Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo v 18.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, jak bylo avizováno a jak jsme ostatně rozhodli svým hlasováním, zahajuji volební blok od bodu 115 přes116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 a 123.

 

115.
Návrh na nominaci ověřovatele Poslanecké sněmovny

 

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Domníval jsem se, že nejprve bude projednán bod 113, to je potvrzení předsedů výborů, což by měl řídit předsedající.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se omlouvám, ale ani ve schématu, které předsedající má k dispozici, ani v materiálech, které zde jsou k dispozici, podklady nemám, takže pokud mi v průběhu projednávání těchto bodů budou podklady dodány, nevidím problém v tom, abychom to projednali. Nyní na to ale objektivně nejsou splněny předpoklady, abychom se s tím vyrovnali.

Takže bod 115, hovoří pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Dámy a pánové, úmrtím poslankyně Jarmily Boháčkové se uvolnilo místo ověřovatele Poslanecké sněmovny. Volební komise na své schůzi 16. června letošního roku projednala návrh poslaneckého klubu sociální demokracie na nominaci poslance Karla Šplíchala do funkce ověřovatele Poslanecké sněmovny.

Navrhuji přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje nominovaného ověřovatele Karla Šplíchala."

Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navržené nominaci a k přednesenému návrhu usnesení a poté o něm nechal hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, rád vám vyhovím. Otevírám rozpravu. Protože se nikdo nehlásí, rozpravu končím a je možné tedy hlasovat, poté co vás odhlásím a poprosím o novou registraci, o návrhu usnesení, tak jak jste ho před chvilkou přednesl.

 

Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 401. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, 148 pro, 1 proti. Návrh byl přijat, bod 115 byl projednán.

 

Poslanec Pavel Hojda: Tímto je bod 115 ukončen a navrhuji otevřít bod 116.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal:Budeme se nyní věnovat bodu 116, což je

 

116.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

 

Máte slovo, pane předsedo volební komise.

 

Poslanec Pavel Hojda: V úvodu bych vám chtěl sdělit, že úmrtím poslankyně Boháčkové se uvolnila místa v petičním výboru, ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a ve stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckého klubu sociální demokracie tyto návrhy na volbu: poslance Františka Koníčka za člena petičního výboru na uvolněné místo po bývalé poslankyni Jarmile Boháčkové a poslance Františka Koníčka za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na uvolněné místo po bývalé poslankyni Jarmile Boháčkové. Tyto návrhy byly zaslány na vědomí všem politickým klubům 16. května t. r. Návrh na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti nebyl předložen.

Zákon 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, stanoví, že změny v ustanovených výborech lze provést jen se souhlasem Poslanecké sněmovny a volba se koná většinovým způsobem. Jednací řád Poslanecké sněmovny však verbálně nestanoví způsob hlasování. Protože volba výborů proběhla veřejným hlasováním, navrhuji, aby i dnešní volba proběhla stejným způsobem, to je veřejně pomocí hlasovacího zařízení.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Dámy a pánové, otevírám rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Pokud nikdo, mám za to, že Sněmovna souhlasí s vaším návrhem na veřejnou volbu. Rozpravu končím a můžeme přistoupit k hlasování.

 

Poslanec Pavel Hojda: Můžeme hlasovat. Za člena petičního výboru je navržen poslanec František Koníček.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 402. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, 151 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví je navržen rovněž poslanec František Koníček.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 403. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 166 poslanců, 139 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila Františka Koníčka za člena petičního výboru a za člena výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tím jsme se vypořádali s bodem 116 a přistoupíme k bodu

 

117.
Návrh na volbu členů a náhradníků Správní rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

 

Opět má slovo pan poslanec Pavel Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Chci vás informovat, že 28. února letošního roku skončilo volební období členů této rady Vladimíru Ptáčkovi, dne 22. května letošního roku Janu Vranému a úmrtím bývalé poslankyně Jarmily Boháčkové se uvolnilo místo člena rady ke dni 10. června t. r. Členu správní rady Karlu Kosovi končí volební období dnem 10. července letošního roku. Kromě těchto čtyř míst členů jsou ve správní radě stále neobsazena i místa dvou náhradníků zástupců pojištěnců. Ke dni 11. července bude ve správní radě obsazeno jen šest míst členů zástupců pojištěnců - Lubomír Mikš, Jana Dvořáková, Miloš Patera, Svatomír Recman, Antonín Seďa a Monika Turnovská - a jedno místo náhradníka zástupců pojištěnců. Jedná se o Stanislava Grospiče.

Ve stanovené lhůtě obdržela volební komise od poslaneckých klubů tyto návrhy.

Za prvé na volbu za členy zástupců pojištěnců Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky: Stanislav Grospič - KSČM, Josef Mikuta - ČSSD, Vladimír Plaček - ČSSD, Vladimír Říha - KDU-ČSL a Lucie Talmanová - ODS.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP