Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)
(pokračuje Hojda)

Jak jsem už řekl, tato kandidátka vám byla rozdána. Volební výbor v souladu s § 46a jednacího řádu provedl výběr kandidátů v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni. Jedná se o pět členů. Podle výsledku výběru sestavil kandidátku tak, že kandidáti jsou na ní uvedeni v pořadí podle počtu hlasů, které získali ve výběru provedeném volebním výborem. Kandidátka byla postoupena poslaneckým klubům opětovně 14. června.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební komise na svém jednání se shodla a navrhuje Poslanecké sněmovně volbu tajnou.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na členy Rady České televize a ke způsobu hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Doktor, předseda volebního výboru.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se v rychlosti zmínil o té části volby, která zde nebyla komentována, a to o situaci, kdy se přípravou volby pěti členů Rady České televize volební výbor zabýval na svých schůzích 15. února, 8. března, 12. dubna a 10. května.

Po uplynutí lhůty byl volebnímu výboru doručen dne 4. března 2005 s razítkem pošty dne 3. března 2005 návrh občanského sdružení Institut komunitního rozvoje Ostrava na člena Rady České televize Vladimíra Šilera. Vzhledem k nedodržení stanovené lhůty navrhovatelem nemohl být pan Šiler zařazen mezi kandidáty na členy Rady České televize.

Rovněž dovolte, abych uvedl, že po ověření předložených dokladů navrhovatelů i kandidátů pověřenými členy volebního výboru vyřadil volební výbor z dalšího výběru dva kandidáty, a sice pana Jiřího Králíka, navrženého Asociací českých filmových klubů Havířov, a pana Marka Pivovara, navrženého Sdružením českých divadelních kritiků Praha, neboť navrhovatelé nepředložili všechny doklady uvedené v § 4 odst. 3 a v § 5 zákona o České televizi. Dovolte mi, abych sdělil, že šlo o lustrační osvědčení a o výpis z rejstříku trestů.

Myslím si, že je to nezbytný dovětek k tomu, abyste zcela zřetelně a bez případných ataků zvenčí, místy i nekorektních, chápali atmosféru jednání volebního výboru jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Kraus.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážené dámy a pánové, vzhledem k tomu, že volební komise navrhla způsob volby tajné, tak bych si dovolil podat pozměňovací návrh. Doporučuji, abychom hlasovali volbou veřejnou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krausovi. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pokud tomu tak není, rozpravu končím a dávám slovo opět panu poslanci Hojdovi.

 

Poslanec Pavel Hojda: S ohledem na to, že padl návrh na volbu veřejnou, o kterém se nehlasuje, bude Poslanecká sněmovna hlasovat volbou veřejnou. (Hluk v sále, protestující hlasy.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Možná bude dobře, pane předsedo, když vysvětlíte, proč se o tom návrhu nehlasuje, protože toto vaše prohlášení vzbudilo určitý zájem.

 

Poslanec Pavel Hojda: V případě, že padne návrh na volbu tajnou a na volbu veřejnou, o veřejné volbě se nehlasuje. Pouze v případě, když je návrh na volbu tajnou, tak se o tomto návrhu hlasuje. (Velký hluk v sále.) Poslanecká sněmovna ale samozřejmě, pokud si to přeje, může hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Jako alternativní návrh k návrhu pana předsedy klubu České strany sociálně demokratické navrhuji volbu tajnou.

 

Poslanec Pavel Hojda: V tom případě navrhuji, abychom nejprve hlasovali o návrhu na volbu tajnou, a v případě, že tento návrh neprojde, bude se hlasovat veřejně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan předseda sociálně demokratického klubu přednesl svůj návrh jako pozměňovací návrh k návrhu komise. O tomto pozměňovacím návrhu bychom měli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jsem tomu také tak rozuměl, proto jsem chtěl, aby pan předseda volební komise vysvětlil svůj razantní a celkem překvapivý postoj.

 

Poslanec Pavel Hojda: Vycházím z toho, že vždy, když byly navrženy různé způsoby, tak o hlasování veřejném se nehlasovalo. (Protestní hlasy v sále.) Ale přistupuji na tento výklad, že budeme hlasovat o protinávrhu, tedy o veřejném hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já jsem měl také za to, asi spolu s většinou Poslanecké sněmovny, že návrh volební komise je základním návrhem a pan poslanec Kraus že k němu vznesl protinávrh, takže rozhodneme o protinávrhu. V případě, že by nebyl přijat, platí to, co bylo v návrhu. Jinak to asi není možné.

Pokud jsme se na tomto shodli? Pan poslanec Kováčik vnese jasno do tohoto složitého problému.

 

Poslanec Pavel Kováčik: V případě, že jsme se na tomto shodli, stahuji svůj návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji. Souhlasí-li Sněmovna, dám hlasovat o návrhu pana poslance Krause na to, aby volba byla veřejná. Souhlasíte?

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 411. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 168 poslanců, 78 bylo pro, 83 proti. Tento návrh nebyl přijat. Volba bude tajná.

 

Zřejmě bude kontrola hlasování. Hlásí se pan poslanec Petr. Chce zkontrolovat sjetinu. Připouští se. (Předsedající chvíli čeká na kontrolu hlasování.) Všeobecná spokojenost.

 

Poslanec Pavel Hojda: Nyní, protože neprošel protinávrh, je třeba hlasovat o hlasování tajném, protože o tom se hlasuje vždy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já bych si jen potřeboval ujasnit, co se stane, když neprojde ani tento návrh.

 

Poslanec Pavel Hojda: Proto jsem upozorňoval na to, že o hlasování veřejném se nehlasuje, ale Sněmovna se rozhodla, neschválila veřejné hlasování, a měli bychom nyní potvrdit návrh volební komise.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Já dám na vás.

(Předsedající se radí s ministrem Kühnlem.)

Já vám osvěžím paměť, protože je to asi třeba. V článku VI číslice 3 se praví: "Zákon stanoví nebo Sněmovna rozhodne, kdo se volí tajným hlasováním; jinak se volí hlasováním veřejným." Já to vykládám tak, že pokud nerozhodneme, že se hlasuje tajně, tak se hlasuje veřejně. Pane předsedo, kdyby to v tomto smyslu bylo upřesněno, možná bychom byli postupovali jinak.

Já děkuji pečlivému ministrovi Kühnlovi za to, že pohotově nalistoval příslušnou stránku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP