Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Písemně se přihlásil do rozpravy pan kolega Čada, kterému uděluji slovo. Po něm pan kolega Antolák.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych předložil návrh legislativně technické opravy v tisku 822. Bude-li přijat můj pozměňovací návrh, který je uvedený v tisku 822/3 jako bod B2, musí být provedena legislativně technická úprava spočívající v uvedení mnou navrhovaného textu paragrafu 20 odst. 1 písm. g), odkaz na poznámku pod čarou.

Správně má tedy tento návrh znít: Bod 44. V § 20 odst. 1 písm. g) se za slovo "povinnostmi" doplňuje text "radit se se svým obhájcem nebo opatrovníkem ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, 8e poznámka pod čarou, bez přítomnosti třetích osob a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu. Poznámka pod čarou 8e zní: Zákon číslo 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan kolega Antolák. Po něm pan poslanec Bičík a následně pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Vlastislav Antolák: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, navrhuji při hlasování hlasovat o bodech G1 a G2 zvlášť. G1 jako Gabriel, G2 jako Gabriel zvlášť.

Druhý návrh. Navrhuji stáhnout pozměňovací návrhy pod označením E1, E2, E3 a dále E5, E6, E7, E8 a E9.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. To bylo k proceduře hlasování. Pan poslanec Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, omlouvám se, že ještě jednou vystupuji k pozměňovacím návrhům, které se týkají sněmovního tisku, a opět se jedná o ten problém, který hovoří o změně zákona číslo 143/1992 Sb.

Prosím, aby se mne pokusili sledovat zejména ti, kteří nemají zkušenosti s pedagogickou praxí a kteří nemají zkušenosti s odměňováním pedagogů. Myslím si, že diskuse, která zde proběhla v průběhu druhého čtení, v podstatě umožnila, abychom se všichni bez ohledu na to, jaký máme na konečný výsledek názor, shodli na několika věcech.

Za prvé, že práce pedagoga má svoje specifika stejně jako některá další zaměstnání. Že nelze za pracovní činnost pokládat jen tzv. přímou pedagogickou činnost, ale i práce, které s ní souvisejí. Proto vznikly, proto se vyvíjely a proto se v uvozovkách usadily i tzv. úvazky pedagogů, to je nařízením vlády stanovený počet hodin přímé pedagogické činnosti v jednotlivých kategoriích v jednom týdnu. Jsou dnes odpovídající a vycházejí z dlouholetých zkušeností, z tradic naší výchovně vzdělávací soustavy. Ty další hodiny, ať už přidělené pravidelně nad tzv. týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti podle § 23 zákona o pedagogických pracovnících, nebo i tzv. odsuplované hodiny za nepřítomné pracovníky, to je v tomtéž paragrafu odstavec 4, jsou prací navíc. Takové hodiny, a myslím, že na tom se také můžeme shodnout, však nelze odučit mimo rámec pracovní doby podle zákoníku práce. Přece nelze vyučování na hodinu přerušit a žáky si pozvat na večer a učit je v odpoledních, nebo dokonce večerních hodinách. Proto zákon nezná u pedagogických pracovníků pojem přesčasová práce. A na tom jsme se, myslím, také shodli.

Na čem jsme se shodli ještě? Pokud je učiteli přidělena hodina nad pravidelný týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, může ji logicky odučit jen v době, kdy v rozvrhu hodin sám neučí v jiné třídě. Co to znamená? V době určené k výkonu tzv. souvisejících prací. A stejně logicky pak a) nemůže ve stejném čase tyto běžné související práce vykonávat, a b) má-li tato hodina navíc být odučena ve standardní kvalitě, stráví při její přípravě a následných pracích další čas srovnatelný s délkou souvisejících prací u pevně přidělených hodin, to znamená jak u středních, tak i základních škol téměř jedna další hodina navíc počítáno v minutách. Stejně logické je, že práce, které by pracovník vykonával, kdyby mu hodina nebyla přidělena, musí vykonávat v jiné době. A zákon neřeší, zda to bude ve škole, to znamená před nebo po pracovní době, nebo zda pedagog tyto práce vykonává například, a znáte to ze své praxe, kdo jste učil, večer doma. Opravy sešitů, testy, cvičení, přípravy na další hodinu, stanovení obsahu, rozsahu učiva vzhledem k požadovaným cílům vyučování, promýšlení, stanovení nejvhodnějších metod práce s přihlédnutím ke všem možným okolnostem, k pedagogickým zásadám atd. Tak na tom jsme se, myslím, shodli všichni.

A teď dvě otázky. Zaslouží si pracovník za kvalitně vykonanou práci navíc odměnu srovnatelnou s prací vykonanou v rámci tzv. běžného úvazku? Na to si, prosím vás, odpovězte. A za druhé. Lze vůbec tuto odměnu nazývat příplatkem, když je to za práci? Na to si, prosím vás, také odpovězte. Proč to říkám? Při tom srovnání současného stavu učitelé, pedagogové za hodinu odučenou navíc včetně té práce mimo stanovený rozsah práce související obdrží vlastně jednu dvacetinu týdenní průměrné mzdy. Pokud projde vládní návrh anebo návrh paní Šojdrové, znamená to podstatně menší částku. Ta jedna dvacetina, o které jsem hovořil, v podstatě znamená, že učitel základní školy při úvazku 22 hodin týdně je zvýhodněn, a to bych teprve nazval příplatkem, deseti procenty, učitel střední školy pěti procenty.

S odkazem na to, co je řečeno i v návrhu dlouhodobého záměru dalšího rozvoje vzdělávací soustavy v části III čl. 2.5, že budou poskytovány příplatky za práci navíc, vás prosím a žádám, abyste zvážili svoje hlasování při tomto návrhu, a současně vás prosím, pokud dojdete k názoru, že by pozměňovací návrh neměl být přijat, abyste podpořili návrh doprovodného usnesení, který jsem navrhl ve druhém čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Nyní mám registrovánu přihlášku pana poslance Bartoše.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já si dovolím přednést jako zpravodaj tohoto zákona dvě legislativně technické opravy. Ta první se týká pozměňovacího návrhu pana kolegy Petra Bratského.

V souladu s ustanovením § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny podávám tento návrh. V rámci druhého čtení byly panem kolegou Bratským předneseny dvě varianty pozměňovacího návrhu, který mi byl následně předán v písemné formě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP