? Pan ministr tady mluvil o hlavním očekávání a tím by mělo být zjednodušení oproti starému stavebnímu zákonu.

Dovolím si vám předložit drobnou statistiku. Starý stavební zákon byl rozepsán na 145 paragrafech, a to obsahoval celý proces vyvlastňovacího řízení, zatímco nový stavební zákon je rozepsán na 206 paragrafech bez vyvlastňovacího řízení. Starý stavební zákon obsahuje pouze 4 odkazy na prováděcí vyhlášku, zatímco nový stavební zákon obsahuje, dámy a pánové, 41 odkazů na prováděcí právní předpisy. Nový návrh stavebního zákona obsahuje 3,5krát více slov než starý stavební zákon. A to je, dámy a pánové, skutečně velký nárůst obsahu této legislativní normy.

Tato fakta vyvolávají podle mého názoru zcela oprávněné pochybnosti, zda je nový návrh zjednodušením investiční výstavby, tak jak zde o něm pan ministr hovořil, anebo opakem - že je složitější, komplikovanější, pro občana méně srozumitelný. Je přece mnohem rozsáhlejší a ještě se v řadě věcí odkazuje na prováděcí právní předpisy.

Dámy a pánové, ve své zpravodajské zprávě rozhodně nemíním rozebírat konkrétní případy těchto svých tvrzení.Využiji pro tyto své osobní analýzy a postoje prostor v obecné rozpravě. Zatím vám děkuji za pozornost této zpravodajské zprávě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče.V tuto chvíli přerušuji projednávání sněmovního tisku 998, nebo přerušuji projednávání bodu č. 62. Beru do rukou bod č. 63.

 

63.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím
stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
/sněmovní tisk 999/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra Radko Martínka, aby tento zákon uvedl v této chvíli, to znamená sněmovní tisk 999, zákon o vyvlastnění. Prosím, můžete pokračovat.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, nyní bych si dovolil pokračovat v tisku 999 - vládní návrh zákona o změnách některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona vyvlastňovacího. Myslím, že v tomto případě není třeba, abych příliš hovořil, protože smyslem tohoto návrhu zákona je upravit všechny související normy tak, aby všechny zákonné normy, které v současné době platí, odpovídaly nově přijatým nebo navrhovaným zákonům v této oblasti a byly by v souladu s nimi.

O tom, že tento zákon je velmi složitý, resp. je to zákon, který je velmi významný, hovoří to, že se mění celkem 49 souvisejících zákonů. Navrhované změny směřují tedy zejména k promítnutí nově koncepčně pojaté součinnosti orgánů veřejné správy, které při pořizování územně plánovací dokumentace ve správním řízení podle stavebního zákona hájí veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů. Jsou tam také uvedeny systémy. Stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, které navazují na správní území podle stavebního zákona, nebudou napříště vydávány formou samosprávného správního rozhodnutí, nýbrž jako závazné stanovisko podle správního řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP