Neautorizováno !


 

(16.50 hodin)
(pokračuje Rafaj)

To je v mé zpravodajské zprávě na úvod víceméně ten negativní pohled. Pohled pozitivní je ten, že zde je snaha řešit nějaký problém, který tu existuje, na který občané poukazují a kde lze vyvozovat i nějakou velmi teoretickou a velmi vzdálenou oprávněnost nějakého požadavku. Podle mého názoru je tento návrh vhodný k tomu, abychom ho propustili k diskusi do druhého čtení, kde tento návrh můžeme upravit, popř. změnit, a samozřejmě pokud jeho úprava a změna není možná, může dojít i k jeho zamítnutí. Já bych si ho dovolil doporučit do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy v tuto chvíli nemám k dispozici. Hlásí se pan poslanec Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, již léta se na mě obracejí někteří zákazníci plzeňské Kreditní banky s tím, abychom s tím něco udělali. Tito lidé se snažili velmi, psali na různá místa, psali české vládě, psali ministrům, a jediné odpovědi, které dostávali jak od pana ministerského předsedy Špidly, tak od pana ministra Mertlíka a od ostatních ministrů, dostávali - obraťte se na vaše poslance, ti jsou jediní, kteří s tím můžou něco udělat. A všichni tvrdili, že existuje fond, který má dosti peněz, ale není na to zákon. To byl důvod, proč jsem tento zákon spolupodepsal, protože nemůžeme mluvit o nesystémovém kroku. Pokud o tom mluvíme, tak k tomuto nesystémovému kroku nás nabádali právě oni politici, to znamená bývalý ministerský předseda, bývalý ministr financí, a já myslím, že oni nesystémově nemysleli.

Proto vás žádám, aby tento zákon prošel do druhého čtení. Jsme ochotni o něm diskutovat a přijmout některé pozměňovací návrhy, pokud bude zapotřebí. Pokud to zamítneme, tak jenom zklameme velké množství lidí, kteří na to čekají, kteří čekají, že aspoň něco se s tím stane nebo že se celá tato záležitost nějak uzavře.

Děkuji vám za pozornost a děkuji za to, že propustíte tento zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím.

Chci se zeptat pana poslance Doktora, zdali hodlá vystoupit. Hodlá, má příležitost.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za slovo. Já odpovím na některé námitky, spíše náměty k přemýšlení v dalším čtení, především zřejmě v průběhu projednávání na půdě rozpočtového výboru, které vznesl pan zpravodaj.

Zcela správně zde uvedl onen rozpor, který existuje mezi zřetelnou a garantovanou výší pojištění v platném zákoně o bankách a tímto návrhem, který ad hoc zvedá pojištění určité vybrané skupině klientů, naštěstí zkrachovalých bank. Já bych chtěl uvést a chtěl bych avizovat již v tuto chvíli, že jeden z mých kolegů v průběhu druhého čtení na půdě Poslanecké sněmovny zvedne a podá pozměňovací návrh, kterým bude navrženo zvýšení garantovaného pojištění právě až do výše 4 mil. korun. Je to totiž jediné přijatelné a v jisté rovině i morálně přijatelné gesto, příp. rozhodnutí, které může učinit Poslanecká sněmovna ve světle té skutečnosti, že je zde na jedné straně platný právní stav, který garantuje ten ekvivalent 25 tis. eur přepočtený v denním kursu jako garantovanou nejvyšší mez pojištění, a ad hoc rozhodování na začátku České národní banky a na konci naše.

Pokud se týče zmínky institutu oprávněných osob, chtěl bych jen upozornit všechny nás, kteří budeme přemýšlet o případných pozměňovacích návrzích, či je pro nás ten zvolený režim oprávněné osoby a nikoliv například režim fyzických osob, majitelů účtů, nějakým problémem. Byl použit při narovnání z fondu pojištění členů družstevních záložen, resp. při výplatě spoluvlastníků kampeliček. Toto je analogická obdoba a věřte, že je velmi, velmi komplikované v souladu se zákonem vést nějaký velmi přesný nekonfliktní chirurgický řez tak, abyste mohli ještě uvažovat o výplatě z fondu pojištění ve prospěch obcí, nadací, školek, mateřských školek a já nevím jakých institucí, a nezavadili o určitý kolizní prostor, který byl zmiňován v médiích.

Rád bych uvedl také, že zcela korektní se zatím zdá být pouze údaj, který je zvedán ve veřejných médiích, a sice celkové nároky nepřevyšující 4,5miliardovou výplatu z fondu pojištění. Jakékoliv další kalkulace postrádají hlubší záběr, jsou to čísla uváděná právě spíše v atmosféře kampaňovité odezvy, kterou tato novela zákona vyvolala.

Závěrem bych rád uvedl také asi věc, kterou jsem měl sdělit na začátku svého vystoupení, a sice že nejsem v žádném střetu zájmů, nijak podjatý ve věci této novely, resp. nikdy jsem nebyl klientem žádné z těchto bank.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. A myslím si, že po tomto závěrečném slově můžeme přistoupit k hlasování o přikázání, protože návrhy na vrácení nebo zamítnutí nezazněly. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Nemá nikdo jiný návrh? (Nemá.)

 

V hlasování pořadové číslo 399 se ptám, kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, 127 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Já mohu poděkovat v tuto chvíli panu předkladateli, panu zpravodaji a ukončit první čtení této předlohy.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod

 

72.
Vládní návrh zákona o nemocenském pojištění
/sněmovní tisk 1005/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Ještě než mu dám slovo, tak vidím, že se hlásí paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dávám návrh na sloučení rozpravy k bodům 72 a 73, čili k vládnímu návrhu zákona o nemocenském pojištění, sněmovní tisk 1005, a vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, sněmovní tisk 1006. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji.

Dámy a pánové, myslím, že bude nejjednodušší o tomto návrhu dát bezprostředně hlasovat v hlasování pořadové číslo 400. Kdo souhlasí s tím, abychom projednávali v prvém čtení ve sloučené rozpravě tisk 1005 a 1006? Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 163 přítomných bylo 110 pro, nikdo proti. Vyhověli jsme přání paní poslankyně Páralové.

 

A panu ministrovi poskytnu informaci, že jsme se shodli, že obě předlohy budeme projednávat současně, takže může podle svého vlastního uvážení i úvodní vystoupení v tomto duchu převést. Hovoří místopředseda vlády Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, který představuje komplexní úpravu nemocenského pojištění a významný krok k přestavbě sociálního pojištění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP