Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Než dorazí do jednací síně naši kolegové a kolegyně, dovolte, abych sdělila, že naše odpolední jednání začneme bodem 144 - Návrh Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Tento bod jsme si zařadili jako první odpolední bod dnešního dne. Zároveň vás upozorňuji, že bod, který byl otevřen těsně před polední pauzou, to je bod č. 96, sněmovní tisk 756, bude následovat poté, kdy projednáme tento předřazený bod.

 

Pokud není žádná námitka proti tomuto postupu, dovolte, abych otevřela a zahájila projednávání bodu

 

144.
Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

 

K tomuto bodu nám bylo rozdáno usnesení organizačního výboru č. 462 ze dne 22. června tohoto roku.

Přivolávala jsem gongem naše kolegy, zejména pana místopředsedu Kasala. Jsem ráda, že už je tady, a proto prosím, aby z pověření organizačního výboru tento návrh uvedl. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, rok se minul s rokem a před vás opět předstupuji jako velvyslanec organizačního výboru a předseda podvýboru pro státní vyznamenání, abychom společně naplnili povinnost nebo možnost, kterou nám ukládají či umožňují zákony naší země.

I letos podvýbor organizačního výboru pracoval v průběhu celého roku. Celkově bylo předloženo 98 podnětů od veřejnosti a poslanců, z toho 69 návrhů bylo osvojeno vámi, poslankyněmi a poslanci, 28 in memoriam, přičemž na Řád bílého lva bylo 8 návrhů, na Řád T. G. Masaryka 14 návrhů, na medaili Za hrdinství 12, na medaili Za zásluhy 17 a bez udání druhu bylo předloženo 18 návrhů.

Podvýbor a posléze organizační výbor vám předkládá návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, která prošla diskusí jak na podvýboru, a připomínám, že členy podvýboru jsou zástupci všech poslaneckých frakcí, stejně tak členy organizačního výboru, kde probíhala částečná diskuse k návrhu podvýboru, jsou představitelé všech poslaneckých klubů. Nakonec bylo přijato usnesení, kdy organizační výbor Poslanecké sněmovny souhlasí s předloženými návrhy podvýboru organizačního výboru na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, tak jak jsou uvedena v příloze.

V průběhu jednání organizačního výboru došlo ještě k jedné úpravě, takže výsledek je takový, že se vám celkově předkládá k posouzení 33 návrhů, 2 na Řád bílého lva, 5 na Řád TGM, 7 na medaili Za hrdinství a 20 na medaili Za zásluhy. Z těchto 33 návrhů jich je 12 in memoriam.

Dámy a pánové, vzhledem ke zkušenostem z minulých let, a musím říci, že už je to podesáté, co Poslanecká sněmovna podává návrhy prezidentu republiky, si dovoluji navrhnout, abychom hlasovali o návrhu organizačního výboru en bloc. V případě, že by byly námitky proti tomuto postupu, považuji za užitečné, abychom hlasovali po jednotlivých skupinách označených římskými číslicemi. V případě, že budou i proti tomuto námitky, doporučuji, aby ten, kdo má námitku proti některému z navržených nebo naopak chce některého doplnit, tak učinil v rozpravě.

Paní místopředsedkyně, tím končím své úvodní vystoupení a prosím, abyste otevřela rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Do této všeobecné rozpravy mám nyní tři písemné přihlášky. První z nich je přihláška od pana kolegy Václava Nájemníka, poté bude mluvit kolega Oldřich Němec.

Prosím pana poslance Nájemníka.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, nevím, jestli je to vhodné, dost jsem neslyšel, co pan Kasal říkal. Chci jen obhájit svého mandanta.

Chci poprosit o žádost, která je tady podruhé. Už vloni jsem navrhoval pana Jaroslava Šedivého, kterého mnozí z vás znají jako člena vlád jednak Klausových, jednak člena vlády Tošovského a jako tvůrce teoretického i praktického - stěžejních bodů naší zahraniční politiky, disidenta po roce 1968. Vás prosím o podporu. Myslím, že je možné ji nalézt v celém politickém spektru.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Nájemníkovi. Prosím kolegu Oldřicha Němce, poté mám přihlášku pana poslance Petra Nečase.

 

Poslanec Oldřich Němec: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych se dodatečně omluvil z již v minulosti proběhnuvšího podvýboru pro udílení státních vyznamenání. Ten den jsem byl mimo Prahu a bohužel se mi nepodařilo zajistit za sebe náhradu, která by mé návrhy odůvodnila v tom časovém rozpisu, který podvýbor stanovil. Proto si dovoluji před vás předstoupit až dnes a nastínit vám jeden ze dvou osvojených návrhů. Věřím, že uvedená osoba si zaslouží pozornost, která jí právem náleží.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, nerada vás přerušuji, ale myslím si, že hluk v jednací síni překročil únosnou mez a nedává vám prostor k tomu, abyste mohl v klidné atmosféře přednést svůj návrh. Proto žádám všechny kolegy, pokud nemají chuť věnovat se tomuto bodu, aby opustili jednací síň, a ti, kteří zde zůstanou, aby zůstali proto, že právě vás, pane kolego, budou poslouchat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP