Neautorizováno !


 

(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je tomu skutečně tak. Hlásíme se před ukončením podrobné rozpravy, a to proto, abych ještě možná ne jako zpravodaj a předseda podvýboru, ale za sebe k tomu řekl několik slov, k těm návrhům, které tady zazněly.

My jsme velmi pečlivě posuzovali všechny návrhy a musím říct, že dva z těch navržených byli projednáváni. Byl to pan Josef Sousedík a byl to pan Karel Gott. Rád bych řekl, přestože návrhy na pana Sousedíka i na pana Steinera jsou nezpochybnitelné, jejich prestiž občanská, odborná i vojenská je nepominutelná, tak bych chtěl říct, že jsme nakonec nedoporučili Poslanecké sněmovně navrhnout pana Josefa Sousedíka ze dvou důvodů. Jednak podvýbor, a můžete mu to vyčítat, se snaží také o to, aby návrhy byly plus minus regionálně rozčleněny, aby pokrývaly území celé republiky. A pokud jsme měli návrhy ze Zlínského kraje, tak jsme nakonec dali přednost panu doktoru Bohuslavu Albertovi, jehož jméno je na Zlínsku rovněž velmi dobře známo.

Ten druhý důvod je podstatnější. Podvýbor v historii, myslím, že snad s jedinou výjimkou, ale ani bych se za ni nechtěl prát, nenavrhl nikdy nikoho, kdo zemřel před koncem druhé světové války. To bohužel není případ pana Josefa Sousedíka a to byl ten hlavní argument, který rozhodl, že podvýbor nedoporučil nominaci pana Sousedíka organizačnímu výboru, a proto jeho jméno tady chybí.

Samozřejmě rozhodnete vy v hlasování, protože návrh v souladu s jednacím řádem tady zazněl. Jen jsem chtěl vysvětlit důvody, které nás vedly k tomu, že pan Sousedík nebyl navržen.

Co se týká pana Karla Gotta, on byl navržen řekněme mezi deseti, patnácti dalšími populárními umělci. Podvýbor se tím zabýval, ale protože žádný z těchto umělců nezískal takovou většinu, která by nás opravňovala posunout tuto nominaci dál, tak se návrh na pana Karla Gotta nevyskytuje v návrhu organizačního výboru.

Návrh pana předsedy Zaorálka je samozřejmě legitimní a bude na vás, jak rozhodnete.

Jen jsem chtěl připomenout důvody, které kromě jiného také vedly k tomu, že některá jména zařazena byla a některá nebyla. Z těch osmdesáti jmen drtivá většina byli úctyhodní mužové a úctyhodné ženy, kteří si zaslouží určitě občanskou úctu a uznání nás všech. My ovšem dáváme návrhy na státní vyznamenání, takže proto jsme vždycky v nepříjemné situaci, že někomu dáme přednost a někoho možná nespravedlivě pomineme. Tolik na vysvětlenou.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane místopředsedo. Jsme stále ještě v podrobné rozpravě a já se táži, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu.

Je čas pro závěrečné slovo. Nevím, zda pan místopředseda chce ještě vystoupit se závěrečným slovem. (Chce.) Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, myslím, že toho nebude potřeba. Snad shrnu, že v obecné rozpravě vystoupilo pět poslanců, v podrobné rozpravě spolu se mnou čtyři poslanci, z toho tři poslanci dali návrh na zařazení určitých osobností do návrhu Poslanecké sněmovny.

Nyní je na nás, abychom rozhodli, jak budeme postupovat. Já doporučuji, abychom postupovali po římských číslicích, to znamená, abychom hlasovali prvně římská jedna, pak abychom hlasovali o návrhu pana poslance Nečase na zařazení Josefa Sousedíka nebo na zařazení do skupiny Řádu TGM, pak o zbytku TGM, a takto postupovali dál. To znamená, do medaile Za hrdinství by spadal návrh pana předsedy Zaorálka na Arnošta Steinera a do medailí Za zásluhy návrh na pana Karla Gotta od pana poslance Oldřicha Němce.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji za závěrečné slovo i za návrh toho, jak bychom postupovali při hlasování. Zeptám se, zda má někdo námitku proti tomu postupu, tak jak jej zde nastínil pan místopředseda Kasal.

Prosím, pan kolega František Beneš se hlásí o slovo. Prosím o klid, abychom se slyšeli.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Já snad ani námitku nemám, jenom potřebu ujistit, že budeme hlasovat po jednotlivých jménech v těch jednotlivých blocích, ne en bloc vždycky za jednotlivé návrhy. Jestliže to bylo myšleno tak, jak jsem nyní z toho gesta pana navrhovatele slyšel, tak já navrhuji, abychom hlasovali podle jednotlivých jmen, protože každá ta osobnost si to podle mne zaslouží. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Je zde návrh na hlasování podle jmen. Pan místopředseda Kasal se k němu vyjádří.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já jsem se chtěl pana poslance Beneše zeptat: Má tedy za to, že bychom měli hlasovat o 36 jménech zvlášť? (Ano.) Je to, paní místopředsedkyně, protinávrh k tomu mému návrhu, takže myslím, že rozhodne Poslanecká sněmovna hlasováním. Já jsem doporučil - abych to ještě jednou shrnul - vždycky hlasovat po skupinách a zvlášť o těch třech jménech, která zazněla v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, myslím, že je nám zřejmé, v jaké věci budeme rozhodovat. Já prosím Sněmovnu, aby rozhodla, podle kterého návrhu se v následujícím hlasování budeme řídit. Zda podle návrhu pana místopředsedy Kasala, abychom hlasovali podle jednotlivých bloků jmen s doplněním těch jmen, která zazněla v podrobné rozpravě, nebo podle návrhu pana kolegy Františka Beneše, který navrhuje, abychom hlasovali o každém jednotlivém jméně v jednotlivých skupinách státních vyznamenání.

 

Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu pana kolegy Františka Beneše.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 549 a táži se, kdo je pro jeho návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování s pořadovým číslem 549 z přítomných 148 pro 51, proti 55. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy řídit návrhem, který navrhl místopředseda Sněmovny pan Jan Kasal. Já i tento návrh pro jistotu nechám odsouhlasit, aby nebyly později nějaké spory.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 550. Táži se, kdo je pro, abychom se řídili procedurou hlasování, tak jak nám byla předestřena panem místopředsedou Kasalem. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 550 z přítomných 151 pro 105, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Já prosím pana místopředsedu o první návrh, o němž bychom mohli hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, já bych prvně přečetl návětí, to by bylo obvyklé: "Poslanecká sněmovna předkládá prezidentu republiky podle § 8 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, návrhy na -" a pak by následovalo to, na čem se shodneme.

Nyní tedy I. propůjčení Řádu bílého lva - vojenské skupiny.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 551. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 551 z přítomných 151 pro 147, proti 0. Návrh byl přijat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o návrhu pana poslance Petra Nečase na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka Josefu Sousedíkovi. Moje stanovisko je na základě toho, co jsem řekl na závěr podrobné rozpravy, neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 552 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování s pořadovým číslem 552 bylo přítomno 151, pro 124, proti 3. Tento návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP