(14.20 hodin)
(pokračuje Kühnl)

Činnost Vojenské policie může směřovat i směrem k osobám, které nejsou vojáky v činné službě, tedy směrem k veřejnosti, a je proto nezbytné velmi přesně definovat práva a povinnosti vojenských policistů, což je právě cílem této novely. Zákon také reaguje i na úkoly, které pro Vojenskou policii vyplývají z přijatého Národního akčního plánu boje proti terorismu v České republice. To se týká např. ochrany vojenské letecké dopravy, případně doprovodu a ochrany vymezeného okruhu osob za vymezeného okruhu situací. Návrh rovněž upravuje změnu oprávnění příslušníků Vojenské policie požadovat prokazování totožnosti, zjednodušeně řečeno tak, aby v této činnosti Vojenské policie byla zajištěna stejná míra ochrany integrity osob jako v obdobných případech vykonávaných Policií České republiky. Konečně vládní návrh zákona upravuje vedení evidencí Vojenskou policií, stanovuje podrobná pravidla, a to s tím cílem, aby byly přesně naplněny požadavky zákona o ochraně osobních údajů. V souvislosti se změnou trestního řádu je pak také navrhováno rozšíření výčtu případů, v nichž budou mít pověřené orgány Vojenské policie postavení orgánu činného v trestním řízení.

Dámy a pánové, předmětnou novelu projednal výbor pro obranu a bezpečnost a já bych chtěl konstatovat, že s naprostou většinou pozměňovacích návrhů, které svým usnesením výbor přijal, mohu vyslovit souhlas, nebo přinejmenším s ním může Vojenská policie dobře žít. Výjimku snad tvoří právě návrh na vypuštění té části, která se týká trestního zákonodárství. Myslím si, že to je část, která by měla být ještě podrobena diskusi před třetím čtením. Já si dovolím tuto diskusi, samozřejmě jinde než zde, v hlavním jednacím sále, iniciovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Usnesení výboru byla rozdána jako sněmovní tisky 950/1 a 950/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro obranu a bezpečnost pan poslanec Miloš Titz. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Titz: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s 226. usnesením výboru pro obranu a bezpečnost z 60. schůze konané 7. 9. 2005 k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 950.

Po odůvodnění náměstka ministra obrany Ing. Maška, náčelníka Vojenské policie brigádního generála Ing. Kubáta, zpravodajské zprávě poslance Titze a po rozpravě výbor pro obranu a bezpečnost

I. doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyslovit souhlas s návrhem zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. - Domnívám se, vzhledem k tomu, že je máte všichni před sebou na lavicích, tak si myslím, že není zapotřebí toto číst. Já jen uvedu výčet jednotlivých bodů, nebudu je číst. Je tam článek 1, článek 2, článek 3, článek 4, pak se přejde k § 19e Oprávnění k preventivním kontrolám, kde je pak článek 5, 6, pak je § 21d Informátor, kde je článek 7, 8, 9, 10 a 11.

II. Pověřuje zpravodaje, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl potřebné legislativně technické úpravy. Legislativně technické úpravy bych si dovolil načíst v podrobné rozpravě.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana poslance Klase, že se hlásí z místa. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych se zde pokusil před vámi obhájit opačné stanovisko, než které tady prezentoval ministr obrany pan Karel Kühnl.

Materiál, který je předložen na vaše lavice, jsme projednávali poprvé ve výboru pro obranu a bezpečnost 25. května tohoto roku. Protože většina poslanců výboru pro obranu a bezpečnost konstatovala, že se jedná o tak razantní navýšení pravomocí pro Vojenskou policii, bylo toto jednání výboru 25. května přerušeno. Tento zákon zcela určitě, troufám si říci, psali sami vojáci, konkrétně Vojenská policie, protože nikdy jsem se za dobu své praxe nesetkal s tím, aby někdo si napsal zákon tak výhodný pro sebe, který mu navyšuje téměř o sto procent jeho pravomoci. Proto jsme jednání výboru přerušili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP