(10.10 hodin)
(pokračuje Škromach)

Je třeba ještě říci, že jednání o státním rozpočtu probíhá paralelně a tyto změny zatím nebyly promítnuty do zákona o státním rozpočtu. Jednání zatím nejsou uzavřena a čísla nejsou konečná.

Možná ještě upřesnění, abych byl konkrétní - aktivizační plán. Tady bych chtěl podotknout, že u osob, u kterých jsou již skutečné možnosti aktivace osob omezené, je stanovena výjimka, jak už jsem říkal, paní poslankyně to asi nedočetla, a to v § 12 odst. 1, kde se dává příslušnému orgánu možnost u některých osob, starobních a plně invalidních důchodců apod., od aktivizačního plánu ustoupit. Tady to ovšem neznamená, že by takový plán neměl smysl. Často se upozorňuje na moderní způsoby, které jsou dnes používány v Evropě. Myslím si, že Česká republika a pracovníci v této oblasti - musím podotknout, že ne vždy jsou adekvátně placeni, protože často hovoříme o situaci ve zdravotnictví apod., myslím si, že oblast sociálních služeb je oblastí, kde lidé mnohdy pracují z vlastního přesvědčení, nikoliv pro peníze, a já bych tady chtěl tuto práci ocenit, neboť jejich práce není lehká, mnohdy je to o odvaze rozhodnout v určitých situacích, i když zákon říká, předpis říká "posouzení situace", není to jednoduché, ti lidé jsou vystaveni mnohým tlakům, stresům a podobně. Myslím si, že je potřeba jim práci ulehčit. Já říkám, že tyto návrhy směřují právě ke zjednodušení celého systému a k jeho přehlednosti.

Byl bych rád, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, kdybyste zvážili propuštění tohoto zákona do druhého čtení, protože tam je prostor vést diskusi i s opozicí v tom smyslu, zda ten systém je nastaven příliš pozitivně pro lidi v této situaci, nebo naopak, zda vytváří určitou restrikci.

Ještě bych možná upozornil na jednu věc, která byla dlouhodobě kritizována a kterou tento zákon umožňuje řešit, to je situace lidí samostatně žijících pod jednou střechou. Uvedu příklad. Dnešní situace je taková, jestliže rodina má dospělé dítě, které dostudovalo a které se deklaruje jako samostatná domácnost, ale žije pod jednou střechou v rámci jedné rodiny, tak celkový příjem těchto členů rodiny, kteří žijí pod jednou střechou, je vyšší než rodiny, která se nedeklaruje jako samostatná, nebo například rozvedené rodiny apod. Tyto tři zákony umožňují změnu v tom, že situace bude stejná, čili pokud ti lidé žijí pod jednou střechou, nežijí v jiných bytech, domech a podobně, tak by to nemělo motivovat k tomu, aby tento systém byl zneužíván a byl v neprospěch rodin, které žijí společně, jako manželé apod., v tom smyslu, že je výhodnější žít jak se říká jenom jako partneři a nikoliv manželé, nebo když děti se deklarují jako samostatná domácnost, což samozřejmě nemá smysl, protože náklady na topení a podobně jsou stejné, protože bydlí ve stejném bytě, ve stejném domě.

Doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky.

Možná ještě jedna věc na závěr, to, co si možná ne vždy uvědomujeme v souvislosti se sociálními výdaji. Chtěl bych zdůraznit, že se připravuje nový státní rozpočet pro příští rok a Ministerstvo práce je často předmětem různých kritik a výpadů týkajících se sociálních výdajů apod. Chtěl bych zdůraznit, a myslím si, že páni poslanci i poslankyně to vědí z každoročního projednávání rozpočtu, ale ve veřejnosti to možná není obecně známo, že Ministerstvo práce má své výdaje - a ty jsou poměrně vysoké, je to téměř třetina státního rozpočtu - kryty z vlastních příjmů téměř z 95 %. Myslím, že žádné jiné ministerstvo, a mají daleko menší rozpočty, nemá kryty své výdaje z vlastních příjmů. Chci tady zdůraznit, že to nejsou fiktivní výdaje daňových poplatníků, ale jsou to výdaje z příjmů, které má stát z pojištění. Ty jsou jasně definované a jdou na účely, na které jsou vypláceny.

Samozřejmě by bylo možno dlouho a více diskutovat o dopadech daňových apod., o tom, zda práce ano, ale měla by to být práce, která bude slušně zaplacena. Není-li zaplacena, pak nastupují sociální systémy.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, doufám, že pochopíte tuto situaci, že zhodnotíte snahu po dlouhých letech - zaznělo to tady - ten systém změnit tak, aby byl jednodušší, přehlednější a spravedlivější. O jednotlivých detailech a parametrech toho systému můžeme jednat tak, aby byl i dlouhodobě udržitelný, to znamená, aby měl co nejširší podporu i v politickém spektru Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní je prostor pro paní poslankyni Páralovou k závěrečnému slovu, k rekapitulaci toho, jaké návrhy zazněly. Pak bude vyhlášena přestávka, pokud na ní klub sociální demokracie trvá. Takže paní poslankyně Páralová, chce-li vystoupit. Pokud ne, není to nezbytně nutné.

V tom případě zrekapituluji za vás, že v průběhu obecné rozpravy padly dva návrhy. První typ návrhu z úst paní poslankyně Páralové, ke kterému se připojil pan poslanec Tluchoř a podmíněně i pan poslanec Zralý, byl návrh na zamítnutí tisků 1062, 1063 a 1065. Kromě toho pan poslanec Zralý navrhuje jako svůj první návrh vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování. To jsou návrhy, o kterých dám hlasovat, ale ne hned, až v 10.35 hodin.

Prosím šéfy klubů, aby si v 10.35 zajistili takovou účast, která by umožnila o těchto návrzích bezprostředně hlasovat.

 

(Jednání přerušeno v 10.17 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP