Neautorizováno !


 

(11.20 hodin)

Poslankyně Eva Dundáčková: Můžeme rozhodnout o pozměňovacích návrzích přednesených v podrobné rozpravě ve druhém čtení. Začneme návrhy pana poslance Křečka pod písmenem B. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Stanovisko předkladatele souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 491 z přítomných 174 pro hlasovalo 137, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Přikročíme k hlasování o návrzích pod písmenem C poslankyně Evy Dundáčkové, které se týkají objektivní odpovědnosti notáře. Stanovisko zpravodajky kladné. (Stanovisko předkladatele souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 492 z přítomných 174 pro hlasovalo 142, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Poslední soubor návrhů, které nám zbývají k hlasování, jsou pozměňovací návrhy pana poslance Zdeňka Koudelky pod písmenem D, a to ve znění onoho vypuštěného sousloví. Stanovisko kladné. (Stanovisko předkladatele souhlasné.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 493 z přítomných 174 pro hlasovalo 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vypořádali jsme se, paní předsedající, se všemi pozměňovacími návrhy, které padly. Můžeme hlasovat o návrhu jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 896, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 494 z přítomných 174 pro bylo 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce i panu navrhovateli.

 

Dalším bodem je

 

98.
Návrh poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,
Michaely Šojdrové, Vladimíra Říhy, Svatopluka Karáska, Eduarda Zemana
a dalších na vydání zákona o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 810/ - třetí čtení

 

Místo u stolku zpravodajů za navrhovatele zaujal pan poslanec Jaroslav Krákora. Ještě prosím pana poslance Josefa Janečka, aby zaujal vedle něj místo zpravodaje.

Zatím nevidím pana zpravodaje k tomuto tisku. Myslím si, že je nutné, aby byl u tohoto projednávání od samého začátku. Už běží.

Obdrželi jste sněmovní tisk 810/5, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy. Otevírám rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Šojdrová, která má slovo.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegové a kolegyně, dovolte, abych se velmi stručně vyjádřila k pozměňovacímu návrhu, který máte uvedený pod písmenem D pana poslance Krákory. Dovolím si ho přečíst: Za účelem tvorby sítě veřejných zdravotnických zařízení může Ministerstvo zdravotnictví rozhodnout, které ústavní zdravotnické zařízení bude veřejným zdravotnickým zařízením. Na něj potom váže další bod dva, který ho doplňuje.

Chtěla bych tady upozornit na to, že chápu pana poslance Krákoru, proč tento návrh předkládá, neboť má zájem na tom, aby Ministerstvo zdravotnictví vytvářelo tuto síť veřejných zdravotnických zařízení. Já tomu rozumím, ale musím říci, že způsob, jakým hodlá tuto věc upravit, je podle mého názoru v rozporu se současným právním řádem. Považuji tento návrh za protiústavní. Je mi to velmi líto, protože říkám znovu, že záměr chápu, ale způsob, jakým chce tohoto záměru docílit, nepovažuji za vhodnou právní úpravu.

Upozorňuji tedy na to, že pokud by tento pozměňovací návrh prošel, pak bych musela vzít svůj podpis pod návrhem zákona, pod číslem tisku 810, zpět. Pokud by při hlasování tento návrh byl přijat, musela bych se přihlásit se svým konstatováním, že beru zpět podpis pod návrhem zákona, který je zveřejněn pod tiskem 810.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nyní pan poslanec Jaroslav Krákora.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych podat v rozpravě dva návrhy.

První návrh je legislativně technická oprava, konkrétně oprava terminologie. Ve druhém čtení jsem podal pozměňovací návrh uvedený v tisku 810/5 pod bodem D5, který v novele zákona o daních z příjmu upřesňuje termín nezisková organizace tak, že jej nahrazuje slovy "veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení zřízené podle tohoto zvláštního předpisu", což vyplývá z logiky věci. Navrhuji stejné upřesnění promítnout i do novely zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, to znamená, že slova "neziskovou organizaci" budou nahrazena slovy "veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením", o čemž je zákon podle zvláštního právního předpisu. Jedná se o legislativně technickou úpravu, jejímž smyslem je předejít výkladovým potížím v praxi.

Dále bych měl procedurální návrh. Týká se pozměňovacích návrhů uvedených v tisku 810/5 pod body D3 a D4 a reaguje na poznámky legislativy. Protože tyto pozměňovací návrhy navazují na písemně rozdané pozměňovací návrhy uvedené v tisku 810/5 pod bodem G a H, navrhuji, aby procedura hlasování byla upravena tak, že se tyto návrhy budou hlasovat společně. To znamená D3 spolu s H a D4 s pozměňovacími návrhy pod bodem G.

Tímto upřesňuji oba moje návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vidím pana poslance Říhu, který se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vladimír Říha: Vážená pane předsedající, dámy a pánové, v tuto chvíli chci jen sdělit do stenozáznamu, že stahuji svůj podpis pod návrhem zákona nikoliv proto, že bych nesouhlasil věcně s myšlenkou vytvořit právní normu, na základě které by mohla být zřizována nezisková zdravotnická zařízení, ale po vývoji, jak se tento návrh vyvíjel, jsem došel k názoru, že je vhodné, aby takovouto normu předkládala vláda po řádném legislativním procesu. V této fázi tedy stahuji svůj podpis.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Nikdo, nikoho nevidím.

Ještě k panu zpravodaji. Předpokládám, že druhý svůj návrh, který se týká procedury, také ještě zmíní v proceduře, kterou bude navrhovat při postupu hlasování.

Jestliže se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Dávám slovo panu zpravodajovi, ale nejdříve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Poslanec Josef Janeček: K proceduře. Za prvé bychom hlasovali o návrhu na zamítnutí, poté o oněch legislativně technických úpravách, které navrhl pan poslanec Krákora.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP