Neautorizováno !


 

(17.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 624. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 624 z přítomných 131 poslanců pro 118, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Klas: Tím jsme, pane místopředsedo, podle mých poznámek vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy a mohli bychom přistoupit k hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám stejný názor. Má někdo pocit, že jsme nehlasovali o všech pozměňovacích návrzích? Není tomu tak. O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, podle sněmovního tisku 880, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 625. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 625 z přítomných 133 poslanců pro 94, proti 36. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministru vnitra Františku Bublanovi, děkuji zpravodaji.

 

Budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

 

107.
Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
/sněmovní tisk 881/ - třetí čtení

 

Děkuji, že pan ministr vnitra a zpravodaj zůstali u stolků zpravodajů, protože budou uvádět i tento tisk. Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 881/3.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Hlásí se pan zpravodaj a potom mám další přihlášku z pléna. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych v rámci rozpravy navrhl dvě opravy gramatických chyb a jednu legislativně technickou úpravu.

Za prvé. V bodě A4 je nutné jazykově upravit názvy institucí v písm. j), a to tak, že je třeba je uvést ve druhém pádě namísto dosavadního třetího pádu. To znamená, že bod j) by zněl: "Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona".

Konečně druhý návrh týkající se gramatické chyby. V bodě B je nutné jazykově upravit názvy institucí v písm. k), a to tak, že je třeba je uvést ve druhém pádě namísto dosavadního třetího pádu. To znamená, že bod k) by zněl: "Národního bezpečnostního úřadu, zpravodajské služby nebo Ministerstva vnitra při provádění bezpečnostního řízení podle zvláštního zákona".

Tolik k opravě dvou gramatických chyb.

Třetí návrh se týká legislativně technické úpravy, která je vyznačena i legislativním odborem Poslanecké sněmovny, a sice v případě přijetí návrhu C3 poslance Kvapila se navrhovaná výjimka z účinnosti zákona legislativně technicky upraví v závislosti na výsledku hlasování o pozměňovacích návrzích tak, aby jazykově navazovala na schválení ustanovení o účinnosti.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Řádně přihlášeným do rozpravy byl pan poslanec Tomáš Kvapil, který pravděpodobně bude mluvit k tomuto tématu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil ke svým pozměňovacím návrhům uvedeným pod písm. C.

V bodě C1 je navrženo, aby části obcí, kde občané v referendu rozhodli o osamostatnění, aby takováto obec mohla nově vzniknout k 1. lednu každého kalendářního roku. Dnes je to tak, že je to možné pouze k 1. lednu roku následujícího po volbách. Chtěl bych říci, že zákon o obcích je v tomto sněmovním tisku otevřen a dikce, kterou zde navrhuji, tak je přesně totožná s tím, co je uvedeno ve vládním návrhu tisku 987, který budeme projednávat v prvním čtení. Nicméně pravděpodobně tento zákon, tisk 987, nebude projednán do konce roku, a tím možnost tam, kde už bylo rozhodnuto v referendu, tak bude v podstatě pasé. Proto jsem si dovolil tento návrh podat.

Pod bodem C2 navrhuji změnu zákona o občanských průkazech, a to tak, aby občané v podstatě, kteří mají více než 70 let, nebyli nuceni si občanské průkazy vyměnit. Jsou to lidé, kteří ve většině případů už nepotřebují cestovat a spíš potřebují občanské průkazy pouze k tomu, aby mohli pobírat důchod, být umístěni v nějakém sociálním zařízení atd. Proto považuji nucenou výměnu občanských průkazů v tomto případě za velmi nadbytečnou a pro mnohé z nich i nemožnou. Navíc se mají také zavádět v brzké době biometrické prvky k občanským průkazům, což bude znamenat další výměnu občanek po dvou třech letech.

Současně bych vás chtěl požádat o podporu bodu C3, který vlastně je pouze otázkou účinnosti k těmto návrhům, o kterých jsem hovořil.

Na závěr chci požádat zpravodaje, aby o bodech C2, bod 1 a 2 se hlasovalo samostatně. Nejsou na sebe navázány. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo další přihlášku do rozpravy ve třetím čtení? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stejně jako pan ministr vnitra.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji, pane místopředsedo. Navrhl bych proceduru pro hlasování, v tomto případě tisk č. 881/3.

Prvním hlasováním bychom měli rozhodnout o třech legislativně technických změnách, které jsem navrhl v rozpravě.

Ve druhém hlasování bychom rozhodli o třech návrzích A3, A4 a A6 v jednom hlasování. Jsou to návrhy z usnesení výboru pro obranu a bezpečnost číslo 222 ze dne 26. 5. 2005. O zbylých návrzích výboru, které jsou uvedeny pod body A1, A2, A5, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 a A14, můžeme hlasovat jako o celku.

V dalším hlasování bychom rozhodli o návrhu pana poslance Macháčka, který je uveden pod písmenem B.

Potom bychom ve třech samostatných hlasováních rozhodli o pozměňovacích návrzích pana poslance Kvapila, kde v případě jeho návrhu C2 bychom rozdělili na odstavec 1 a odstavec 2.

Dále navrhuji samostatné hlasování o mém pozměňovacím návrhu D1, a o zbylých mých pozměňovacích návrzích pod označením D2 až D11 lze hlasovat společně jediným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo připomínku k proceduře hlasování? Není tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 626. Kdo je pro schválení této procedury? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 626 z přítomných 131 poslanců pro 103, proti nikdo. Můžeme postupovat podle této procedury.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klas: První hlasování by se týkalo navržených tří legislativně technických změn.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP