Neautorizováno !


 

(16.20 hodin)
(pokračuje Martínek)

Myslím, že tyto ukázky tady jenom hovoří o tom, že dojde k zásadní změně. Je zcela evidentní, že tu zásadní změnu je třeba vstřebat, je třeba se na ni připravit, je třeba, aby všichni, kterých se to týká, si pořádně prodiskutovali, o co se jedná, a teprve pak stanovovali soudy.

Myslím, že je potřeba se vyjádřit i k některým jednotlivostem. Nebudu se tady vyjadřovat k tomu, že bylo srovnáváno to, kolik má jednotlivý zákon paragrafů. Myslím, že to není podstatné. Jestliže něco zjednodušujeme, pak je jednoznačné, že ten právní předpis musí být více precizován. Pan kolega Křeček tady narazil na názor, se kterým jsem se také setkal, že nová úprava dokonce povede k takovému zjednodušení, které může ohrozit bezpečnost a nevím jaké další věci. My si myslíme, že tomu tak ve skutečnosti není, nicméně kritika i z druhé strany tady zaznívá a je ji třeba i v dalších diskusích brát vážně.

Myslím, že je zcela evidentní, že tento zákon neruší žádné stávající stavební úřady. My jsme s panem zpravodajem tuto záležitost teď neformálně diskutovali a sděluji tady, že jsem připraven eventuálně precizovat příslušný paragraf tak, aby tento úmysl byl zřejmý. Na druhé straně je jasné, a je také zřejmé a také jsem to přiznal, že přiznáváme tímto zákonem právo krajským úřadům, aby v odůvodněných případech mohly eventuálně redukovat ty úřady, které nebudou schopny vykonávat činnost, která je od nich vyžadována.

Byly tady vzneseny dvě velmi vážné výhrady, ke kterým bych se chtěl přihlásit a které bych tu chtěl vysvětlit, a sice za prvé to byla záležitost výměny pozemků, resp. předkupního práva. Chtěl bych se velmi důrazně ohradit vůči tomu, že tady existuje nějaké plíživé vyvlastňovací řízení. Já si myslím, že tento zákon ve spojitosti s tím zákonem, který budeme projednávat v prvním čtení na srpnovém jednání Poslanecké sněmovny a který de facto je jen procesní normou, jak jste určitě zjistili, když jste se do něj podívali, který detailizuje a přesně popisuje, jakým způsobem se musí postupovat, tak tyto dva případy, které zde byly zmiňovány, jsou přece úplně o něčem jiném.

Pokud se týká výměny pozemků, je zaměřena na šetření nezastavitelného území, je podmíněna pravidlem, aby jeden pozemek nebránil zástavbě ve vymezení stavebního odboru (obvodu?). Původní vlastník dostane náhradu pozemku ve stejném stavebním obvodu, ale v jiné poloze. Není to nic jiného, dámy a pánové, než to, co probíhá v současné době, kdy probíhá proces scelování pozemků, resp. kdy dochází právě k tomu, abychom jednotlivé pozemky v území optimalizovali. Je to program, který probíhá a který vy jste tu mnohokrát připomínali, že je potřeba na něj věnovat mnohem více peněz, než v současné době je.

Pokud se týká předkupního práva, předkupní právo tady nebylo zpochybněno ani kritiky, že je možné. Zpochybněna byla cena, resp. způsob. Myslím, že i tady je to spíše otázka omylu, resp. ne dobrého pochopení návrhu zákona. Tím, že říkáme, že cenou je místně obvyklá cena a je stanovena znaleckým posudkem, tak je to předpokládám to, po čem jsme tady všichni volali, co jsme chtěli a čemu jsme chtěli zabránit a co je také velmi podrobně popsáno v tom tzv. vyvlastňovacím zákoně, a sice to, aby nenastávaly takové případy, jaké nastávají dnes, že někdo, ten takzvaně - nevím, jak bych to nazval, ale prostě některý vlastník pozemků nechá ve veřejném zájmu si vykoupit pozemek za odhadní cenu, která, jak víme, je dnes opravdu velmi nízká, a jiný licituje, licituje a nakonec prostřednictvím dejme tomu právníků nebo jiných postupů získá násobky ceny, která je obvyklá v tom regionu. Ta cena obvyklá je zcela zřejmá, a proto je určována znaleckým posudkem, aby také jako cena obvyklá byla stanovena, a znamená to cena taková, která je obvyklá u stejného pozemku ve stejném místě ve stejné době. Myslím, že je to zcela zřejmé. Znamená to, že ten člověk dostane spravedlivou cenu, nikoli ovšem cenu spekulační. A myslím si, že to je věc, která je podle mého názoru nezbytně potřebná.

Myslím si, že také je omylem, nebo nechci říci omylem, ale možná nedorozuměním to, že by stavebník, který je zastupován tím certifikovaným inženýrem, byl v nějakém silnějším postavení než jiný účastník řízení, protože zákony platí pro každého.

Dámy a pánové, připomínek tady bylo hodně. Myslím, že ty nejzákladnější, které také já za nejzákladnější považuji, to jsou ty otázky vlastnické, jsem se tady snažil vysvětlit a odpovědět. Jinak znovu říkám, i ke kolegovi Benešovi a dalším, kteří tady vystupovali - a děkuji mu za to, své vystoupení mi předal, a předpokládám, že i ostatní účastníci diskuse mi dají své poznámky k dispozici, eventuálně si je vytáhneme ze stena, abychom s nimi mohli dále pracovat. Jsem pevně přesvědčen, že využijete mého přání, abyste propustili tyto zákony do druhého čtení s tím, že bude prodloužena doba na projednávání tak, abychom mohli tento zákon s čistým svědomím pustit mimo tuto ctihodnou Sněmovnu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře, za vaše vystoupení. V rámci obecné rozpravy ještě vystoupí pan poslanec Hrnčíř, další přihlášky nemám.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, i já využiji svého práva podobně jako pan ministr, že vystoupím ještě v obecné rozpravě, abych svou závěrečnou řeč v rámci zpravodajské zprávy už mohl pojmout pouze formálně.

Musím říci - kéž bych mohl být naplněn optimismem podobně jako pan ministr. My jsme zde totiž podobnou legislativní normu již měli a tou byl správní řád. I tam nám byly řečeny podobné cíle, podobná tvrzení, že je nám předkládán návrh, který přinese zjednodušení celého procesu, zprůhlednění, ale opak je pravdou. My už dnes víme, že návrh správního řádu, který už byl uzákoněn, je naopak komplikovanější a proces leckde příliš komplikuje. Zatím to vědí jen úředníci, kteří se tento správní řád učí. Z toho titulu jsem přednesl tyto výhrady a dále na nich trvám.

Podobně jak již bylo řečeno v závěrečném slovu pana ministra, závazná stanoviska dotčených orgánů jsou určitě krokem kupředu. Uznávám, že tam je to řešení, které nezavádí odvolací lhůty, určitým zkrácením procesu pro stavebníky, ale to lejstro, to razítko stejně bude. Stavebník tam jen nebude mít v závěrečné fázi poučení o odvolání, jinak to závazné stanovisko v podstatě stavební úřad vezme a celé ho převezme do podmínek stavebního povolení, což může být svým způsobem komplikované, neboť ta podmínka kteréhokoli úřadu, jako je hygiena, hasiči, památkáři apod., může být pro stavebníka nepřijatelná, a pak by se v podstatě odvolával vůči stavebnímu povolení, o které žádal, kvůli jedné podmínce, což mohl vyřešit dejme tomu v procesu jediného stanoviska konkrétního úřadu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP