Neautorizováno !


 

(15.00 hodin)
(pokračuje Martínek)

Tato koncepce vychází z principu, že řízení podle stavebního zákona bude v zásadě vydáváno pouze jako jedno rozhodnutí, které bude obsahovat podmínky stanovené všemi dotčenými orgány.

Kromě institutu závazného stanoviska počítá předložený návrh i s využitím dalších institutů obsažených ve správním řádu, zejména s ustanovením o řešení rozporů. Dochází tak zároveň k užšímu provázání právních norem, což odpovídá pojetí správního řádu jako právní normy upravující obecně veškeré postupy při výkonu veřejné správy.

Cílem předloženého návrhu je zjednodušit, zpřehlednit, zkrátit postupy územního plánování a řízení podle stavebního zákona. K naplnění tohoto cíle přispívá i jednoznačně úprava kompetencí dotčených orgánů, uplatňování stanovisek v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace a závazných stanovisek řízení podle stavebního zákona. Ochrana veřejných zájmů hájených podle zvláštních právních předpisů zůstává přitom v plné míře zachována.

Smyslem předloženého návrhu je také provázat instituty a terminologii, která je obsažena ve vládním návrhu stavebního zákona, s terminologií obsaženou v souvisejících právních předpisech. Některé zákony bylo nutné upravit i s ohledem na zajištění jednoho z hlavních úkolů územního plánování, kterým je koordinace využívání území. Z tohoto důvodu se navrhuje úprava těch zákonů, které koordinaci využívání území znemožňují, a ustavení zákonů, které by ve spojení se stavebním zákonem vyžadovaly neopodstatněnou nebo duplicitní administrativu.

Dámy a pánové, myslím, že jsem v této chvíli vyčerpal hlavní úkoly zákona o změně zákonů, které doprovázejí tisk, který jsem popsal předtím. Prosím vás, abyste také v tomto případě jej přijali, projednali a na závěr schválili.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Také bych poprosil pana poslance Hrnčíře, opět zpravodaje k tisku 999, aby znovu i k němu řekl úvodní slovo. Prosím.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážený pane předsedo, za slovo. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, máme před sebou změnový zákon, který řeší změnu některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona. Tady bych to zpřesnil - také zákona o vyvlastnění. Mění celkem 49 zákonů, jako je zákon o obcích, krajích, o státní památkové péči, energetický zákon atd. Jen přečtení názvů měněných zákonů by zabralo spoustu času.

V každém případě je důležité, že změny jsou vyvolané vládním návrhem zákona o územním plánování a stavebním řádu, což je tisk 998, a také návrhem zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, tedy zákon o vyvlastnění. Druhý jmenovaný návrh zákona ale není zařazen na program této schůze a to je potíž, kterou jsem zatím v Poslanecké sněmovně nezaregistroval. Nedovedu si, dámy a pánové, představit projednávání zákona, který reaguje na změny vyvolané mateřským zákonem, který není na programu schůze. Proč tedy vznikl tento zásadní procedurální nedostatek? Vláda nestihla návrhy projednat včas, tak posílá postupně alespoň něco bez jakékoliv logické návaznosti. Však to poslanci nějak stráví. Jak by se tvářil pan ministr, kdyby si šel do krámu koupit např. dvousložkové lepidlo a dostal jenom jednu tubičku s tím, že pro druhou si přijde někdy příště?

Paní poslankyně, páni poslanci, pro parlament teď zůstává k rozhodnutí, zda se podřídí této vládní salámové metodě předkládaných vládních návrhů, nebo bude vládní návrhy projednávat tak, jak se mají, tj. zodpovědně. Postupů, jak zajistit souběžné projednávání všech tří návrhů, které spolu úzce souvisí, je několik. Jsem přesvědčen, že pokud bychom projevili mimořádnou velkorysost, myslím si, že maximálním vstřícným návrhem je návrh na přerušení projednávání. Tento návrh přednesu bezprostředně po otevření rozpravy, do které se, pane předsedo, tímto hlásím.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se, neboť jsem v této chvíli neslyšel vaši poslední větu.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pane předsedo, ukončil jsem svoji zpravodajskou zprávu a přihlásil jsem se do diskuse, pokud ji otevřete.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Výborně, rozumím přesně tomu, co jste nyní řekl. Děkuji jak panu ministrovi, tak vám za uvedení obou tisků.

Nyní bych otevřel obecnou rozpravu jak k bodu 62, k tisku 998, tak k bodu 63, sněmovnímu tisku 999. Do této obecné rozpravy se mi jako první přihlásil už ministr Radko Martínek. Vy jste byl až druhý. Pokud pan ministr se nerozhodne jinak - jak vidím, dává vám přednost. Můžete mluvit jako první. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji, vážený pane předsedo. V souvislosti s tím, co jsem uvedl ve své zpravodajské zprávě, předkládám procedurální návrh na přerušení jednání o obou dvou sněmovních tiscích, odročit je do doby zahájení jednání o vládním návrhu zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, tzv. zákon o vyvlastnění, který má přiděleno sněmovní číslo 1015. Tento byl už Sněmovně předložen, ale bohužel pozdě, takže nestihl zákonem stanovené lhůty. Cílem tohoto mého návrhu, dámy a pánové, není zamezit rychlému projednávání zákonů, ale chci, aby rozprava a projednávání proběhly ke všem třem sněmovním tiskům, které spolu velmi úzce souvisí.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, chcete o tom nechat neprodleně, nebo až po proběhlé rozpravě?

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Byl bych rád, kdyby se o tom hlasovalo neprodleně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Pane předsedo, svou vstřícnost bych chtěl doložit i tím, že bych byl rád, kdyby se o tomto návrhu hlasovalo poté, co se o něm vyjádří pan ministr.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji za toto pochopení, protože jinak jste mě uvedl do obtížné situace. Teď jste to zjednodušil. Děkuji.

Prosím, pane ministře, ještě před hlasováním můžete vystoupit.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, pane předsedo, jednak bych chtěl vaším prostřednictvím poděkovat panu zpravodaji za vstřícnost a pochopení. Chtěl bych přece jen říci k této záležitosti několik slov.

Je skutečně pravdou, že zákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, zákon o vyvlastnění, přišel o něco později, to znamená nestihl lhůty na toto projednávání. Nicméně má přidělený sněmovní tisk 1015. V žádném případě bych si nedovolil žádat o projednání předcházejících dvou zákonů, pokud by tento tisk reálně neexistoval a neměli jste ho dostatečně dlouhou dobu před sebou, abyste jej dokázali posoudit.

Také beru na zřetel to, co zde říkal pan zpravodaj. Myslím si, že je skutečně pravdou, že je třeba tyto zákony projednávat dohromady, a proto už předem jsem navrhoval panu zpravodaji, že budu souhlasit s tím, aby u obou zákonů, které jsme tady projednávali, byla lhůta k projednávání prodloužena o 60 dnů. Tím dojdeme k tomu, že všechny tři zákony budou projednávány najednou jak v příslušných výborech, tak zde v Poslanecké sněmovně.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo stanovisko ministra. Nyní budeme hlasovat o návrhu na přerušení projednávání, který vznesl pan poslanec Hrnčíř.

Pro pořádek si ujasním: To přerušení je do okamžiku, kdy bude možné projednávat to i s tiskem 1015? Dá se to takto formulovat. Jde o to, aby bylo možné projednávat všechny tři tisky pohromadě - 998, 999 a i chybějící 1015.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP