(9.20 hodin)
(pokračuje P. Němec)

Státní zástupce vstoupil do konkursního řízení jak ve věci úpadce bytové družstvo Kavčí skála Říčany, tak H-Systém, a. s.

Podle mého názoru na délce trvání konkursních řízení se podílí do značné míry především současná právní úprava nereagující odpovídajícím způsobem na ekonomické a společenské požadavky, na bezporuchové fungování konkursních řízení. Proto jsem předložil nový návrh zákona o úpadku a způsobu jeho řešení, tzv. insolvenční zákon, který usiluje především o to, aby naše insolvenční právo se přizpůsobilo evropským vývojovým trendům. Současně se snažíme překonat překážky, které charakterizují platnou úpravu a přinášejí v tomto směru řadu nových řešení. Jeho cílem je mimo jiné rovněž docílit rychlosti a efektivnosti řízení.

Dámy a pánové, materiál, který máte k dispozici, obsahuje jednak podrobnosti k bytovým družstvům, které by měly být předmětem jednání Poslanecké sněmovny, a také základní principy nové právní úpravy. Dámy a pánové, tolik mé úvodní slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře.

Pan poslanec Jiří Pospíšil má náhradní kartu číslo 20.

Otvírám všeobecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec František Beneš, takže mu dávám slovo a zároveň ho s jeho souhlasem určuji zpravodajem k projednávání tohoto bodu.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo i za důvěru, pane místopředsedo.

Dámy a pánové, na počátku byla věta. Ta věta zněla: Všechno je špatně a všechno musí být jinak. A bohužel slova byla proměněna ve skutky. Taková česká tradice jako bytová družstva, ať už to byla družstva stavební nebo lidová, která před časem založili lidé, kteří si chtěli postavit byt a o ten se starat na neziskovém principu, měla být zlikvidována. Všichni víme, jak to dopadlo. Nepovedlo se to. Ale přestože na samém počátku je třeba vysoce ocenit fakt, že lidé v samosprávách a jejich výborech nebo ve vedení družstev se nadále pečlivě starají o svoje majetky, což velice oceňuji, objevilo se několik subjektů, kde mají bývalí i současní družstevníci, ale i vlastníci ve společenství vlastníků jednotek problémy a dnes se bojí o ztrátu svých bytů.

Na samém počátku se musím přiznat, že jsem ve střetu zájmů. Jako člen stavebního bytového družstva jsem svépomocí postavil družstevní byt pro rodinu. Pravda, věnoval jsem tomu dva roky, které jsem měl věnovat studiu externí aspirantury, ale máme kde bydlet. A zalíbilo se mi to, proto jsem stejnou formou postavil zahrádkovou osadu a družstevní garáž. Tu jsme kolaudovali v listopadu 1989, jenom jako připomenutí. Jsem dosud členem stavebního bytového družstva, jsem uživatelem družstevního bytu, jsem členem výboru samosprávy domu, který má 279 bytových jednotek. A snad i proto a s touto zkušeností jsem se třikrát obrátil s interpelacemi na ministra spravedlnosti ve věci neuspokojivého průběhu konkursních řízení bytových družstev.

Vadí mi, že po transformaci bytových družstev do působnosti obchodního zákoníku nectí soudy právo všech bytových družstevníků na převedení jejich bytů do vlastnictví, jak jim zaručuje § 24 transformačního zákona z roku 1992. Stejné oprávnění je pak obsaženo v zákoně o vlastnictví bytů z roku 1994. A potřetí bylo jednoznačně zopakováno touto Sněmovnou zákonem č. 179 v dubnu letošního roku: Družstevní byt pronajatý členovi družstva nemůže být součástí konkursní podstaty.

Přestože toto ustanovení není vůbec nové a může se zdát právním puristům i nadbytečné, protože v podobném duchu se již jedenkrát vyjádřil i Ústavní soud, konkursní řízení například říčanského družstva Kavčí skála se neodůvodněně vleče. V situaci, kdy není hodnověrně určena a uznána ani výše pohledávek věřitelů, platí dvě zásady. Rostou náklady konkursních řízení a lidé, kteří se pochopitelně obávají ztráty svých bytů, nedovedou pochopit, kdo způsobil a prodlužuje jejich nejistotu.

Chci poukázat na podobné, téměř identické rysy, které se opakují v nejčastěji zmiňovaných kauzách, a které kauzy to jsou, již vyjmenoval pan ministr.

Tak které to jsou rysy? Za prvé - byty všech subjektů leží v těsné blízkosti Prahy. Za druhé - při vzniku sporu došlo k rozdělení družstevníků na několik skupin, které působí proti sobě. Za třetí - pokud byl vyhlášen konkurs, došlo postupně k výměně správce konkursní podstaty pod stále stejným konkursním správcem. Za čtvrté - prvý správce konkursní podstaty souhlasil například s převodem bytů do vlastnictví či s dostavbou domů, ale jeho nástupce to neakceptoval, avšak až poté, co již byly byty přepsány na katastrálním úřadě nebo dokonce dostavěny. Za páté - aniž byla spolehlivě určena výše pohledávek a ty uznány, nabídl správce konkursní podstaty družstevníkům, aby si své byty podruhé zaplatili.

Tím, jak se více a více seznamuji s vývojem jednotlivých příběhů bytových družstev a pročítám nejrůznější zákony, recenze a výklady, připadá mi, že původní záměr převést byty do vlastnictví osob, které si byty postavily a většinou s pomocí státu i zaplatily, byl v průběhu let značně devalvován. Soudy dnes, spíše než aby naplnily literu zákona, hledají nejrůznější obezličky a tvoří právo místo nás. Na to upozorňuji - místo zákonodárců! Nikdo dnes nezkoumá, zda podnikatelé či banky, které poskytly úvěry a souhlasily s ručením od bytového družstva, toto učinily jen z neznalosti zákona, či zda to nemohl být předem připravený záměr. Nikdo nechce, aby dluhy uhradili skuteční viníci. Co se stalo? No přece nic jiného, než že jejich od počátku velmi riskantní podnikatelský záměr prostě nevyšel. Nic víc, vždyť v tom nejsou sami. Máte v předkládaném materiálu uváděno, kolik konkursů se každý rok započíná.

Ale zpátky k bytovým družstvům. Každý si měl být vědom skutečnosti, že od roku 1992 má nájemce družstevního bytu zákonný nárok na jeho vyvedení z družstva jako z podnikatelského subjektu. Vím, ono je přece mnohem jednodušší uplatnit kolektivní vinu ve smyslu "přednost mají větší peníze věřitelů před menšími penězi družstevníků". Ale přeci jsou zde jejich byty a o ty se lidé právem obávají a poté zaplatí.

Nikdo nezpochybňuje, že si člen družstva byt postavil a zaplatil. Nicméně jeho peníze a úsilí se změnilo v jakousi akcii obchodní společnosti - v uvozovkách - Bytové družstvo, tedy v podíl na zisku a ztrátě. Ztráta vlastnictví této akcie znamená ztrátu bytu a tím i ztrátu jednoho ze základních lidských práv. Naše zákony to, dámy a pánové, ale neumožňují. A orgány justice jsou zde právě od toho, aby zajistily průchod právu, které je určeno zákony.

Přes podrobné vysvětlení příběhů jednotlivých bytových společností v předkládací zprávě pana ministra, za kterou chci poděkovat, jsem nenalezl ani náznak po změně. Pořád budeme slyšet, že konkursní soudce a správce konkursní podstaty jsou čistí jako lilium, ale nikdo nechce vzít v úvahu fakta.

Jak je možné, že správci konkursní podstaty v případě říčanského družstva požaduje uhradit pohledávky, které nebyly ani uznány? Rozpočítal je podle plochy bytů a žádá jejich úhradu. Já to považuji za formu útisku.

Proč byl vyměněn správce konkursní podstaty Kudláček, který v případě H-Systému požadoval prodej pozemků, stavebních parcel, dražbou, a jeho nástupce rozprodal lokality jako celek za prokazatelně nevýhodných podmínek? Ostatně podívejte se na webové stránky Stavebního bytového družstva Svatopluk a naleznete tam údaje o tom, že uvedené parcely byly obratem prodávány za několikanásobně vyšší ceny.

Jak je možné, že se nikdo nezabýval takovým podnětem, jaký skýtá článek Ekonomu č. 40 z roku 2004 Kam vede tunel na Hutmance, nebo soubory dokumentů, které byly předkládány státnímu zastupitelství, a také jsem se na tom podílel?

Dámy a pánové, jde mi hlavně o to, vyvrátit pocity beznaděje, že se postižených družstevníků nikdo nezastává, a ukončit podezření vyslovovaná nahlas i na webových stránkách o rozličných spojitostech mezi kauzami a lidmi kolem nich. Věřím, že je naším společným zájmem nastolit důvěru občanů k tak prospěšné a perspektivní formě vlastnictví i výstavby bytů, kterým forma družstevní na neziskovém principu bezesporu je.

Já si dovolím v části, která k tomu bude určena, potom předložit návrh usnesení, se kterým vás ale přesto seznámím už nyní: Poslanecká sněmovna, proto chci, aby požádala vládu, aby do konce roku 2005 předložila návrh zákona o neziskových bytových společnostech, a za druhé, aby učinila kroky, které povedou k naplnění zákonného nároku členů bytových družstev na převod bytu do vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb.

A za podporu těchto návrhů vám předem děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP