Neautorizováno !


 

(18.40 hodin)
(pokračuje Zajíček)

Dovolte, abych vyjádřil, že tento název zákona je tak trochu nadsázkou, protože pokud bychom měli opravdu v názvu zákona vyjádřit, co v něm opravdu je, mohli bychom nazvat tento návrh zákona, respektive novely zákona zákonem o kontrole samospráv.

Přikláním se k tomu, co tady řekl můj předřečník pan kolega Kvapil, že jsem přesvědčen o tom, že stávající kontrolní systém je funkční a některé nesrovnalosti, které tam vidím, zrovna tak jako jsou obsažené ve vládní předloze, se daly jistě vyřešit mnohem stručněji.

Našim starostům ve všech obcích v této zemi už více než půldruhého roku slibujeme na jejich nářky na některé těžkosti s aplikací zákona 128 a i dalších, tedy krajského zřízení, zákona o hlavním městě Praze, aby počkali, aby si nevynucovali jednotlivé dílčí novely tohoto zákona, že v závěru tohoto roku slíbilo Ministerstvo vnitra rozsáhlou novelu sto dvacet osmičky, ve které by se měly promítnout všechny tyto těžkosti a upravit je. Nemohu říci, že předloha je podle slibů, které Ministerstvo vnitra opakovaně dávalo, jen minimální. To je opravdu slabé slovo. Není tam prostě nic z toho, co v této chvíli obce a samosprávy tíží v aplikaci nebo v použití zmíněných zákonů. Novela je absolutně nedostatečná. Nemám k tomu jiného hodnocení.

Z tohoto důvodu se nebudu bránit tomu, aby novela postoupila do druhého čtení, ale budu navrhovat v podrobné rozpravě prodloužení lhůty tak, aby alespoň garanční výbor měl možnost zvážit, zda je v jeho silách, eventuálně ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, aby novela ve finále obsahovala to, co bylo dlouhodobě slibováno, a to, co je opravdu potřeba pro použití těchto předmětných zákonů v samosprávách v této zemi.

To je prosím z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Tomu Zajíčkovi. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Hlásí se pan zpravodaj Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, chtěl jsem reagovat nikoliv jako zpravodaj, ale řádnou přihláškou do rozpravy na některá tvrzení předřečníků, respektive kolegy Kvapila, a to v části týkající se navrhované novely, která by upravovala otázku oddělení obcí.

Jaký je současný právní stav? Už jsme si řekli, že je možné, aby došlo k oddělení obcí, ale to jen pouze v určitém časovém limitu, a to vždy jednou za čtyři roky, to znamená v rámci volebního období obecního zastupitelstva. Stávající právní úprava předjímá ještě jednu nutnou podmínku, aby mohlo k oddělení obcí dojít, a to je předložení majetkové dohody, respektive dohody o vypořádání majetkových záležitostí. V obou případech, které zmiňoval kolega Kvapil, jak v Olomouckém kraji, tak v kraji Jihomoravském, je problém mimo jiné v tom, že nejenže není dostatečná čtyřletá lhůta, ale není splněna tato obligatorní podmínka a nedošlo k majetkové dohodě.

Jestli něco chybí novele zákona o obcích, a je pravda, že není řešeno ani předkládaným vládním návrhem, tak je to záležitost stanovení určitých kritérií právě pro majetkové dělení při oddělení obcí. Jedním z mnoha dalších námětů z celé řady, která tady byla popsána a vyjmenována, kterou by se měl zabývat výbor pro veřejnou správu, eventuálně Poslanecká sněmovna, je z hlediska zkvalitnění zákona také vymezení určitých právních mantinelů právě pro otázku majetkové dohody v okamžiku, kdy má dojít k oddělení nějaké části obci od obce stávající.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Haškovi. Nyní s řádnou přihláškou místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Kasal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane místopředsedo, páni ministři, dlouho nechci zdržovat, ale chci podpořit myšlenku, kterou zde uvedl pan poslanec Tomáš Kvapil, která se týká obnovení statutu městysů. Mohu vám sdělit, že přestože jste o tom mnozí neslyšeli, v určitých oblastech je to docela živá aktuální záležitost, která opravdu, ale opravdu nebude státní rozpočet stát ani korunu, protože z toho nevzniknou žádná nová práva. Obci vzniknou nějaké nové povinnosti v případě, že to přiznáme, protože budou muset přemalovat štíty a razítka atd. Ale pokud by si to samy obce přály, tak bych se za to velmi přimlouval, protože co je naší povinností, je budovat pocit sounáležitosti občanů k místu, kde žijí, kde bydlí, a pokud se občané rozhodnou k tomu, aby jejich obec byla povýšena na městys, protože buď tak historicky už bylo, nebo se rozrostla postupem doby a měla by určité atributy, které k městysu patří, tak si myslím, že by Poslanecká sněmovna neměla bránit těmto obcím k tomuto řekněme povýšení, kterého by si zcela nepochybně velmi vážily.

Chci jak členům příslušného výboru nabídnout spolupráci, tak i vám ostatním, pokud byste se o tuto problematiku zajímali, jsem k dispozici. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu prvnímu místopředsedovi Poslanecké sněmovny za vystoupení. Konstatuji, že tentokrát nemám žádnou přihlášku do rozpravy ani z místa. Pokud nikoho nevidím, rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany pana ministra. Není. Pan zpravodaj? Není.

V rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Můžeme se tedy zabývat návrhy na přikázání. V rozpravě padl návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů, jestli mě správně kontroluje pan zpravodaj. Nepadl žádný návrh na rozšíření přikázání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 657, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 657. Z přítomných 109 pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty k projednání o 20 dní, a to v hlasování pořadové číslo 658, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 658 z přítomných 109 pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jeho lhůta k projednání byla prodloužena o 20 dnů. Děkuji zástupci předkladatelů panu ministrovi vnitra. Děkuji zpravodaji. Končím bod č. 69.

 

Je za dvanáct minut devatenáct hodin. Na konec bloku prvních čtení připadá bod č. 70. K bodu č. 70 eviduji již nyní přihlášky do rozpravy, a to ne jednu. Navíc jsem byl upozorněn, že ještě další členové jednotlivých poslaneckých klubů mají eminentní zájem o tomto bodu diskutovat. Za těchto okolností si dovolím ukončit dnešní odpolední jednání, protože bychom se nedostali ani přes kontinuálně úvodní slovo, natož slovo zpravodaje. Proto nezahájím tento bod.

Než se rozloučíme, sdělím vám, že zítra budeme začínat v 9 hodin ráno bodem č. 2, a to Informací vlády o jednání v Evropské radě, potom bodem č. 7, což je tzv. negociační balíček, známá finanční opatření ve vztahu k Evropské unii. Třetím bodem pevně zařazeným je provozování rozhlasového a televizního vysílání, poslední druhé čtení, které nám zbývá z programu této schůze. Potom bychom pokračovali běžným způsobem po těchto třech bodech s tím, že přerušíme před polední přestávkou na dokončení druhého kola zahájených voleb. Odpoledne bychom potom pokračovali interpelacemi a buď přerušenými body, nebo body podle schváleného pořadu schůze.

Přeji vám hezký večer. Zítra ráno v 9 hodin se s vámi těším na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 18.50 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP