Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

Poslanec Jan Klas: Děkuji pěkně. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, v rámci rozpravy ve třetím čtení k tisku 880/3, který máte před sebou na lavici, bych chtěl navrhnout dvě věci.

Za prvé navrhuji úpravu, která logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu, a sice v návrhu C13 § 146 odst. 2, kde slova "nejvyššímu státnímu zástupci" je z důvodu, aby návrh vůbec měl smysl, třeba nahradit slovy "předsedovi vlády".

Hned vysvětlím. Jedná se o zavedení parlamentní kontroly nad činností Národního bezpečnostního úřadu. Ze zákona je ředitel NBÚ odpovědný předsedovi vlády, a nikoliv nejvyššímu státnímu zástupci. Tato logická chyba se stala načtením ve druhém čtení tohoto zákona, protože se vlastně kopírovala parlamentní kontrola v případě Bezpečnostní informační služby a Vojenského obranného zpravodajství.

Co se týká druhého návrhu, navrhuji opravu legislativně technické chyby. Jedná se o návrh poslance Kladívka pod písmenem D jako Dana, který obsahuje chybné označení příslušného paragrafu, a sice místo uvedeného § 144 odst. 2 má být správně uvedeno § 140 odst. 2. Na tuto úpravu konečně upozorňuje i poznámka legislativního odboru Poslanecké sněmovny na poslední straně tisku č. 880/3.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho přednesený návrh. Jsem přesvědčen, že druhý návrh je nekontroverzní, zcela odpovídá principu třetího čtení a rozpravě ve třetím čtení. Ptám se, jestli někdo namítá proti prvnímu návrhu, který samozřejmě výrazně mění pozici jednotlivých ústavních institucí. Ale jsem přesvědčen, že jde o načtení legislativně technické chyby, která vznikla tím, že nebylo správně řešeno postavení jednotlivých členů vlády, respektive ústavní instituce jako takové a parlamentní kontroly týkající se této činnosti. Když nikdo nic nenamítá, budeme to brát jako správný legislativně technický návrh vznesený ve třetím čtení. Kdo další do rozpravy? Nikdo. Rozpravu ve třetím čtení tedy končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo pana ministra nebo pana zpravodaje. Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stejně jako pan ministr vnitra. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, dovolte mi, abych předložil návrh procedury při hlasování.

Prvním hlasováním bychom rozhodli o mnou dvou podaných legislativně technických změnách, které jsem navrhl v rámci rozpravy.

Druhé hlasování by se týkalo usnesení výboru pro obranu a bezpečnost č. 221 ze dne 26. května 2005, kde bychom jedním hlasováním rozhodli o návrzích uvedených pod body A1 až A35.

Dále bychom hlasovali jednotlivě o sedmi návrzích pana poslance Franka, které jsou uvedeny pod písmeny B1 až B7. Upozorňuji, že pokud by byl přijat návrh poslance Franka B4, stává se můj návrh C3 nehlasovatelný, protože oba návrhy jsou totožné.

Potom bychom přistoupili k hlasování jednotlivě o mých pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem C s tím, že když bude přijat návrh C1, stávají se návrhy C2, C17 a C18 nehlasovatelné. V případě mého návrhu C12 navrhuji rozdělit hlasování, a to zvlášť o odst. 2 a zvlášť o odst. 3.

Konečně jako o posledním návrhu bychom hlasovali o návrhu pana poslance Kladívka pod písmenem D.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo výhradu proti postupu hlasování? Není tomu tak. Odhlásím vás, protože se změnily počty lidí ve sněmovně. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu zpravodaje rozhodneme v hlasování pořadové číslo 599, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro návrh zpravodaje. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 599 z přítomných 101 pro 97, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy postupovat navrženým způsobem.

 

Nejdříve legislativně technické úpravy tak, jak byly přečteny ve třetím čtení.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 600. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 600, z přítomných 102 pro 72, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly přijaty.

 

Teď jednotlivé návrhy, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Druhé hlasování by se týkalo usnesení výboru pro obranu a bezpečnost pod písmeny A1 až A35. Mé stanovisko je doporučující. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 601. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 601 z přítomných 105 pro 71, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Dostáváme se k návrhům podaným ve druhém čtení pod písmenem B. Jsou to návrhy pana poslance Václava Franka. Návrh B1. Stanovisko negativní. (Ministr má stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, říkal jste, že budeme hlasovat B1 až B7 najednou. Mám tomu rozumět, že jednotlivě?

 

Poslanec Jan Klas: Řekl jsem jednotlivě o sedmi návrzích.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. B1. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 602. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 602 z přítomných 113 pro 31, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Návrh B2 poslance Franka. Stanovisko negativní. (Ministr má stanovisko negativní.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 603. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 603 z přítomných 116 pro 29, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Návrh B3. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 604. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 604 z přítomných 116 pro 29, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Návrh B4 poslance Franka. Souhlasné stanovisko. (Ministr má stanovisko neutrální.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 605. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 605 z přítomných 119 pro 112, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Návrh B5. Nesouhlas. (Ministr nesouhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 606. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 606 z přítomných 121 pro 33, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Návrh B6. Negativní. (Ministr má stanovisko negativní.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP