(10.50 hodin)
(pokračuje Máša)

Základní návrhy změn zákona jsou uvedeny v tisku č. 949 a na základě usnesení č. 296 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze září letošního roku k tomuto návrhu novely zákona se doporučují pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny, jak bylo řečeno, v tisku č. 949/3.

V navrhovaných změnách jde především dle mého názoru o působnosti rektora školy při upřesnění způsobu zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení části vysoké školy na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem jako vedoucí pracovníci vysoké školy. Rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných pracovišť, která jsou součástí vysoké školy. Dále přijímání vnitřních předpisů školy, funkční období rektorů. Dále se upřesňuje způsob hospodaření vysoké školy tím, že se doplňuje a) příspěvek ze státního rozpočtu na vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost, dále fond účelově určených prostředků a způsob získání těchto prostředků pro tyto fondy. V části studijních programů se doplňují podmínky spolupráce se zahraničními vysokými školami při bakalářském, magisterském nebo doktorském programu včetně práv a povinnosti zahraničních studentů, způsob zveřejňování závěrečných prací studentů, a ještě bych řekl, že způsob poskytování informací pro účely statistických zjišťování.

Závěrem bych rád zdůraznil, že navrhované změny zákona o vysokých školách vycházejí z potřeb představitelů vysokých škol, univerzit a studentů a přispívají k větší kvalitě vysokoškolského studia, k širší možnosti spolupráce se zahraničními vysokými školami, ale jistě nejsou konečné a bude nutné v souladu se získanými zkušenostmi se i nadále problémy vysokoškolského studia zabývat.

Děkuji za pozornost. Ještě vystoupím krátce v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji vám pane poslanče. Nyní bude hovořit pan poslanec Vladimír Říha jako poslední z přihlášených do obecné rozpravy. Pane poslanče, koná se obecná rozprava.

 

Poslanec Vladimír Říha: Pane předsedající, omlouvám se, ale předtím jsem slyšel, že je přede mnou kolega Kvapil, omlouvám se.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, mám jenom několik drobných připomínek, ale chci v obecné rozpravě položit otázky, protože se mi zdá, že ustanovení, o kterém chci hovořit, není třeba zcela domyšleno.

Za prvé se chci vyjádřit k bodu 3 čl. 1 k první části. Tento bod vkládá novou větu do § 8 odst. 3, a sice je tam vložena nová věta: "Je-li student zvolený do akademického senátu veřejné vysoké školy v průběhu svého funkčního období znovu zapsán do studia v jiném navazujícím studijním programu, a to nejpozději do 4 měsíců po ukončení studia v předcházejícím studijním programu, jeho členství v akademickém senátu vysoké školy nezaniká." Stejný problém je potom řešen v bodu 14 pro § 26 odst. 3. A protože strom života je zelený, já si tedy položím otázku: Co když se stane, že tento student tedy po uplynutí čtyř měsíců není zapsán do navazujícího studia, tak kterým datem tedy pozbývá mandátu v senátu? Uplynutím čtyř měsíců, anebo datem, kdy ukončil předchozí studium? A co se tedy stane, jestliže ve čtyřech měsících on v senátu působil, senát přijal usnesení rozdílem jednoho hlasu, a on potom pozbude mandátu za čtyři měsíce? Myslím, že toto v předloze vůbec není řešeno a mohlo by to vést pak ke zpochybňování některých závěrů senátu. Z tohoto důvodu, pokud neuslyším nějaké jednoznačné vysvětlení, bych v podrobné rozpravě navrhl vypustit toto ustanovení, protože se mi zdá, že vnáší pak určitý zmatek a nejistotu do jednání.

Za druhé. S potěšením jsem přijal usnesení garančního výboru, které se týká funkčního období děkana a rektora, a zvláště toho, že zůstává při tom, že po dvou obdobích má být nejméně na jedno období funkce děkana nebo rektora přerušena. Domnívám se, že tak je to správné a tak jsem to i konzultoval s mnoha akademickými funkcionáři Univerzity Karlovy.

Dále bych se chtěl vyjádřit k bodu 13 první části, tam se nově formuluje § 26 odst. 1, a chci se konkrétně vyjádřit k větě, která stanovuje formu voleb. Nový návrh říká, že volby jsou přímé s tajným hlasováním. Tam oproti předchozímu zákonu, kde bylo řečeno, že volby jsou rovné, přímé s tajným hlasováním, to znamená, že to mění systém, vypouští ustanovení o rovnosti voleb a přechází to vlastně na úroveň kuriálního systému, to znamená, že tím pádem pokud volby nebudou rovné, tak dejme tomu studenti za první ročník by volili zástupce z prvního ročníku, atd. Vidím v tom určitou degradaci způsobu volby do senátu a určité omezení demokratičnosti, protože zase ustanovení § 26 odst. 1 a § 4 písm. d) a ustanovení § 62 odst. 1 písm. h) hovoří právě o právu na volbu, student má právo volit. A domnívám se, že nevím, jaký byl úmysl předkladatele vypustit to, že volby mají být i rovné, protože dovedu si představit, že studenti budou vidět své vhodné kandidáty nejenom ve svém ročníku, ale i v jiném, takže by měli mít možnost zachovat opravdu i tento princip rovného hlasování. To je moje druhá připomínka, kterou budu reflektovat v podrobné rozpravě.

Předposlední připomínka je k části první čl. 1 bod 24. Tam se hovoří o studijním výkazu. Řada fakult již vede záznamy v elektronické formě a zatím to vlastně zákonem není pokryto. Domnívám se, že by zákon již měl pamatovat na tuto možnost, že dnes některé fakulty vedou evidenci v elektronické formě a neměly by vlastně být tak trochu v ilegalitě.

A poslední poznámka, která vlastně vzešla z podnětu akademických funkcionářů - že vysoká škola má vědeckou radu a vědecká rada i podle znění § 11 odst. 2 a § 29 odst. 2 má i úlohy ve vzdělávání, a že tedy přesnější název - je to víceméně kosmetická záležitost - by měl být ne vědecká rada, ale rada vědecko-pedagogická. V tomto smyslu si dovolím předložit v podrobné rozpravě též návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vladimíru Říhovi za jeho vystoupení. Další přihlášky do obecné rozpravy v písemné formě nemám. Hlásí se pan zpravodaj Walter Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážený pane místopředsedo vlády, neboť jste jediný, kdo zde sedí. Bohužel zde není paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a to je škoda.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je řádně omluvena. Zapomněl jsem možná zdůraznit, že paní ministryně je řádně omluvena z dnešního jednání.

 

Poslanec Walter Bartoš: Chtěl bych jenom reagovat na včerejší tiskovou konferenci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tato konference se týkala tzv. sociálních stipendií studentů, která jsou obsažena teď v pozměňovacím návrhu našeho výboru, a mluvila o nich také paní kolegyně Šojdrová.

Občanská demokratická strana tento návrh podpoří, nicméně říkáme, že tento model je neúplný a není dokončený. Víme, že dnes studuje asi 276 tisíc studentů a sociální stipendium, které navrhuje Ministerstvo školství, se z těchto 276 tisíc studentů týká pouze 13 tisíc. Pouze 13 tisíc! Dalších 40 tisíc studentů, kteří se pohybují do 1,8násobku minima, toto stipendium nedostane, a jsou to studenti, kteří by tuto sociální podporu velmi potřebovali, a těmto studentům bude velmi ztíženo studium na vysoké škole. Tak pokud někdo vystupuje na tiskových konferencích a říká, jak uvolňuje vysokoškolské vzdělání, bylo by třeba také korektně říci, kterých studentů se to týká.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP