Neautorizováno !


 

(15.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám jednu písemnou přihlášku, a to od pana kolegy Jozefa Kubinyiho, kterého prosím, aby se ujal slova. Žádnou další písemnou přihlášku do obecné rozpravy nemám. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, jednak bych chtěl říci, že jsem tento návrh já osobně uvítal, protože si myslím, že rozšiřuje demokratičnost volebního procesu v České republice, a pak mám k tomuto návrhu volebního zákona ještě jeden pozměňovací návrh, který podám v podrobné rozpravě, a chtěl bych ho stručně zdůvodnit.

Náš volební řád, volební zákon zná kromě politických stran a uskupení i jednotlivé preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty. Při mých diskusích s občany vyplynulo, že občané by si přáli, kdyby bylo možné kromě preferenčních hlasů pozitivních dát i nějaké hlasy negativní. Vycházím z toho, že účast ve volbách v České republice, dá se říci, progresivně klesá a je předpoklad, že pokud by lidé mohli mít i nějaké negativní hlasy, tak by pravděpodobně volební účast byla větší, protože někdy právě přítomnost jednoho nebo dvou konkrétních lidí na kandidátce odradí některé lidi, aby se k volbám vůbec dostavili.

Proto v podrobné rozpravě dám jeden menší pozměňovací návrh, který se týká právě toho, že by se zavedly i tzv. negativní hlasy. Bohužel tím, že teď bude pravděpodobně přijat za základ projednávání komplexní pozměňovací návrh, tak budu ten návrh muset načíst, protože už jsem ho podával v písemné podobě, ale ta byla k původnímu senátnímu návrhu zákona, tak jak nám byl předložen v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane kolego. Nyní se o slovo hlásí místopředseda Sněmovny Jan Kasal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem vystoupil v obecné rozpravě z několika důvodů. Jednak proto, abych poděkoval paní senátorce Seitlové a Senátu za jejich dlouholeté úsilí o nápravu věcí. K tomu se hlásím a to budu podporovat. K čemu se ovšem hlásit nemůžu, je vůbec tento volební systém, to znamená d´Hondtův volební systém aplikovaný na 14 volebních krajů. Tento relikt opoziční smlouvy nás zřejmě bude ještě dlouho provázet a já poukážu na jeho nedokonalost.

Jestliže ústava hovoří zcela jasně o tom, že do Poslanecké sněmovny se volí na základě poměrného zastoupení, tak tomu rozumím tak, že strana, která získá největší počet hlasů od voličů, získá také největší počet mandátů. Dámy a pánové, tento systém to nezajišťuje! Každý, kdo má elementární znalosti z volební aritmetiky, tak mi musí dát za pravdu. Tady se dopouštíme při aplikaci tohoto systému vědomého nebezpečí loterie, protože nevíme, na kterou stranu se osud přikloní, takže teoreticky 14 voličských hlasů může rozhodnout o 14 mandátech v Poslanecké sněmovně. To rozhodně neodpovídá záměru ústavodárce - já jsem tady seděl, když jsme přijímali ústavu, a tehdy jsme hlasovali pro to, aby do Poslanecké sněmovny se volilo na základě poměrného zastoupení.

Znovu říkám, jsem si vědom, že ta věc je v tuto chvíli nezměnitelná, ale poukazuji na systémovou vadu volebního zákona, kdy d´Hondtův systém, který je jinak užitečný pro volby do městských zastupitelstev, užitečný pro volby do Evropského parlamentu atd., není užitečný v aplikaci pro 14 volebních krajů. Cítil jsem potřebu toto říci, abyste si byli vědomi, že volební systém je zatížen touto vážnou chybou, tímto vážným nedostatkem, který možná někomu posléze vyhoví v jeho tužbách, někoho poškodí, ale to je riziko.

Druhá věc. Myslím si, že na půdě ústavněprávního výboru proběhla poměrně obsáhlá diskuse týkající se věci, které rozumí téměř každý, a to je počet kroužků, počet preferenčních hlasů, a je to také procento, kdy preference začínají působit. Já si jsem vědom citlivosti této věci, a proto se domnívám, že bychom v tuto chvíli neměli tyto dva body, které ústavněprávní výbor tam zařadil, odhlasovat jako součást celku a měli bychom se jim věnovat ještě podrobně. Určitě k tomu budou mít co říci jednotlivé poslanecké kluby. Byl bych rád, kdybychom slyšeli argumenty, pro které je třeba stávající poměr - tedy dva kroužky a sedm procentních bodů - měnit. Já ty argumenty jsem prozatím nezaslechl a budu rád, když mě s nimi někdo seznámí.

Samozřejmě, že je velmi prosté a jednoduché apelovat na větší možnost voličů zasahovat do sestavování výsledků. V tom případě bych těm, kteří toto zastávají, doporučil, aby Poslanecká sněmovna byla volena na základě systému, který se tak dobře uplatňuje při volbách do komunálních zastupitelstev, to znamená panašování hlasů se vším, co k tomu náleží. To by byl opravdu spravedlivý princip voleb do Poslanecké sněmovny. Pokud se najde pro tento systém dostatek příznivců, já se do této diskuse rád zapojím. Ale neodvolávejme se lacino na to, že snížení procenta a zvýšení počtu kroužků nahradí to, co ti aktéři, protagonisté těchto návrhů, od toho chtějí.

Paní a pánové, tolik moje poznámka do obecné rozpravy. Doufám, že někoho vyprovokuje, že budeme v této užitečné rozpravě, protože vážné rozpravě, moci pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Další dvě přihlášky jsou od kolegů Michala Doktora a Zdeňka Jičínského. Prosím tedy nejprve pana poslance Doktora.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já nejsem tak dlouho členem Poslanecké sněmovny jako vážený pan kolega Kasal a k otázkám ústavy jsem myslím ještě nevystupoval, přesto bych se chtěl vyjádřit k avizovanému pozměňovacímu návrhu pana poslance Kubinyiho.

Ne nadarmo se říká, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, a já bych chtěl věřit, že to, co jste zde avizoval, je motivováno čistým úmyslem. Obávám se toho, že přijetí takového pozměňovacího návrhu, který umožní zacházet také s negativní emocí, to znamená s negativními voličskými hlasy, učiní z voleb pitoreskní připitomělou realitní show. A omlouvám se za tyto výrazy. Probouzení negativních emocí ve voličích, štvaní jednotlivých kandidátů na kandidátkách vystavením riziku plakátové zaplacené reklamy motivované tím či oním, ať už potenciálem druhého volebního bloku, anebo vlastních neúspěšných kolegů stojících o něco níže, sázejících na vlastní pozitivní příběhy, je riziko, které si myslím dovolit nemůžeme.

Pane poslanče, žádám vás prostřednictvím předsedající, podívejte se na komerční televize, dokažte mi, že zde vítězí v reality show pozitivní příběh, pozitivní motivace. Obávám se, že opak je pravdou! Obávám se, že toto bude výsledek vámi avizovaného pozměňovacího návrhu. (Potlesk ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Jsme stále ještě v obecné rozpravě. Další přihláškou je přihláška pana kolegy Zdeňka Jičínského, poté pan Stanislav Křeček.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně. I já se připojuji k negativnímu stanovisku k pozměňovacímu návrhu kolegy Kubinyiho. Víte, volební systémy a volební zákony jsou komplikovaná záležitost. I pan místopředseda Kasal se značným zaujetím sem vnesl kritiku toho systému, který máme. Chtěl bych říci, že - a myslím, že jsme to zažili - žádný volební systém není dokonalý, každý volební systém má své vady, ale zejména bych nedoporučoval v této fázi, kdy jsme už poměrně krátce před volbami a ten návrh volebního zákona, který tu je předložen, z řady důvodů potřebujeme schválit, nebo by bylo dobře, kdyby jej Parlament schválil. A aby jej mohl schválit, je k tomu třeba souhlasu obou komor.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP