(10.50 hodin)
(pokračuje Bublan)

Součástí novely zákona o cestovních dokladech je ustanovení umožňující neposkytnout jinak oprávněným subjektům informaci o předání údajů z evidence cestovních dokladů, mohlo-li by poskytnutí takové informace ohrozit bezpečnost státu, obranu, vyšetřování a odhalování trestných činů nebo jiný důležitý veřejný zájem.

Současně je v zákoně upraveno uchovávání biometrických dat, která budou uchovávána pouze na dobu 60 dnů, a to jen z důvodů případné reklamace nebo nějakého technického pochybení nebo nedokonalosti, a po této lhůtě budou tyto údaje smazány.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Mimořádně uděluji slovo panu poslanci Karlu Šplíchalovi, který má pro nás závažné sdělení.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážené kolegyně a kolegové, nebudu zdržovat, jen bych chtěl pro protokol upravit: v pořadovém hlasování číslo 59 jsem hlasoval proti, ale ve sjetině mám A. Nezpochybňuji hlasování, ale prosím o opravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme pokračovat v projednávání tisku č. 1068. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení, kterým je pan poslanec Tomáš Hasil.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nyní máme na programu projednání sněmovního tisku 1068, tedy vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů, konkrétně pak v části 1. zákon o cestovních dokladech, v části 2. zákon o azylu, v části 3. zákon o pobytu cizinců na území České republiky, v části 4. zákon o námořní plavbě a v části 5. zákon o občanských průkazech. Návrh zákona je předkládán k zajištění národní úpravy právních podmínek aplikace nařízení Komise Evropských společenství, kterým stanovila požadavky na kvalitu a společné normy pro zobrazení obličeje. Toto nařízení bylo schváleno 13. prosince 2004 a pro členské státy EU z něho kromě jiného vyplývá povinnost začlenit do cestovních dokladů s dobou platnosti delší než 12 měsíců biometrické identifikátory.

Uvedené nařízení zavazuje členské státy, aby do 18 měsíců poté, kdy Komise Evropských společenství stanoví požadavky na kvalitu společné normy pro zobrazení obličeje, zavedly do jimi vydávaných cestovních dokladů médium pro uchování údajů, které zobrazují zobrazení obličeje a otisku prstů. Rozhodnutí Komise Evropských společenství, kterým stanovila požadavky na kvalitu a společné normy pro zobrazení obličeje, bylo přijato dne 28. února 2005. Z toho vyplývá, že naší povinností začít vydávat takto upravené cestovní doklady je nejpozději k 1. září 2006.

Hlavní principy včetně odůvodnění jednotlivých úprav a ekonomických dokladů zpracoval předkladatel detailně v rámci důvodové zprávy.

Jako zpravodaj doporučuji tento návrh zákona propustit do druhého čtení s tím, aby byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí s prodloužením lhůty na 60 dnů, neboť je nutné tento návrh dále konzultovat se samosprávou, které se to v praktickém životě významně dotkne.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nejsou. Hlásí se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, dovolte mi krátkou poznámku. Rozumím tomu, že v takovýchto dokladech by měly být obličeje vlastníka, ale nevím, kolik z vás někdy poskytovalo otisk svého prstu. Ve svém životě si nepamatuji, že bych někdy otisk prstů dával. Nevím, proč to má být prst, proč by to neměl být jiný orgán. Myslím si, že by bylo možné dávat třeba kód jako identifikační znak DNA. To je nezpochybnitelné. Neměli bychom se vracet do středověku, ale být v moderní době.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi za tuto připomínku. Protože nejsou další přihlášky do rozpravy, rozpravu končím. Pokud není zájem o závěrečná slova, přistoupíme k hlasování.

Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Návrh na přikázání zazněl, poznámka k němu není.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 62. Byl ale požadavek na odhlášení. Odhlásím vás a poprosím o novou registraci.

Budeme hlasovat o návrhu na přikázání. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 63. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 144 poslanců, 138 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Zazněl návrh na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Protože předkladatel nesouhlasí, není to způsobilé k hlasování.

Končím první čtení této předlohy. Předávám řízení schůze místopředsedovi Sněmovny Ivanu Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem, kterým se budeme zabývat podle schváleného programu schůze, je bod číslo

 

18.
Vládní návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
/sněmovní tisk 1015/ - první čtení

 

Z pověření vlády návrh zákona uvede pan ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se za krátké zdržení.

Chtěl bych uvést další návrh zákona, který předkládá naše ministerstvo. Tentokrát se jedná o návrh zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, takzvaný vyvlastňovací zákon, sněmovní tisk 1015.

Stávající právní úpravu představuje především zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Tento zákon upravuje podmínky pro vyvlastnění, principy náhrady, vyvlastňovací řízení a obsahuje též některé účely, pro které lze vyvlastňovat. Celospolečenské změny, ke kterým došlo v uplynulých letech, významným způsobem ovlivnily nazírání na vlastnictví, jeho ochranu především z pohledu na institut vyvlastnění, avšak dosavadní právní úprava prošla pouze dílčími změnami.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP