(10.40 hodin)

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se na úvod druhého čtení velmi stručně vyjádřila k projednávání naší předlohy ve výboru, kterému návrh přísluší. Výbor věnoval vysokoškolské problematice velmi významný prostor a návrh prošel diskusí se zástupci akademické obce i ministerstva v podvýboru. Tam se zástupci Konference rektorů i Rady vysokých škol a ministerstva vyjádřili k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Chtěla bych také touto cestou poděkovat panu senátorovi Zlatuškovi, který sleduje průběh navržené novely a k jejímu projednávání přispěl mimo jiné také několika pozměňovacími návrhy.

Jen připomenu hlavní záměr předkladatelů tisku 949. Tím je za prvé zjednodušit volby akademického senátu, změnit financování veřejných vysokých škol tak, aby mohly efektivněji hospodařit, a to včetně jejich daňového zvýhodnění. Konečně je to soubor změn, který má zlepšit postavení studentů. Oproti původní předloze se výbor shodl na komplexním pozměňovacím návrhu, který původní záměry mění, a já si dovolím je velmi stručně charakterizovat.

Za prvé navrhuje změnu ve funkčním období rektorů a děkanů, a to na čtyři roky, a to v dvakrát po sobě jdoucím období. Považuji tuto změnu za přijatelnou, ale musím říci, že mi v ní chybí přechodné období, které by se vztahovalo na rektory a děkany, kteří jsou v současné době ve funkci. Avizuji, že v podrobné rozpravě se ještě jednou pokusím dát pozměňovací návrh k této části.

Dále výbor podpořil podstatnou změnu ve financování veřejných vysokých škol, a to v hlavní činnosti tak, aby hlavní činnost byla financována formou příspěvku. K tomuto původnímu záměru přijal dílčí změny, které předložil kolega Bartoš, Máša a Eduard Zeman, které dále zlepšují a rozšiřují možnosti pro hospodaření veřejných vysokých škol.

Výbor rovněž zapracoval významnou změnu pro soukromé vysoké školy, které by měly mít možnost dotací na stipendia pro studenty. V této části významně prolomil dosavadní zákon o vysokých školách ve vztahu právě k soukromým vysokým školám, ale pouze v postavení studentů, a proto navrhovatelé s touto změnou souhlasí.

Výbor přijal změnu pro vydávání stanoviska akreditační komise, a to v tom smyslu, aby akreditační komise zároveň předkládala zdůvodnění při vyslovení nesouhlasu s akreditací nových studijních programů. Konečně je to významná změna při zavedení sociálního stipendia. Ne že by sociální stipendia ještě v zákoně o vysokých školách neexistovala. Tento institut zákon o vysokých školách obsahuje, ale dosud veřejné vysoké školy neměly dostatek finančních prostředků na to, aby bylo sociální stipendium zavedeno nárokově. Návrh, který do výboru předložil pan náměstek ministryně, umožní tedy nárokově vyplácet sociální stipendium po dobu 10 měsíců, a to ve výši nejméně jednoho násobku přídavku na dítě těm studentům, jejichž rodiče mají nárok na přídavek na dítě. O výši násobku bude vždy rozhodovat vláda vládním nařízením a to má logiku v tom, že je to vláda, která na to dává prostředky ve státním rozpočtu. Domnívám se, že v tomto smyslu jde o velmi významné rozšíření našeho poslaneckého návrhu, a za předkladatele mohu říci, že s tímto rozšířením vyslovujeme souhlas a podporu.

Důležitou změnou, kterou výbor přijal, je změna v zákoně o dani z příjmu. Původní návrh totiž obsahoval úplné osvobození veřejných vysokých škol od daně z příjmu, a to na celou jejich činnost. Výbor přijal změnu, která zavádí pětimilionový odpočitatelný paušál pro snížení daně z příjmu veřejných vysokých škol.

Naopak návrh výboru vypouští některé dílčí změny, na kterých nebyla shoda napříč politickým spektrem, a mezi takovéto změny například patří rozšíření počtu členů akreditační komise. Ta tedy zůstane v počtu 21 členů.

Kolegyně a kolegové, já vás nechci zbytečně zdržovat detaily v této obecné rozpravě, ale chtěla bych poděkovat členům školského výboru i podvýboru za to, že přijal komplexní pozměňovací návrh, který by měl získat podporu širší, než byla původně podpora klubů, které předložily tento návrh do Poslanecké sněmovny. Já se domnívám, že zákon o vysokých školách by měl mít perspektivu, měl by být stabilní a neměl by podléhat nějakým okamžitým změnám ve vazbě na změny politické, a zasluhuje si proto širší politický konsensus a já ho velmi oceňuji. Tolik zatím v obecné rozpravě zpráva za předkladatele.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 949/2 a 942/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj a předseda tohoto výboru pan poslanec Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážené dámy, vážení pánové, já bych se se svou zpravodajskou zprávou omezil na pár vět, protože paní kolegyně Šojdrová ji v podstatě řekla celou za mne. Jenom několik organizačních aspektů.

Za prvé mluvila paní kolegyně Šojdrová o komplexním pozměňovacím návrhu, nicméně doporučoval bych, abychom za základ jednání přesto vzali sněmovní tisk 949, to je ten původní, neboť ten návrh výboru nepostihuje všechny části té původní předlohy. Takže bychom to měli chápat tak, že nejprve bychom hlasovali v tom třetím čtení, až na to přijde řada, právě o tom sněmovním tisku 949 a ten návrh výboru by byl brán jakoby doplněk k tomu původnímu tisku. To je první věc. Takže pokud budete, kolegové, dámy a pánové, přednášet návrhy, tak je můžete přednášet jednak k tomu původnímu tisku a jednak také samozřejmě k tomu návrhu školského výboru.

Jedna poznámka. Chtěl bych poopravit paní kolegyni - ona řekla, že přednese návrh na přechodné ustanovení týkající se funkčního období rektorů. Já chci říci, že to přechodné ustanovení v tom našem návrhu výboru je, je obsaženo pod bodem č. 21. Takže říkejme tomu, že paní kolegyně má na to jiný názor a bude chtít přednést jinou představu, nicméně neříkejme, že tam není přechodné období, protože to tam je.

Děkuji. Tolik moje zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám pane poslanče, za vaši zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu a přihlášeni jsou: pan poslanec Máša, pan poslanec Kvapil, pan poslanec Říha - do obecné rozpravy. Takže v tomto pořadí budete hovořit. Obecná.

 

Poslanec Miloš Máša: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych krátce doplnil vystoupení paní kolegyně Šojdrové a pana zpravodaje Bartoše k návrhu novely zákona o vysokých školách.

Již zde bylo řečeno, že předložený návrh vychází ze souhrnu připomínek a konzultací s vysokoškolskými pracovníky, a to jak na státních vysokých školách, tak i na vysokých školách soukromých. Navrhované změny zákona byly projednány na poradě Konference rektorů, na samostatné poradě Asociace soukromých vysokých škol a rovněž s Vysokoškolským odborovým svazem. Cílem navrhovaných změn zákona je zpracování změn, které co nejvíce umožní konkurenceschopnost našich vysokých škol a univerzit mezi 25 členskými státy Evropské unie.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP