Neautorizováno !


 

(9.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Budeme opakovat hlasování o pevném zařazení bodu č. 70 jako čtvrtého bodu dnešního dopoledního pořadu.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 663) skončilo. Ze 104 poslanců bylo 50 pro, 17 proti. Nyní tedy pan poslanec Severa se svým návrhem neuspěl.

 

Předsouvá se tedy bod, který jsme zařadili na návrh pana poslance Sehoře, abych to upřesnil. (Hlasy: Návrh opakovat.)

Pan poslanec Sehoř navrhl - a pamatujeme si to všichni dobře - aby Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2004 byla projednána po pevně zařazených bodech. Pevně zařazené body v tuto chvíli jsou tři, návrh pana poslance Sehoře je čtvrtý. (Nesouhlasné projevy.)

První bod je bod pana předsedy Zaorálka, potom dvakrát vystoupí pan premiér a pak je RTV, pak je bod pana poslance Sehoře a pak nejspíše budou volby, pokud to projednáme. Bod č. 70 může být projednáván před polední přestávkou, pokud dojde na něj řada.

Ale rozumíme tomu, že zvítězil, i když těsně, přece jenom názor, že bude nejprve projednáván návrh zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a teprve potom bod č. 70.

Myslím, že jsme se probrali svízelnou ranní čtvrthodinkou a že můžeme zahájit jednání tím, že dám slovo panu předsedovi Lubomíru Zaorálkovi, k nově zařazenému bodu, který se zove

 

147.
Návrh termínu a pořadu 46. schůze Poslanecké sněmovny

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobré ráno, dámy a pánové, vážení kolegové. Jak jste mnozí slyšeli, Poslanecká sněmovna by se měla v srpnu sejít, aby projednala první čtení některých návrhu zákonů, jejichž projednání nesnese odklad. Předkládám proto Poslanecké sněmovně návrh usnesení, kterým by mi uložila svolat tuto schůzi na 16. srpna 2005 a stanovit zároveň její návrh pořadu. Tento postup doporučilo Poslanecké sněmovně včerejší jednání organizačního výboru usnesením č. 470. Smysl tohoto opatření je vlastně především také v tom, že si ušetříme jednu schůzi organizačního výboru, která by se musela konat na začátku srpna. Proto tento postup.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane předsedo. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, kde zazní návrh na usnesení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Návrh usnesení by tedy zněl takto: "Poslanecká sněmovna ukládá předsedovi Poslanecké sněmovny svolat 46. schůzi Poslanecké sněmovny na úterý 16. srpna 2005 ve 14.00 hodin a stanovit její návrh pořadu."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a přistoupíme k hlasování. Usnesení si všichni pamatujeme.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 664. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji

Hlasování skončilo. Hlasovalo 112 poslanců, 71 pro, 11 proti. Návrh byl přijat.

 

Ukončili jsme projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu

 

2.
Informace vlády o stanoviscích k otázkám projednávaným
na nejbližším jednání Evropské rady v Bruselu

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal předseda vlády Jiří Paroubek.

Připomínám, že v úterý 14. června jsme přerušili obecnou rozpravu po vystoupení předsedy vlády a poslance Davida Šeicha, a to do doby návratu našich představitelů z Bruselu. Nyní budeme pokračovat ve všeobecné rozpravě. Je přihlášen ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a dále pan poslanec Jan Schwippel a pan poslanec Jiří Dolejš. V tomto pořadí budou moci vystoupit.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já mám teď pouze procedurální návrh, abychom spojili rozpravu k oběma bodům, protože vývoj vede k tomu, že je dobré, aby se debata vedla jak k závěrům Rady, tak k finanční perspektivě, to znamená, abychom měli spojenou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, a rozhodneme hlasováním o spojení rozpravy k bodům č. 2 a 7 v hlasování pořadové číslo 665. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 113 poslanců, 77 pro, 2 proti. Tento návrh byl přijat a rozprava k bodům č. 2 a 7 je spojena.

 

A ptám se, pane ministře nebo pane premiére, zdali hodláte vystoupit s přednostním právem? Ano. Vystoupí tedy pan předseda vlády a po něm pan ministr zahraničí.

 

Předseda vlády České republiky Jiří Paroubek: Dámy a pánové, myslím si, že v úvodu debaty musím vystoupit, protože za 14 dní se přece jenom odehrála celá řada věcí, a pokud bych nevystoupil, tak samozřejmě pro vaši argumentaci by to samozřejmě nebylo úplné. Některé věci se odehrály dokonce i včera. Mám na mysli návštěvu místopředsedy britské vlády Johna Prescotta u mne a u ministra zahraničních věcí.

Pokud jde o jednání Evropské rady, chci připomenout, že lucemburské předsednictví původně navrhovalo v anotované agendě Evropské rady diskutovat pět tematických oblastí. Vzhledem k aktuální situaci se však jednání soustředilo na diskusi především o dalším postupu v ratifikaci evropské ústavní smlouvy a na snahu o dosažení základní politické dohody o parametrech finanční perspektivy Evropské unie pro léta 2007 až 2013.

Chtěl bych ještě říci, že ministři zahraničí projednávali těsně před jednáním Evropské rady - a o tom tady může myslím podrobně a detailně hovořit pan ministr zahraničních věcí - otázky role Evropské unie v mírovém procesu na Blízkém východě, otázky dialogu Evropské unie s Íránem, pokud jde o jadernou bezpečnost, dodržování lidských práv, prezidentské volby a situaci v Libanonu. Navíc dopracovávali deklaraci Evropské unie ke Kosovu.

O problematice dalšího rozšiřování Evropské unie Evropská rada před 14 dny explicitně nejednala. Ve svých závěrech však Evropská rada potvrdila platnost závazku Evropské unie ve vztahu k dalšímu rozšiřování jak ze summitu Evropské rady v červnu 2004 - připomínám, že to bylo udělení kandidátského statusu Chorvatsku - tak z vrcholné schůzky Evropské rady v prosinci 2004. To znamená, to bylo stanovení data zahájení přístupových jednání Evropské unie s Chorvatskem i s Tureckem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP