Neautorizováno !


 

(10.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

95.
Vládní návrh zákona o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami
a o změně souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 265 / - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně Emmerová, zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, poslankyně Lucie Talmanová. Obdrželi jsme sněmovní tisk 265/9, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu. Slovo má pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že velmi dlouho probíráme tento návrh zákona a jeho podstata se stále mění, já bych vás seznámil s tím, o čem vlastně máme hlasovat. Chtěl bych upozornit na to, že znění, tak jak je připraveno ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ten takzvaný vládní pozměňující návrh, má jeden problém. To je, že pokud by byl přijat tak, jak je navrženo, znamenalo by to jasné změkčení oněch opatření, která jsou takzvaně protikuřácká.

Ocituji současný právní stav: V prostorách zařízení společného stravování, s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny pro kuřáky, tam, kde není stavebně oddělená jídelna pro kuřáky, zakazuje se kouřit, a to v době určené pro podávání snídaní, obědů a večeří. - To je, kolegové, současný právní stav. Pokud přijmeme ono znění, ten takzvaný vládní pozměňující návrh, tak to znamená, že kouření povoleno bude. Bude povoleno kouření v místnostech vyznačených, to znamená, jestliže vrchní položí popelník na stůl, jedná se o vyznačený prostor, a tedy bezpochyby budeme moci - nebo kuřáci budou zcela jistě moci kouřit.

Jenom bych upozornil, jak je to obtížné - a já vždycky říkám, kouření, to je křišťálově čistý důkaz toho, jak je politika obtížná. Problém je to, že když jsme tady schvalovali zákon o regulaci provozu na silnicích, tak jsme přijali velmi mnoho restriktivních opatření - řidič musí být připoutaný, dítě musí být v sedačce, musí se celý rok svítit. Důvod je jednoduchý. Každý rok zemře na našich silnicích přibližně 1300 našich spoluobčanů. V důsledku pasivního kouření zemře v našich nemocnicích přibližně 1500 spoluobčanů, a přesto nejsme schopni přijmout jasná restriktivní opatření.

Proto bych byl rád, abychom dokázali přijmout návrh na zakázání kouření na pracovištích, abychom chránili občany před tím, aby museli inhalovat karcinogeny typu A a abychom se nechovali podle síly lobbistických skupin, ale abychom se chovali podle zdravého rozumu. Protože jinak by se mohlo stát, že ta věc se bude nadále zhoršovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím.

Dávám možnost vystoupit paní ministryni se závěrečným slovem, pokud má zájem. (Nikoli). Paní zpravodajka - závěrečné slovo? (Nikoli.) Už nám nemá co říci. Prosím tedy paní zpravodajku, aby přistoupila k řečništi a seznámila nás s návrhem procedury.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám navrhla, jakým způsobem se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy, které byly předneseny ke sněmovnímu tisku 265, a následně ukončíme náš dvouletý život s tímto sněmovním tiskem.

Jako první bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí, který máte ve sněmovním tisku 265/9 pod písmenem A. V případě, že tento návrh nebude přijat, bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, tedy komplexní pozměňovací návrh výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, k němuž jsou vztaženy i následné pozměňovací návrhy. Potom bychom přistoupili k hlasování v následujícím pořadí: H1 - v § 3 vypouští slova "bez možnosti samoobsluhy", H2, H3 - který je téměř identický s E1, ale je komplexnější, neb na rozdíl od E1 se týká všech paragrafů, v kterých je velikost písma 5 cm; v případě, že bude přijat, bude samozřejmě E1 nehlasovatelný. Poté bychom hlasovali o bodu G1, potom následuje bod C1 - varianta jedna a varianta dvě, to jsou pozměňovací návrhy pana dr. Janečka. Bohužel nemůžeme asi mezi nimi učinit orientační hlasování, neb neobsahují číslovky, takže nejdřív bychom hlasovali o C1 varianta jedna, potom o C1 varianta dva. Potom bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem G2, posléze G3 a I1 - tady se domnívám, že byť je to vyjádřeno více slovy než číslovkami, mohli bychom učinit orientační hlasování, i když by jistě někteří z matematiků nám dokázali, že se jedná ve výsledku o zcela identické číslo. Já si dovolím, omlouvám se, musím to ocitovat - G3 je: v každém vlaku nejméně jedna polovina vozů s prostory vyhrazenými ke kouření, kdežto I1 je: v každém vlaku alespoň jedna polovina bez prostor vyhrazených ke kouření. Takže já nevím, jak se s tímto vypořádat. Asi bychom o tomto měli učinit orientační hlasování, je-li to možné. Potom o bodu G4, I2, C2 varianta jedna - ta je nehlasovatelná, protože je již obsažena v komplexním pozměňovacím návrhu B, to znamená v návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jestli s tím souhlasí dr. Janeček. Potom C2 varianta dva, kterou pan dr. Janeček v průběhu druhého čtení stáhl, ale opět se nám objevila ve sněmovním tisku, ve kterém je výčet pozměňovacích návrhů 265/9. Domnívám se ale, že bychom měli respektovat stažení této varianty. Takže varianta C2 nikoli. Takže potom varianta E2 a H4 - to se týká možnosti prodeje desetistupňového výčepního piva při sportovních příležitostech. Potom H5, I3, I4, D1 - to je pozměňovací návrh, který ruší novelu zákona o spotřebních daních, je totožný s pozměňovacím návrhem H6. Poté při schválení jsou D2, F a H7 v druhé části nehlasovatelné, a při neschválení D1 bychom hlasovali F v první části. Potom H7 a při neschválení D1 orientační hlasování mezi D2, F druhá část a H7 druhá část, což je stanovení výjimky v účinnosti, a zde se to liší, D2 a H7 jsou totožné, 1. leden 2007, F 1. červenec 2006, takže mezi těmito daty bychom učinili orientační hlasování.

To je v podstatě vše, takže o případných legislativně technických úpravách - které nebyly předneseny, čili toto je bezpředmětné, a posléze o celém návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Já bych si chtěl ještě vyjasnit to orientační hlasování na závěr.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Orientační hlasování na závěr se týká odložení účinnosti v případě neschválení pozměňovací návrhu pod písmenem D1, který bude-li přijat, zruší novelu zákona o spotřebních daních, nebude-li přijat, potom pozměňovací návrhy totožně D2 a H7 navrhují odložit účinnost příslušného paragrafu zákona o spotřebních daních, a pozměňovací návrh F taktéž. D2 a H7 je 1. leden 2007 a F je 1. červenec 2006.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže mezi nimi bychom dělali orientační hlasování. Chci se zeptat, zda je námitka vůči navržené proceduře.

Prosím kolegu Kováčika, aby přestal dělat reklamu tabákovým výrobkům. (Reakce na okolnost, že poslanec Kováčik stojí před lavicemi a drží v ruce krabičku cigaret.)

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěl jen podat vysvětlení k té pochybnosti kolegyně zpravodajky ve vztahu k pozměňovacímu návrhu kolegy Vymětala G3 a ve vztahu k I1, který jsem podával já.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP