(13.00 hodin)
(pokračuje Plachý)

Ministerstvo financí má již nyní k dispozici nástroj pro regulaci zadlužení obcí a krajů a tím je limitní procento dluhové služby, které při překročení znemožňuje obci, aby dosáhla na státní dotace. Pochybnosti vzbuzuje rovněž tvrdost zákona, co se týče výše pokut. Zejména pro malé a střední obce by tyto pokuty mohly znamenat jejich likvidaci.

V důvodové zprávě vláda dále konstatuje, že partnerství veřejného a soukromého sektoru je momentálně řešeno v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tento roztříštěný stav vytváří podle vlády právní nejistotu, zda a za jakých podmínek je koncesní smlouvy možné realizovat v českém právním prostředí. Očekával jsem tedy, že v doprovodném zákoně bude problém roztříštěnosti vyřešen například tím, že ze zákona o pozemních komunikacích budou odpovídající paragrafy vypuštěny. To se ovšem nestalo, takže vláda, i když o problému roztříštěnosti právní úpravy ví, rezignuje na jeho řešení.

Dámy a pánové, u tohoto zákona platí to samé, co jsme diskutovali u zákona předcházejícího. Vyžadoval by větší čas na své projednání. Bohužel vláda nám ho doručila, jak nám ho doručila, tedy pozdě. Vzhledem k tomu, že můj návrh na prodloužení lhůty pro jednání ve výboru neprošel, nebudu jej tedy znovu navrhovat.

Končím tím svou zpravodajskou zprávu. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní mi dovolte, abych přerušila projednávání tohoto bodu, bodu devátého, a zahájila projednávání bodu desátého. A protože se množí dotazy, jak budeme dále postupovat v souvislosti s polední přestávkou, tak vám sděluji, že po úvodních slovech navrhovatele i pana zpravodaje přeruším projednávání těchto dvou bodů a v sloučené obecné rozpravě budeme pokračovat až po polední přestávce.

 

Nyní tedy zahajuji projednávání bodu číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím koncesního zákona
/sněmovní tisk 1079/ - prvé čtení

 

Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl místopředseda vlády a ministr financí pan Bohuslav Sobotka a ministr pro místní rozvoj pan Radko Martínek. Prosím, pánové, abyste se postupně po vzájemné dohodě ujali slova.

Pan ministr Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Paní místopředsedkyně, já budu zase velmi stručný, protože jsem o důvodech předložení změnového zákona hovořil už ve své původní řeči. Myslím, že k tomu není co dodávat. Ty změny se týkají nutných zákonů, které vyplývají z přijetí tohoto zákona, a jsou jím vyvolány. Myslím si, že toto konstatování bude z mé strany stačit.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo místopředseda vlády a ministr financí, pan Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, ten návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona, obsahuje změnu zákona o rozpočtových pravidlech a také změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rovněž změnu zákona o majetku státu. Navržené změny nám umožní získat přehled o budoucích dlouhodobých závazcích státu a územních samosprávných celků vyplývajících z koncesních smluv, jejichž sledování je nezbytné i s ohledem na plnění maastrichtských kritérií.

Chtěl bych říci, že se nejedná o žádné nástroje regulace, žádný z těchto návrhů nezasahuje do ústavní autonomie krajů a obcí svobodně se zadlužovat tím způsobem, na jakém se usnese příslušné zastupitelstvo územního celku. Jedná se nám spíše o to, abychom měli přesnou a jasnou evidenci o těchto závazcích a mohli hodnotit vývoj veřejných rozpočtů jako celku. Protože ačkoli obce a kraje mají stoprocentní rozpočtovou autonomii, tak vláda odpovídá za vývoj veřejných rozpočtů jako celku, to znamená, každý dluh obce nebo kraje tvoří součást deficitu veřejných rozpočtů. A pokud má vláda odpovídat za makroekonomickou stabilitu a za naše případné členství v systému jednotné evropské měny, musí mít minimálně nástroje pro evidenci a monitoring takovéhoto zadlužování. Čili tolik jenom velmi stručně na okraj k těmto nástrojům.

Znovu opakuji. Nejedná se o žádné formy regulace. Nikdo nemůže v České republice regulovat hospodaření krajů a obcí vzhledem k tomu, že kraje a obce mají ústavní autonomii, takže ani Ministerstvo financí nemá žádné nástroje, kterými by mohlo regulovat zadlužování krajů a obcí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní poprosím pana zpravodaje, pana poslance Jaroslava Plachého, aby se i on ujal své role.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, také já jsem po vzoru pana ministra uvedl svoje výhrady vůči tisku 1079 ve své předcházející řeči. Nicméně po vystoupení pana ministra financí opakuji, že bez jeho souhlasu jsou všechny koncesní smlouvy neplatné. Není-li toto regulace, pak nevím, co je regulace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní, jak jsem slíbila, přerušuji projednávání tohoto bodu. Vyhlašuji polední přestávku. Odpolední jednání začne ve 14.30. Budeme pokračovat ve sloučené obecné rozpravě k bodu devátému a desátému.

Členům organizačního výboru připomínám, že jednání organizačního výboru začíná za deset minut.

Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno v 13.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP